ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kepi

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kepi-, *kepi*
Possible hiragana form: けぴ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kepi[N] หมวกแก๊ปทหารของฝรั่งเศส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kepi(เค'พิ,เคพ'พิ) n. หมวกแก๊ปทหารของฝรั่งเศสเป็นรูปทรงกลมส่วนบนแบนราบมีปีกยื่นบังตาเป็นแนวนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมวกแก๊ป[n.] (mūak kaep) EN: cap ; headgear   FR: casquette [f] ; couvre-chef [m] ; képi [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kepi    (n) kˈɛɪpiː (k ei1 p ii)
kepis    (n) kˈɛɪpɪz (k ei1 p i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柯坪县[Kē píng xiàn, ㄎㄜ ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Keping county in Aksu prefecture, west Xinjiang, #251,117 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オケピ[, okepi] (n) (abbr) (See オーケストラピット) orchestra pit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 kepi \kep"i\, n. [F. k['e]pi, of G. origin.]
   A military cap having a close-fitting band, a round flat top
   sloping toward the front, and a visor. As originally worn by
   the French in Algeria about 1830 it was tall and stiff with a
   straight visor. It is now lower, has a curved visor, and is
   frequently soft.
 
   Syn: peaked cap, service cap, yachting cap.
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kepi
   n 1: a cap with a flat circular top and a visor [syn: {kepi},
      {peaked cap}, {service cap}, {yachting cap}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top