Search result for

innuendo

(23 entries)
(0.2572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innuendo-, *innuendo*
Possible hiragana form: いんぬえんど
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innuendo    [N] การประชด, See also: การเสียดสี, การแดกดัน, Syn. insinuation, irony

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
innuendo (L.)ถ้อยคำที่ถือว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innuendo(อินนิวเอน'โด) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การพูดเหน็บแนมหรือเสียดสี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And still the ER is thick with moody looks and innuendo.ยังนิ่งอยู่ในห้องฉุกเฉินที่แน่นกับ ความหงุดหงิดที่มองอย่างประชด Emotional Rescue (2009)
I'm not saying I understand innuendo, I'm just aware that it exists.ฉันไม่ได้พูดว่าฉันเข้าใจการมองอย่างประชด ฉันแค่รู้ว่านั่นคือทางออก Emotional Rescue (2009)
God, you have no ear for innuendo at all!โธ่ คุณนี่คิดลึกไม่เป็นเอาซะเลย! Being Alive (2009)
Rumours, innuendo...เสียงลือ เสียงเล่าอ้าง... Abandon All Hope (2009)
I think you know innuendo is attached to everything these days.ฉันคิดว่าพวกเธอก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ข่าวโคมลอยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลย Easy A (2010)
Innuendo? What...? Whatever do you mean?ข่าวโคมลอย อะไรคะ อาจารย์หมายความว่าอะไรเนี่ย? Easy A (2010)
No! Why would I have a problem with your little sexual innuendo?เปล่า ทำไมฉันต้องมีปัญหา กับมุกเห่ย ๆ ของเธอด้วยล่ะ The Next Three Days (2010)
You cannot convict a person based on innuendo or groundless accusations.คุณไม่อาจลงโทษบุคคล ด้วยความรู้สึกประชดประัชันได้ หรือจากข้อกล่าวหา ที่แสนจะเลื่อนลอย The Boy with the Answer (2010)
Ok, enough with the innuendos. You win. You're hilarious.โอเค เลิกแดกดันซะที นายชนะ นายนี่ตลกชะมัด Memory Lane (2010)
How about you save all the innuendos and your dirty little comments?ช่วยเก็บการประชด และนินทาว่าร้ายเป็นไง Super Sunday (2011)
and other anonymous sites which traffic in damaging rumors and innuendo.แล้วก็เวปอื่นๆที่ไม่มีชื่อ ซึ่งต่อคิวกันทั้งทำลาย ทั้งข่าวลือมั่ว ทั้งประชดประชัน I Am Number Nine (2011)
You presented nothing but innuendo and scurrilous gossip.คุณไม่เสนออะไร นอกจากการเสียดสี และเรื่องนินทาต่ำๆ Red Lacquer Nail Polish (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INNUENDO    IH2 N Y UW0 EH1 N D OW0
INNUENDOS    IH2 N Y UW0 EH1 N D OW0 Z
INNUENDOES    IH2 N Y UW0 EH1 N D OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innuendo    (n) (i2 n y uu e1 n d ou)
innuendoes    (n) (i2 n y uu e1 n d ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
当て付け;当てつけ;当付(io)[あてつけ, atetsuke] (n) insinuation; innuendo; spiteful remark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Innuendo \In`nu*en"do\, n.; pl. {Innuedoes}(?). [L., by
   intimation, by hinting, gerund of innuere, innutum, to give a
   nod, to intimate; pref. in- in, to + -nuere (in comp.) to
   nod. See {Nutation}.]
   1. An oblique hint; a remote allusion or reference, usually
    derogatory to a person or thing not named; an insinuation.
    [1913 Webster]
 
       Mercury . . . owns it a marriage by an innuendo.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Pursue your trade of scandal picking;
       Your innuendoes, when you tell us,
       That Stella loves to talk with fellows. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An averment employed in pleading, to point the
    application of matter otherwise unintelligible; an
    interpretative parenthesis thrown into quoted matter to
    explain an obscure word or words; -- as, the plaintiff
    avers that the defendant said that he (innuendo the
    plaintiff) was a thief. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is so applied from having been the
      introductory word of this averment or parenthetic
      explanation when pleadings were in Latin. The word
      "meaning" is used as its equivalent in modern forms.
 
   Syn: Insinuation; suggestion; hint; intimation; reference;
     allusion; implication; representation; -- {Innuendo},
     {Insinuation}.
 
   Usage: An innuendo is an equivocal allusion so framed as to
      point distinctly at something which is injurious to
      the character or reputation of the person referred to.
      An insinuation turns on no such double use of
      language, but consists in artfully winding into the
      mind imputations of an injurious nature without making
      any direct charge.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 innuendo
   n 1: an indirect (and usually malicious) implication [syn:
      {insinuation}, {innuendo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top