ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquired

IH2 N K W AY1 ER0 D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquired-, *inquired*, inquir, inquire
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid I dropped the ball on that contract you inquired about--ฉันเกรงว่าฉันทำงานที่ได้รับมอบหมายไว้ไม่สำเร็จ เรื่องที่คุณสอบถามเกี่ยวกับสัญญานั่น Illusion (2012)
You have inquired about JC Consulting?พ่อได้ตรวจสอบเกี่ยวกับบริษัทที่ปรึกษาJCแล้วยัง  ()
Uh, you had inquired about Nathaniel Roland.เห็นคุณถามถึงนาเธเนียล โรแลนด์ Where There's a Will (2011)
Madame Choi of Song Jin inquired about that art piece before.มาดามชเวถามหางานชิ้นนั้นน่ะ Episode #1.2 (2010)
You inquired about her... pussy.คุณปากเสียเกี่ยวกับ... น้องหนูของเธอ Hannibal Rising (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquiredA stranger inquired about the train schedule.
inquiredA stranger inquired about the way to the station.
inquired"How do you feel?", he inquired.
inquired"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.
inquiredI inquired about the book in many stores.
inquiredI inquired after him.
inquiredI inquired at the school only to find there was no student by the name of Yamada.
inquiredI inquired what he wanted.
inquiredI inquired whether the plane would arrive on time.
inquiredI will let you know after I have inquired once more.
inquiredKen inquired about his father.
inquiredShe inquired after him.

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUIRED    IH2 N K W AY1 ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquired    (v) ˈɪnkwˈaɪəd (i1 n k w ai1 @ d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquire \In*quire"\, v. i. [imp. & p. p. {Inquired}; p. pr. &
   vb. n. {Inquiring}.] [OE. enqueren, inqueren, OF. enquerre,
   F. enqu['e]rir, L. inquirere, inquisitum; pref. in- in +
   quarere to seek. See {Quest} a seeking, and cf. {Inquiry}.]
   [Written also {enquire}.]
   1. To ask a question; to seek for truth or information by
    putting queries.
    [1913 Webster]
 
       We will call the damsel, and inquire. --Gen. xxiv.
                          57.
    [1913 Webster]
 
       Then David inquired of the Lord yet again. And the
       Lord answered him.          --1 Sam.
                          xxiii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek to learn anything by recourse to the proper means
    of knowledge; to make examination.
    [1913 Webster]
 
       And inquire
       Gladly into the ways of God with man. --Miltom.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is followed by of before the person asked;
      as, to inquire of a neighbor. It is followed by
      concerning, after, or about, before the subject of
      inquiry; as, his friends inquired about or concerning
      his welfare. "Thou dost not inquire wisely concerning
      this." --Eccl. vii. 10. It is followed by into when
      search is made for particular knowledge or information;
      as, to inquire into the cause of a sudden death. It is
      followed by for or after when a place or person is
      sought, or something is missing. "Inquire in the house
      of Judas for one called Saul of Tarsus." --Acts ix. 11.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top