Search result for

intervention

(59 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intervention-, *intervention*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intervention[N] การแทรกแซง, See also: การก้าวก่าย, Syn. interference, intrusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intervention(อินเทอเวน'เชิน) n. การแทรกแซง,การก้าวก่าย,การยุ่ง., See also: interventional adj., Syn. interference

English-Thai: Nontri Dictionary
intervention(n) การแทรกแซง,การก้าวก่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interventionการแทรกแซง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intervention๑. การสอดเข้าแก้หน้า (ก. พาณิชย์)๒. การแทรกแซง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interventionการแทรกแซง [TU Subject Heading]
intervention 1. การเข้าแทรกแซง 2. การเข้าร่วมอภิปราย การเข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลง (ใช้ในกรณีการประชุมพหุภาคี) [การทูต]
Interventionมาตรการเปลี่ยนธรรมชาติ [การแพทย์]
Intervention (International law)การแทรกแซง (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Intervention, Earlyการช่วยเหลือเด็กแต่เริ่มแรก [การแพทย์]
Interventional Radiological Treatmentวิธีการทางรังสี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're looking for someone who reads interventionist, but who has a free market heart.คุณกำลังมองหาคนที่สามารถ แทรกแซงแต่มีใจอิสระทางการตลาด You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
You're trying to twist this into some kind of ridiculous drug intervention?นี่นายจะเอาเรื่องนี้มาปนกับ อาการติดยาโง่ๆนั่นน่ะเหรอ? When the Levee Breaks (2009)
The first intervention Is timid. It's apprehensive, right? But then he gets knocked down...มันไม่ใช่แค่ความโกรธ มันเอ่อ มันเป็นความมั่นใจ เหมือนกับตัวตนที่สองของเขาอยากให้ผมรู้ Conflicted (2009)
You could petition the Jedi council for an intervention.ท่านสามารถร้องขอให้สภาเจไดทำการแทรกแซงได้นี่ Trespass (2009)
That's a gay intervention.ความรู้เรื่องเกย์ Acafellas (2009)
This has got to be the worst motherfucking intervention in History.นี่ต้องเป็นการแทรกแซงที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ New World in My View (2009)
No, no, n-no, I'm just staying close in case an intervention is required.ไม่ ไม่ ไม่ ผมแค่มาอยู่ใกล้ๆ เผื่อว่ามีกรณีจำเป็น ต้องยื่นมือเข้าช่วย A Night at the Bones Museum (2009)
The old school believes in surgical intervention.สงคราม แพทย์แผนเก่า เชื่อเรื่องของการรักษาโดยการผ่าึตัด Shutter Island (2010)
Is this an intervention?ถ้าเธอทำอะไรลงไป, อะไรก็ตามที่เธอทำ เธอจะทำด้วยตัวเองเพียงลำพัง Edge of Darkness (2010)
And coming up after the hour, a costumed vigilante has become the latest Internet phenomenon after a Hamilton Park resident filmed the man's remarkable intervention in a gang-related attack last week.- พวก นายต้องมาดูนี่ - อะไร ...ในข่าวคอรัปชั่นอื้อฉาวล่าสุด และตามด้วยข่าวต่อไป Kick-Ass (2010)
This colorful individual has been all over the news this week after a video of his intervention of street-gang violence became the most-watched clip on the Internet.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่วงพิเศษของรายการ คุณจะทุ่มเทแค่ไหน ในการช่วยเพื่อนของคุณ บุคคลชุดสีฉูดฉาดนี้ ปรากฏอยู่ในข่าวตลอดทั้งสัปดาห์ Kick-Ass (2010)
Crisis intervention for a teachers' union.มีปัญหาระหว่างการประสานงาน ให้กับทางสหภาพครู Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interventionIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
interventionIt has been shown in most studies on this subject that intervention of the legislature had adverse effects.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยื่นมือ[N] interference, See also: intervention, Example: การยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องกิจการภายในคิวบาของสหรัฐส่งผลให้เศรษฐกิจของคิวบาเลวร้ายลง, Thai definition: การเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
การคั่น[N] interposition, See also: intervention, Example: การคั่นรายการสนทนาด้วยดนตรีประกอบเพลงทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่เบื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผ่าตัดเล็ก[n. exp.] (kān phātat lek) EN: minor surgery   FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
การผ่าตัดใหญ่[n. exp.] (kān phātat yai) EN: major surgery   FR: intervention chirurgicale importante [f]
การแทรกแซง[n.] (kān saēksaēng) EN: intervention ; interference   FR: intervention [f]
การสอดแทรก[n.] (kān søtsaēk) EN: intervention   FR: intervention [f]
ผ่าตัด[v.] (phātat) EN: operate ; perform an operation   FR: opérer ; pratiquer une intervention chirurgicale
รถหวอ[n.] (rot wø) EN: siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck   FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERVENTION    IH2 N T ER0 V EH1 N CH AH0 N
INTERVENTION    IH2 N ER0 V EH1 N CH AH0 N
INTERVENTIONS    IH2 N ER0 V EH1 N CH AH0 N Z
INTERVENTIONS    IH2 N T ER0 V EH1 N CH AH0 N Z
INTERVENTIONIST    IH2 N ER0 V EH1 N SH AH0 N AH0 S T
INTERVENTIONIST    IH2 N T ER0 V EH1 N SH AH0 N AH0 S T
INTERVENTIONISM    IH2 N ER0 V EH1 N CH AH0 N IH2 Z AH0 M
INTERVENTIONISM    IH2 N T ER0 V EH1 N CH AH0 N IH2 Z AH0 M
INTERVENTIONISTS    IH2 N ER0 V EH1 N CH AH0 N AH0 S T S
INTERVENTIONISTS    IH2 N ER0 V EH1 N CH AH0 N AH0 S S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intervention    (n) (i2 n t @ v e1 n sh @ n)
interventions    (n) (i2 n t @ v e1 n sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intervention {f} | Interventionen {pl}intervention | interventions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゾンビ会社[ゾンビかいしゃ, zonbi kaisha] (exp) zombie businesses (firms that would have failed but for government intervention) [Add to Longdo]
介在[かいざい, kaizai] (n,vs,adj-no) mediation; interposition; intervention; (P) [Add to Longdo]
介入[かいにゅう, kainyuu] (n,vs) intervention; (P) [Add to Longdo]
干渉[かんしょう, kanshou] (n,vs) interference; intervention; (P) [Add to Longdo]
協調介入[きょうちょうかいにゅう, kyouchoukainyuu] (n,vs) coordinated intervention; joint intervention [Add to Longdo]
軍事介入[ぐんじかいにゅう, gunjikainyuu] (n) armed intervention; military intervention [Add to Longdo]
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P) [Add to Longdo]
三国干渉[さんごくかんしょう, sangokukanshou] (n) (See 下関条約) Triple Intervention (diplomatic intervention by Russia, Germany and France over the terms of the Treaty of Shimonoseki) [Add to Longdo]
自由放任[じゆうほうにん, jiyuuhounin] (n,adj-no) laissez-faire; non-intervention [Add to Longdo]
政治干渉[せいじかんしょう, seijikanshou] (n) political intervention [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
介入[かいにゅう, kainyuu] intervention (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intervention \In`ter*ven"tion\, n. [L. interventio an
   interposition: cf. F. intervention.]
   [1913 Webster]
   1. The act of intervening; interposition.
    [1913 Webster]
 
