ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jewelry

JH UW1 AH0 L R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jewelry-, *jewelry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jewelry(n) เครื่องเพชรพลอย, Syn. jewellery

English-Thai: Nontri Dictionary
jewelry(n) เพชรพลอย, อัญมณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jewelryเครื่องเพชรพลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jewelryเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry makingการทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry theftโจรกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry tradeอุตสาหกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ain't got no real estate or jewelry or gold mines to hang me upไม่ต้องมีที่อยู่ หรือเครื่องประดับ ไม่มีทอง แร่มาผูกมันฉัน Labyrinth (1986)
I had paper bags filled with jewelry stashed in the kitchen.ผมมีเครื่องเพชรอยู่ในถุงกระดาษ ซ่อนอยู่ในครัว Goodfellas (1990)
One more thing. I found this in Mommy's jewelry box.อีกอย่างหนึ่ง พ่อพบนี่ในกล่องเครื่องเพชรของแม่ The Joy Luck Club (1993)
And this lady... she used to sit at this bar every night... wearing every piece of jewelry she owned... just waiting for her long lost love.เลดี้ผู้นี้ มานั่งอยู่ที่บาร์นี้ทุกค่ำคืน ใส่เครื่องเพชรทุกชิ้นที่มี Titanic (1997)
And if they come back to you with very expensive jewelry then it's meant to be.อย่าเซ็นต์อะไรทั้งสิ้น ฉันได้รับบทเรียนนั้นมาแล้ว รู้ไหมฉันพูดเสมอว่า ..ถ้ารักเขาจงปล่อยเขาไป Rock Star (2001)
- And your jewelry too.เครื่องประดับด้วย The Time Machine (2002)
Chicks like jewelry and clothes, don't they?ผู้หญิงน่ะชอบพวกเสื้อผ้า เครื่องประดับไม่ใช่เหรอ? Everybody Has a Little Secret (2004)
Why would they take the jewelry and not give us joey?มันเอาเครื่องประดับไป ทำไม่ไม่ปล่อยโจอี๋ Lost Son (2004)
Now you can collect on insurance money for jewelry you never lost in the first place.ตอนนี้คุณก็เรียกค่าประกันเครื่องประดับ โดยไม่ได้เสียของจริงไป Lost Son (2004)
We got the jewelry appraised last year.เราเอาเครื่องประดับไปประเมินค่า เมื่อปีที่แล้ว Lost Son (2004)
Are you working on the evidence from the jewelry store shooting?คุณกำลังตรวจหลักฐานยิงกัน ที่ร้านเครื่องประดับอยู่เหรอ Lost Son (2004)
Then you took her jewelry to make it look like a robbery.จากนั้นคุณเอาสร้อยเพชรของเธอไป เพื่อให้ดูเหมือนเป็นการจี้ชิงทรัพย์ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewelryA thief broken in and made off with all my jewelry.
jewelryHe is alleged to have stolen the jewelry.
jewelryHe wears expensive clothes and owns a lot of jewelry.
jewelryShe had to part with her jewelry box.
jewelryShe was all eyes as he opened the jewelry box.
jewelryShe was captured trying to steal jewelry.
jewelryThe newly-opened jewelry shop took away some of my best customers.
jewelryThe old man bribed a young girl with money and jewelry.
jewelryThe police recovered the stolen jewelry.
jewelryThese kinds of jewelry are of little value.
jewelryThey broke into the jewelry shop.
jewelryWhat sort of jewelry are you going to wear with this dress?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนิม(n) jewelry, See also: decorative ornaments, Syn. เครื่องประดับ, สนิม, Count Unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [ f ] ; pierre rare [ f ] ; gemme [ f ]
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]
กล่องเกรื่องเพชร[klǿng khreūang phēt] (n, exp) EN: jewelry box  FR: boîte à bijoux [ f ]
ทองรูปพรรณ[thøngrūppaphan] (n) EN: gold ornament ; gold jewelry ; fashioned gold

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JEWELRY JH UW1 AH0 L R IY0
JEWELRY JH UW1 L R IY0
JEWELRY(2) JH UW1 L ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jewelry (n) ʤˈuːəlriː (jh uu1 @ l r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首饰[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, / ] jewelry; head ornament, #10,461 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuckherstellung { f }jewelry making [Add to Longdo]
Schmuckkasten { m }jewelry box; jewellery box [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンジュエリー[indeianjueri-] (n) Indian jewellery (jewelry) [Add to Longdo]
コスチュームジュエリー[kosuchu-mujueri-] (n) costume jewelry [Add to Longdo]
ジュエリー(P);ジューリー;ジュウリー[jueri-(P); ju-ri-; juuri-] (n) jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
宝飾[ほうしょく, houshoku] (n) jewels and ornaments; jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
宝飾品[ほうしょくひん, houshokuhin] (n) jewelry; jewellery [Add to Longdo]
宝石商[ほうせきしょう, housekishou] (n) jeweler; gem dealer; jeweler's (jewelry) shop [Add to Longdo]
宝石店[ほうせきてん, housekiten] (n) jewelry store; jewellery store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jewelry \Jew"el*ry\ (j[=u]"[e^]l*r[y^] or j[udd]"[e^]l*r[y^]),
   n. [Cf. F. joaillerie.]
   [1913 Webster]
   1. The art or trade of a jeweler. --Cotgrave.
    [1913 Webster]
 
   2. Jewels, collectively; as, a bride's jewelry.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jewelry
   n 1: an adornment (as a bracelet or ring or necklace) made of
      precious metals and set with gems (or imitation gems) [syn:
      {jewelry}, {jewellery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top