หรือคุณหมายถึง jingös?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingoes

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingoes-, *jingoes*, jingoe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jingoes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jingoes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jingoism[N] ความเชื่อที่คิดว่าประเทศของตนเหนือกว่าชาติใดๆ, See also: การรักชาติอย่างรุนแรง, Syn. chauvinism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n.,adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism

English-Thai: Nontri Dictionary
jingo(n) คนบ้าสงคราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jingoismคติรักชาติแบบใฝ่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is not only the perfect chance to rid us of Yeogu, but of Jingodo, Jinseung and the entire Jin clan along with him!มันไม่ไช่เป็นเพียงโอกาสที่เหมาะสมที่กำจัดยูโก แต่เป็นการกำจัดตระกูลจินโกโด จินซังและจินเสียพร้อมๆไปด้วย Episode #1.4 (2010)
Will ridding ourselves of Jingodo mean that I will be vanquished by Goguryeo?การกำจัดพวกจินจองโดหมายถึงการ เอาชนะโกคูรยอได้ไม่ใช่หรือ? Episode #1.4 (2010)
If he does come, I shall accord him the chance to save the Jin clan, but if he does not, both Jingodo and Jinseung will meet their demise.ถ้าเขามา ข้าจะให้โอกาสเขาที่จะรักษาตระกูลจินเอาใว้ ถ้าเขาไม่มา ทั้งตระกูลจินและจินโกโดจะต้องตาบ Episode #1.4 (2010)
Not only Chief Marshal Jingodo, but even Jinseung?ไม่เพียงหัวหน้าจินโกโด ยังมีจินซอง Episode #1.4 (2010)
So what happened to Chief Marshal Jingodo?เกิดอะไรขึ้นกับหัวหน้าจินโกโด Episode #1.4 (2010)
It's time for you to draw this month's winning JINGO number.Es wird Zeit, dass Sie für diesen Monat die JINGO-Gewinnzahl ziehen. Superman III (1983)
Jingo Asakuma,... meet Lieutenant Web Smith.Jingo Asakuma... dies ist Lt. Web Smith. Rising Sun (1993)
- Jingo.- JingoRising Sun (1993)
- Jingo.- JingoRising Sun (1993)
I'm not wearing a party hat, sitting bare-ass on the hospital's copier machine.Komm, ich möchte mir die Abteilung ansehen. Dr. Rückgrat, bitte auf die Bajingo-Station. My First Step (2002)
Don't expel the Jingoulou family!Nein zu Abschiebungen Solidarität mit Familie JINGOULOU The French Minister (2013)
What's this, the JingouIou family?Was ist das? "Familie Jingoulou... Jingoulu." The French Minister (2013)
Urgent?- "Dringend." - "Jingoulu"? The French Minister (2013)
MispIacing the JingouIous in your cards. Not very wow!Die Familie Jingoulou da einzubauen, war ja eine Glanzleistung. The French Minister (2013)
Go to New York, save the JingouIous, attend diplomatic dinners.Ich kann nicht nach New York, mich um die Jingoulous kümmern und das Protokoll der Veranstaltung ändern. The French Minister (2013)
The JingouIu? Urgent?- Ah ja, die Jingoulous. "Dringend." The French Minister (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JINGOISM    JH IH1 NG G OW2 IH0 Z AH0 M
JINGOISTIC    JH IH0 NG G OW0 IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingo    (n) ʤˈɪŋgou (jh i1 ng g ou)
jingoes    (n) ʤˈɪŋgouz (jh i1 ng g ou z)
jingoism    (n) ʤˈɪŋgouɪzəm (jh i1 ng g ou i z @ m)
jingoist    (n) ʤˈɪŋgouɪst (jh i1 ng g ou i s t)
jingoists    (n) ʤˈɪŋgouɪsts (jh i1 ng g ou i s t s)
jingoistic    (j) ʤˌɪŋgouˈɪstɪk (jh i2 ng g ou i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chauvinist {m}flag-waver; jingo [Add to Longdo]
chauvinistisch {adj}chauvinistic; jingoistic; flag-waving [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジンゴイズム[, jingoizumu] (n) jingoism [Add to Longdo]
個人誤差[こじんごさ, kojingosa] (n) personal equation [Add to Longdo]
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument [Add to Longdo]
神護景雲[じんごけいうん, jingokeiun] (n) Jingo-keiun era (767.8.16-770.10.1) [Add to Longdo]
人後[じんご, jingo] (n-adv,n-t) behind others; losing out to others [Add to Longdo]
人後に落ちない[じんごにおちない, jingoniochinai] (exp) to be second to none (in) [Add to Longdo]
人語[じんご, jingo] (n) human speech [Add to Longdo]
壬午[みずのえうま;じんご, mizunoeuma ; jingo] (n) (See 干支) nineteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
地神五代[ちじんごだい, chijingodai] (n) (See 天神七代) five generations of earthly deities [Add to Longdo]
天声人語[てんせいじんご, tenseijingo] (exp) vox populi, vox dei (the people's voice is the voice of God) [Add to Longdo]
天平神護[てんぴょうじんご, tenpyoujingo] (n) Tempyou-jingo era (765.1.7-767.8.16) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jingo \Jin"go\, n.; pl. {Jingoes}. [Said to be a corruption of
   St. Gingoulph.]
   [1913 Webster]
   1. A word used as a jocular oath. "By the living jingo."
    --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. A statesman who pursues, or who favors, aggressive,
    domineering policy in foreign affairs; a bellicose
    superpatriot or chavinist. [Cant, Eng.]
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: This sense arose from a doggerel song which was popular
      during the Turco-Russian war of 1877 and 1878. The
      first two lines were as follows: 
      [1913 Webster]
 
         We don't want to fight, but by Jingo if we do,
         We 've got the ships, we 've got the men, we 've
         got the money too.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top