ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irreparable

IH2 R EH1 P ER0 AH0 B AH0 L   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irreparable-, *irreparable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irreparable[ADJ] ที่แก้ไขไม่ได้, Syn. irreversible, Ant. reparable

English-Thai: Nontri Dictionary
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irreparable damageความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้[n. exp.] (khwāmsīahāi thī mai āt kaēkhai dāi) EN: irreparable damaga   
ไม่สามารถแก้ไขได้[adj.] (mai samāt kaēkhai dāi) EN: irreparable   

CMU English Pronouncing Dictionary
IRREPARABLE    IH2 R EH1 P ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irreparable    (j) ˈɪrˈɛpərəbl (i1 r e1 p @ r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
直らない[なおらない, naoranai] (adj-i) beyond repair; irreparable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irreparable \Ir*rep"a*ra*ble\, a. [L. irreparabilis: cf. F.
   irr['e]parable. See {In-} not, and {Reparable}.]
   Not reparable; not capable of being repaired, recovered,
   regained, or remedied; irretrievable; irremediable; as, an
   irreparable breach; an irreparable loss. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irreparable
   adj 1: impossible to repair, rectify, or amend; "irreparable
       harm"; "an irreparable mistake"; "irreparable damages"
       [ant: {rectifiable}, {reparable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top