ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justifying

JH AH1 S T AH0 F AY2 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justifying-, *justifying*, justify
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
justifying bailหลักประกันที่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, he actually stood there in front of me justifying his behavior.ขอร้องเหอะ เขายืนต่อหน้าฉันเพื่ออธิบายเหตุผลในการกระทำของเขา A Hot Piece of A (2012)
If it be that I am indulging my self-consciousness in justifying myself or if it be...ถ้าหากข้าได้ปลดปล่อยให้จิตสำนึก ตัดสินตัวข้าเอง หรือ ถ้าหาก Kill Your Darlings (2013)
She's a friend, Michèle. Why am I even justifying this?เธอเป็นเพื่อน มิเชล ทำไมผมต้องแก้ตัวด้วย Elle (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JUSTIFYING JH AH1 S T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
justifying (v) ʤˈʌstɪfaɪɪŋ (jh uh1 s t i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Justify \Jus"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Justified}; p. pr. &
   vb. n. {Justifying}.] [F. justifier, L. justificare; justus
   just + -ficare (in comp.) to make. See {Just}, a., and
   {-fy}.]
   [1913 Webster]
   1. To prove or show to be just; to vindicate; to maintain or
    defend as conformable to law, right, justice, propriety,
    or duty.
    [1913 Webster]
 
       That to the height of this great argument
       I may assert eternal providence,
       And justify the ways of God to men.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Unless the oppression is so extreme as to justify
       revolution, it would not justify the evil of
       breaking up a government.       --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   2. To pronounce free from guilt or blame; to declare or prove
    to have done that which is just, right, proper, etc.; to
    absolve; to exonerate; to clear.
    [1913 Webster]
 
       I can not justify whom the law condemns. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) To treat as if righteous and just; to pardon; to
    exculpate; to absolve.
    [1913 Webster]
 
       By him all that believe are justified from all
       things, from which ye could not be justified by the
       law of Moses.             --Acts xiii.
                          39.
    [1913 Webster]
 
   4. To prove; to ratify; to confirm. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) To make even or true, as lines of type, by proper
    spacing; to align (text) at the left (left justify) or
    right (right justify) margins of a column or page, or at
    both margins; to adjust, as type. See {Justification}, 4.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law)
    (a) To show (a person) to have had a sufficient legal
      reason for an act that has been made the subject of a
      charge or accusation.
    (b) To qualify (one's self) as a surety by taking oath to
      the ownership of sufficient property.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
         The production of bail in court, who there
         justify themselves against the exception of the
         plaintiff.            --Bouvier's
                          Law Dict.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: To defend; maintain; vindicate; excuse; exculpate;
     absolve; exonerate.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top