Search result for

*kayak*

(92 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kayak, -kayak-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kayak[VT] เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก, Syn. kaiak
kayak[VI] เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก, Syn. kaiak
kayak[N] เรือแคนูที่ใช้แข่ง, See also: เรือแคยัก, เรือแคนูขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา, Syn. kaiak
kayak[N] เรือล่าสัตว์ที่หุ้มด้วยหนังสัตว์, Syn. kaiak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kayak(ไค'แอค) n. เรือล่าสัตว์ของชาวเอสกิโมหุ้มด้วยหนังสัตว์มีน้ำหนักเบา,เรือเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
kayak(n) เรือบด,เรือแจวของชาวเอสกิโม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kayakingการพายเรือคายัค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And there are kayaks?มีเรือคายัคมั้ยค่ะ? Under the Mountain (2009)
Richard, you'll show them the kayaks?ริชาร์ด เธอจะพาเขาไปดูเรือคายัคหน่อยได้มั้ย? Under the Mountain (2009)
Why did he think "Kayak" Had a "Q" In it?ทำไมเขาถึงเข้าใจว่าคำว่า"คายัค"ถึงสะกดด้วย"ข"นะ My Two Young Men (2010)
I could use them as-as a kayak, in case of an emergency.ผมสามารถใช้เขาเป็นเรือ คายัคได้ในกรณีฉุกเฉิน Chuck Versus the Couch Lock (2010)
- I don't know, it was about a kayak. - Kayak?- ไม่รู้สิ คายัคมั้ง The Switch (2010)
We're gonna go hiking in the rainforest, and kayaking down rivers and swimming under waterfalls.ฉันคิดว่ากิกี้ลื่นลงไปเองนะ โอ้พ่อจ๋า .. หนูชอบอยู่กับพ่อจังเลย Just Go with It (2011)
You like walking your dog, kayaking, and Hitchcock movies.คุณชอบพาสุนัขไปเดินเล่น คายัต และหนังของฮิตช์ค็อก Bury the Lede (2012)
I think there was a kayak over here.เพล้ง บูธ! The Secrets in the Proposal (2013)
It's the bat-kayak.- แบทคายัค! - อย่า The Lego Batman Movie (2017)
I play a lot ofocean sports. You know, kayak--ผมชอบเที่ยง ผมร่าเริง ผมสูง 6 ฟุต Valentine (2001)
I mean, come on. Renting kayaks to nine-year-olds?ชั้นหมายถึง ไม่เอาน่า ให้เช่าเรือคายัค สำหรับเด็กเก้าขวบเนี่ยนะ Eight Below (2006)
"Kayak for one?" No, thank you."พายเรือคายัคคนเดียว" ก็ดี แต่ไม่ดีกว่า ให้เช่าช่วงวันหยุด The Holiday (2006)
Want to come kayaking?แต่คงช่วงสั้นๆ The Page Turner (2006)
That's my uncle's kayak.นั่นเรือของลุงฉัน Pilot (2008)
You should join our summer canoeing session in Pouchoulon.Komm doch mit Kayak fahren ins Ferienlager am Pouchoulon! Life Is a Long Quiet River (1988)
- What about your canoeing session?Und das Kayak-Ferienlager am Pouchoulon? Life Is a Long Quiet River (1988)
You're taking that kayak with you?Sie nehmen das Kayak mit? Air America (1990)
KAYAKOKAYAKJu-on: The Curse 2 (2000)
Father: Saeki Takeo Mother: ( Maiden Name: Kawamata) Kanako Son:SAEKI TOSHIO, SAEKI TAKEO, SAEKI KAYAKO, GEBORENE KAWAMATA Ju-on (2000)
Kayoko Kawamata?Kayako Kawamata? Ju-on (2000)
ayakoKAYAKJu-on (2000)
I'm Kayako's husband.Der Ehemann von Kayako. Ju-on (2000)
Have you met with Kayako?Haben Sie Kayako schon getroffen? Ju-on (2000)
KAWAMATA Kayoko?Kayako Kawamata? Ju-on: The Curse 2 (2000)
I'm Kayako's husband.Der Ehemann von Kayako. Ju-on: The Curse 2 (2000)
