ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intervened

IH2 N T ER0 V IY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intervened-, *intervened*, interven, intervene
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They wouldn't have intervened by now?พวกมันคงมาแทรกแซง เรื่องนี้ไปนานแล้วล่ะ The Edge (2010)
It's more than his intervened in a long time.มันเกินกว่าที่เขาจะเข้ามายุ่งด้วยในระยะยาว Dark Side of the Moon (2010)
Somebody who intervened to make sure that that infected tissue got off this plane.คนที่ขัดขวางเพื่อให้ เนื้อเยื่อติดเชื้อนั้นออกไปจากเครื่องบินได้ Us or Them (2011)
Nolan intervened so that you wouldn't make a life-altering mistake.แต่คุณไม่ได้โดดเดี่ยว โนแลนเข้ามาแทรกไม่ให้คุณเลือกทางผิด Grief (2012)
If someone had intervened on her behalf, she might not have ended up in Radley.ถ้ามีใครแทรกแซงในนามเธอ เธออาจจะไม่ได้จบในเลดลี่ What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
Mycroft's men intervened before he could take the shot.คนของไมครอฟต์เข้าไปขวางก่อนที่เขาจะยิง The Empty Hearse (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intervenedHe intervened and settled the matter peacefully for the time being.
intervenedIn order to prevent a further drop of the Japanese currency, the Bank of Japan intervened in the market to support it at around 150 yen to the dollar.
intervenedThat country intervened in the internal affairs of our nation.
intervenedThe police intervened in the disturbance.
intervenedThe teacher intervened in the quarrel between then two student.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERVENED IH2 N T ER0 V IY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intervened (v) ˌɪntəvˈiːnd (i2 n t @ v ii1 n d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intervene \In`ter*vene"\, v. i. [imp. & p. p. {Intervened}; p.
   pr. & vb. n. {Intervening}.] [L. intervenire, interventum, to
   intervene, to hinder; inter between + venire to come; akin to
   E. come: cf. F. intervenir. See {Come}.]
   [1913 Webster]
   1. To come between, or to be between, persons or things; --
    followed by between; as, the Mediterranean intervenes
    between Europe and Africa.
    [1913 Webster]
 
   2. To occur, fall, or come between, points of time, or
    events; as, an instant intervened between the flash and
    the report; nothing intervened ( i. e., between the
    intention and the execution) to prevent the undertaking.
    [1913 Webster]
 
   3. To interpose; as, to intervene to settle a quarrel.
    [1913 Webster]
 
   4. In a suit to which one has not been made a party, to put
    forward a defense of one's interest in the subject matter.
    --Abbott.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top