ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jewellery

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jewellery-, *jewellery*
English-Thai: Nontri Dictionary
jewellery(n) เพชรพลอย,อัญมณี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One look at this jewellery box, the Empress will think we have the real Anastasia.แค่พระราชินีมองมาที่กล่องเครื่องเพชรนี้ พระองค์จะคิดว่าเราพบอนาสเตเชียตัวจริง Anastasia (1997)
Pretty jewellery box, isn't it?กล่องเครื่องเพชรสวยนะ ว่ามั้ย Anastasia (1997)
Jewellery box?กล่องเครื่องเพชร? Anastasia (1997)
Strict dress code. No jewellery and no open-toed shoes.ที่นี่มีกฎระเบียบในการแต่งตัวน่ะ ห้ามใส่พวกเครื่องประดับหรือรองเท้าไม่มีส้น Hothead (2001)
- Loitering around the jewellery section?-ทำไมมาป้วนเปี้ยนแถวแผนกจิวเวลรี่ล่ะ Love Actually (2003)
The rest of her jewellery has been regularly cleaned, but not her wedding ring.เครื่องประดับทุกอย่างของเธอ ถูกทำความสะอาดเป็นประจำ ยกเว้นแหวนแต่งงาน A Study in Pink (2010)
But the rest of her jewellery has recently been cleaned, that tells you everything you need to know about the state of her marriage.แต่เครื่องประดับอื่นๆ สะอาดหมดจด มันก็บอกคุณหมดแล้ว ถึงสถานะการแต่งงานของเธอ Unaired Pilot (2010)
All the jewellery and clothes were stolen.เครื่องประดับและเสื้อผ้าทั้งหมดถูกขโมยไป The Duo (2011)
The moment we put jewellery on a rustic country woman, sha la la la la la... becomes a high-class city woman.ช่วงเวลาที่เธอสวมเครื่องประดับของเรา ผู้หญิงทุกคนในประเทศก็สามารถกลายเป็น ชา ล้าลาหล่าลา กลายเป็นผู้หญิงในเมือง Episode #1.7 (2012)
He has a jewellery shop on the high street.มีร้านอัญมณีอยู่ในเมือง Allied (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewellerySince my brother died suddenly two years ago my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: jewellery ; gold or silver ornaments   FR: joaillerie [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jewellery (n) ʤˈuːəlriː (jh uu1 @ l r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンジュエリー[, indeianjueri-] (n) Indian jewellery (jewelry) [Add to Longdo]
ジュエリー(P);ジューリー;ジュウリー[, jueri-(P); ju-ri-; juuri-] (n) jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
耳栓[みみせん, mimisen] (n) (arch) (See 耳当) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Jomon-period Japan) [Add to Longdo]
耳当;耳璫;耳とう;珥璫;珥とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China) [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) [Add to Longdo]
念持仏[ねんじぶつ, nenjibutsu] (n) (obsc) Buddhist image used as jewellery or to decorate one's home [Add to Longdo]
宝飾[ほうしょく, houshoku] (n) jewels and ornaments; jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
宝飾品[ほうしょくひん, houshokuhin] (n) jewelry; jewellery [Add to Longdo]
宝石店[ほうせきてん, housekiten] (n) jewelry store; jewellery store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jewellery \Jew"el*ler*y\ (j[=u]"[e^]l*l[~e]r*r[y^] or
   j[udd]"[e^]l*l[~e]r*r[y^]), n.
   See {Jewelry}. [Chiefly Brit.] --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jewellery
   n 1: an adornment (as a bracelet or ring or necklace) made of
      precious metals and set with gems (or imitation gems) [syn:
      {jewelry}, {jewellery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top