ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhabitancy

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhabitancy-, *inhabitancy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inhabitancy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inhabitancy*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhabitancy[N] ที่อยู่อาศัย, Syn. home, dwelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhabitancy(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthalt {m}inhabitancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhabitance \In*hab"it*ance\, Inhabitancy \In*hab"it*an*cy\, n.
   1. The act of inhabiting, or the state of being inhabited;
    the condition of an inhabitant; residence; occupancy.
    [1913 Webster]
 
       Ruins yet resting in the wild moors testify a former
       inhabitance.             --Carew.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The state of having legal right to claim the
    privileges of a recognized inhabitant; especially, the
    right to support in case of poverty, acquired by residence
    in a town; habitancy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhabitancy
   n 1: the act of dwelling in or living permanently in a place
      (said of both animals and men); "he studied the creation
      and inhabitation and demise of the colony" [syn:
      {inhabitancy}, {inhabitation}, {habitation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top