ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kayak

K AY1 AE0 K   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kayak-, *kayak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kayak[VT] เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก, Syn. kaiak
kayak[VI] เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก, Syn. kaiak
kayak[N] เรือแคนูที่ใช้แข่ง, See also: เรือแคยัก, เรือแคนูขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา, Syn. kaiak
kayak[N] เรือล่าสัตว์ที่หุ้มด้วยหนังสัตว์, Syn. kaiak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kayak(ไค'แอค) n. เรือล่าสัตว์ของชาวเอสกิโมหุ้มด้วยหนังสัตว์มีน้ำหนักเบา,เรือเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
kayak(n) เรือบด,เรือแจวของชาวเอสกิโม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kayakingการพายเรือคายัค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I play a lot ofocean sports. You know, kayak--ผมชอบเที่ยง ผมร่าเริง ผมสูง 6 ฟุต Valentine (2001)
I mean, come on. Renting kayaks to nine-year-olds?ชั้นหมายถึง ไม่เอาน่า ให้เช่าเรือคายัค สำหรับเด็กเก้าขวบเนี่ยนะ Eight Below (2006)
Want to come kayaking?แต่คงช่วงสั้นๆ The Page Turner (2006)
That's my uncle's kayak.นั่นเรือของลุงฉัน Pilot (2008)
And there are kayaks?มีเรือคายัคมั้ยค่ะ? Under the Mountain (2009)
Richard, you'll show them the kayaks?ริชาร์ด เธอจะพาเขาไปดูเรือคายัคหน่อยได้มั้ย? Under the Mountain (2009)
I could use them as-as a kayak, in case of an emergency.ผมสามารถใช้เขาเป็นเรือ คายัคได้ในกรณีฉุกเฉิน Chuck Versus the Couch Lock (2010)
- I don't know, it was about a kayak. - Kayak?- ไม่รู้สิ คายัคมั้ง The Switch (2010)
We're gonna go hiking in the rainforest, and kayaking down rivers and swimming under waterfalls.ฉันคิดว่ากิกี้ลื่นลงไปเองนะ โอ้พ่อจ๋า .. หนูชอบอยู่กับพ่อจังเลย Just Go with It (2011)
You like walking your dog, kayaking, and Hitchcock movies.คุณชอบพาสุนัขไปเดินเล่น คายัต และหนังของฮิตช์ค็อก Bury the Lede (2012)
I think there was a kayak over here.เพล้ง บูธ! The Secrets in the Proposal (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนพายเรือคายัก[n. exp.] (khon phāi reūa khāyak) EN: kayaker   FR: kayakiste [m]
ผู้พายเรือคายัก[n. exp.] (phū phāi reūa khāyak) EN: kayaker   FR: kayakiste [m]
เรือคะยัก [n. exp.] (reūa khayak) EN: kayak   FR: kayak [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KAYAK    K AY1 AE0 K
KAYAKS    K AY1 AE0 K S
KAYAKER    K AY1 AE0 K ER0
KAYAKERS    K AY1 AE0 K ER0 Z
KAYAKING    K AY1 AE2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kayak    (n) kˈaɪæk (k ai1 a k)
kayaks    (n) kˈaɪæks (k ai1 a k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮艇[pí tǐng, ㄆㄧˊ ㄊㄧㄥˇ, ] kayak, #61,954 [Add to Longdo]
[dāo, ㄉㄠ, ] kayak, #420,240 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
カヤック[, kayakku] (n,vs) kayak; (P) [Add to Longdo]
シーカヤック[, shi-kayakku] (n) sea kayak [Add to Longdo]
セダカヤッコ[, sedakayakko] (n) yellowbar angelfish (Pomacanthus maculosus); yellowband angelfish; yellowblotch angelfish [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
加役[かやく, kayaku] (n) temporary extra work [Add to Longdo]
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med) [Add to Longdo]
加薬飯[かやくめし, kayakumeshi] (n) boiled rice mixed with vegetables and meat or fish [Add to Longdo]
火薬[かやく, kayaku] (n) gunpowder; powder; (P) [Add to Longdo]
火薬陰謀事件[かやくいんぼうじけん, kayakuinboujiken] (n) Gunpowder Plot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kayak \Kay"ak\, n. (Naut.)
   A light canoe, made of skins stretched over a frame, and
   usually capable of carrying but one person, who sits
   amidships and uses a double-bladed paddle. It is peculiar to
   the Eskimos and other Arctic tribes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kayak
   n 1: a small canoe consisting of a light frame made watertight
      with animal skins; used by Eskimos
   v 1: travel in a small canoe; "we kayaked down the river"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top