       Sound is shut out by the intervention of that lax
       membrane.               --Holder.
    [1913 Webster]
 
   2. Any interference that may affect the interests of others;
    especially, of one or more states with the affairs of
    another; -- the intervention of one state in the affairs
    of another is typically unwelcome by the state being
    intervened in, but some cases of mediation between states
    may be called intervention. Opposed to {nonintervention}.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Let us decide our quarrels at home, without the
       intervention, of any foreign power.  --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. (Civil Law) The act by which a third person, to protect
    his own interest, interposes and becomes a party to a suit
    pending between other parties.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intervention
   n 1: the act of intervening (as to mediate a dispute, etc.); "it
      occurs without human intervention" [syn: {intervention},
      {intercession}]
   2: a policy of intervening in the affairs of other countries
     [syn: {intervention}, {interference}] [ant:
     {noninterference}, {nonintervention}]
   3: the act or fact of interposing one thing between or among
     others [syn: {interposition}, {intervention}]
   4: (law) a proceeding that permits a person to enter into a
     lawsuit already in progress; admission of person not an
     original party to the suit so that person can protect some
     right or interest that is allegedly affected by the
     proceedings; "the purpose of intervention is to prevent
     unnecessary duplication of lawsuits"
   5: care provided to improve a situation (especially medical
     procedures or applications that are intended to relieve
     illness or injury) [syn: {treatment}, {intervention}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top