ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inundation

IH2 N AH0 N D EY1 SH AH0 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inundation-, *inundation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inundation[N] การท่วม, See also: การไหลบ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
inundation(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,การไหลบ่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inundationน้ำเอ่อท่วม [อุตุนิยมวิทยา]
inundation canalinundation canal, คลองรับน้ำนอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
inundation irrigation systeminundation irrigation system, ระบบชลประทานรับน้ำนอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทกภัย[N] flood, See also: inundation, deluge, Syn. น้ำท่วม, Example: อุทกภัยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและการเพาะปลูกอยู่บ่อยๆ, Thai definition: ภัยอันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น้ำท่วม[N] flood, See also: inundation, spate, Syn. น้ำหลาก, อุทกภัย, Ant. อัคคีภัย, Example: น้ำท่วมครั้งนี้ประชาชนในภาคใต้ได้รับความเสียหายมาก, Thai definition: เป็นภัยตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดจากฝนตกในปริมาณมากและไหลระบายไม่ทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำท่วม[n.] (nāmthūam) EN: flood ; inundation ; spate   FR: inondation [f]
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundation ; overflow   FR: inonder ; baigner
อุทกภัย[n.] (uthokkaphai) EN: flood ; inundation ; flood disaster ; flooding ; deluge ; flood-hazard   FR: inondation [f] ; déluge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INUNDATION    IH2 N AH0 N D EY1 SH AH0 N
INUNDATIONS    IH2 N AH0 N D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inundation    (n) ˌɪnʌndˈɛɪʃən (i2 n uh n d ei1 sh @ n)
inundations    (n) ˌɪnʌndˈɛɪʃənz (i2 n uh n d ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] inundation; name of a river, #75,426 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
溢水[いっすい, issui] (n,vs) inundation; overflow [Add to Longdo]
横溢[おういつ, ouitsu] (n,vs) overflowing; inundation [Add to Longdo]
出水[しゅっすい;でみず, shussui ; demizu] (n,vs) flood; freshet; inundation [Add to Longdo]
床上浸水[ゆかうえしんすい, yukaueshinsui] (n) inundation above floor level [Add to Longdo]
浸水[しんすい, shinsui] (n,vs,adj-no) inundation; submersion; flood; (P) [Add to Longdo]
湛水[たんすい, tansui] (n,vs) flooding; filling; inundation; submerging; clogging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inundation \In`un*da"tion\, n. [L. inundatio: cf. F.
   inondation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of inundating, or the state of being inundated; an
    overflow; a flood; a rising and spreading of water over
    grounds.
    [1913 Webster]
 
       With inundation wide the deluge reigns,
       Drowns the deep valleys, and o'erspreads the plains.
                          --Wilkie.
    [1913 Webster]
 
   2. An overspreading of any kind; overflowing or superfluous
    abundance; a flood; a great influx; as, an inundation of
    tourists.
    [1913 Webster]
 
       To stop the inundation of her tears. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inundation
   n 1: the rising of a body of water and its overflowing onto
      normally dry land; "plains fertilized by annual
      inundations" [syn: {flood}, {inundation}, {deluge},
      {alluvion}]
   2: an overwhelming number or amount; "a flood of requests"; "a
     torrent of abuse" [syn: {flood}, {inundation}, {deluge},
     {torrent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top