Kayako... Have you met with her?Haben Sie Kayako schon getroffen? Ju-on: The Curse 2 (2000)
Mom Dad Drawn by SAEKI Toshio KAWAMATA KayakoKAYAKOS TAGEBUCH Ju-on: The Curse 2 (2000)
KAYAKO.Kayako. Ju-on: The Curse 2 (2000)
Saeki Kayako, 28, housewife.Saeki Kayako, 28, Hausfrau. The Grudge (2004)
Kayako's body was found...Kayako's Leiche wurde The Grudge (2004)
Kayako**Kayako** The Grudge (2004)
Kayako.Kayako. The Grudge 2 (2006)
Kayako kept this journal her whole life.Kayako hat ihr ganzes Leben lang dieses Tagebuch geführt. The Grudge 2 (2006)
He says what Kayako wrote was about the rituals her mother performed... and how they were somewhat abnormal.Er sagt, was Kayako da schrieb... war über Rituale, die ihre Mutter durchgeführt hat. Und dass die irgendwie abartig waren. The Grudge 2 (2006)
Kayako's mother.Kayakos Mutter. The Grudge 2 (2006)
I need to speak to you about your daughter Kayako.Ich muss mit Ihnen sprechen, über Ihre Tochter, Kayako. The Grudge 2 (2006)
Kayako was killed by her husband because she was foolish.Kayako wurde von ihrem Mann umgebracht weil sie dumm war. The Grudge 2 (2006)
My sister tried to burn down the house where Kayako was killed.Meine Schwester wollte das Haus niederbrennen, in dem Kayako getötet wurde. The Grudge 2 (2006)
She's 23, she kayaks and they're real.Sie ist 23, fährt Kayak und sie sind echt. Crossroad Blues (2006)
You can take the kayak, and you can take it all the way around down to Hoover Dam, you can sail around, and then from there you can take the river all the way down to Mexico!Du kannst ein Kayak nehmen und dann fährst du einfach den ganzen Weg runter zum Hoover Dam, daran vorbei, und dann fährst du den ganzen Fluss runter bis Mexiko! Into the Wild (2007)
I will go with you. We leave Sonja here, and then we take the kayak.Wir lassen Sonja hier und nehmen das KayakInto the Wild (2007)
So I ported my kayak over the desert, and I hitched down to Golfo.So habe ich mein Kayak durch die Wüste getragen und mich bis Golfo mitnehmen lassen. Into the Wild (2007)
But after a few weeks, a sandstorm came up and blew the kayak away.Aber ein paar Wochen später hat ein Sandsturm das Kayak weggeweht. Into the Wild (2007)
The woman's name is Kayako Saeki, and the father is Takeo, and the boy is Toshio.Der Name der Frau ist Kayako Saeki. Der Vater heißt Takeo, der Junge Toshio. The Grudge 3 (2009)
The woman who was killed, she was my sister, Kayako.Die Frau, die ermordet worden ist, das war meine Schwester. Kayako. The Grudge 3 (2009)
Kayako and I had a difficult life.Kayako und ich hatten ein schweres Leben. The Grudge 3 (2009)
My mother took the evil from them and fed the spirits to Kayako.Meine Mutter befreite sie von dem Bösen und fütterte Kayako mit den Geistern. The Grudge 3 (2009)
It silenced them, but my sister was changed forever.Die Geister verstummten, aber Kayako veränderte das für immer. The Grudge 3 (2009)
So, we come in from the bay, and then we paddle out to this cave, and I swear, out of nowhere, this tortoise comes up to me, tips my kayak...Also, kommen wir aus der Bucht raus, Und dann paddeln wir aus, zu der Höhle, und ich schwöre, aus dem nichts kommt diese Schildkröte zu mir, tippt mein Kayak an, Multiple Choices (2010)
It's not on the manifest. You got golf clubs, kayaks, machine parts 40 generators, 10,000 condoms 10 plasma TVs, but no box.Hier steht Golfschläger, Kayaks, Maschinenteile... 40 Generatoren, 10.000 Kondome, zehn Plasmafernseher, aber keine Kiste. Night Zero (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนพายเรือคายัก[n. exp.] (khon phāi reūa khāyak) EN: kayaker   FR: kayakiste [m]
ผู้พายเรือคายัก[n. exp.] (phū phāi reūa khāyak) EN: kayaker   FR: kayakiste [m]
เรือคะยัก [n. exp.] (reūa khayak) EN: kayak   FR: kayak [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KAYAK    K AY1 AE0 K
KAYAKS    K AY1 AE0 K S
KAYAKING    K AY1 AE2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kayak    (n) (k ai1 a k)
kayaks    (n) (k ai1 a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kajak {m,n} [sport]kayak [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
カヤック[, kayakku] (n,vs) kayak; (P) [Add to Longdo]
シーカヤック[, shi-kayakku] (n) sea kayak [Add to Longdo]
セダカヤッコ[, sedakayakko] (n) yellowbar angelfish (Pomacanthus maculosus); yellowband angelfish; yellowblotch angelfish [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
加役[かやく, kayaku] (n) temporary extra work [Add to Longdo]
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med) [Add to Longdo]
加薬飯[かやくめし, kayakumeshi] (n) boiled rice mixed with vegetables and meat or fish [Add to Longdo]
火薬[かやく, kayaku] (n) gunpowder; powder; (P) [Add to Longdo]
火薬陰謀事件[かやくいんぼうじけん, kayakuinboujiken] (n) Gunpowder Plot [Add to Longdo]
火薬庫[かやくこ, kayakuko] (n) powder magazine [Add to Longdo]
茅潜;茅潜り[かやくぐり;カヤクグリ, kayakuguri ; kayakuguri] (n) (uk) Japanese accentor (Prunella rubida) [Add to Longdo]
月代[さかやき;つきしろ, sakayaki ; tsukishiro] (n) (arch) shaved part of the forehead [Add to Longdo]
黒色火薬[こくしょくかやく, kokushokukayaku] (n) black powder; gunpowder [Add to Longdo]
混合火薬[こんごうかやく, kongoukayaku] (n) explosive mixture [Add to Longdo]
自家薬籠[じかやくろう, jikayakurou] (n) (something that is) available for use at any time; (someone who is) at one's beck and call; (something over which) one has complete mastery [Add to Longdo]
自家薬籠中の物[じかやくろうちゅうのもの, jikayakurouchuunomono] (n) complete mastery of or over; at one's beck and call [Add to Longdo]
若やか[わかやか, wakayaka] (adj-na) youthful [Add to Longdo]
酒焼け[さかやけ, sakayake] (n,vs) drink-reddened face [Add to Longdo]
直焼き[じかやき, jikayaki] (n) broiling over an open fire [Add to Longdo]
点火薬[てんかやく, tenkayaku] (n) priming powders [Add to Longdo]
無煙火薬[むえんかやく, muenkayaku] (n) smokeless (gun)powder [Add to Longdo]
綿火薬[めんかやく, menkayaku] (n) guncotton; cotton powder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮艇[pí tǐng, ㄆㄧˊ ㄊㄧㄥˇ, ] kayak [Add to Longdo]
[dāo, ㄉㄠ, ] kayak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kayak \Kay"ak\, n. (Naut.)
   A light canoe, made of skins stretched over a frame, and
   usually capable of carrying but one person, who sits
   amidships and uses a double-bladed paddle. It is peculiar to
   the Eskimos and other Arctic tribes.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top