ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infiltrated

IH1 N F IH0 L T R EY2 T IH0 D   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infiltrated-, *infiltrated*, infiltrat, infiltrate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infiltrated fossils; introduced fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jade Fox is a master criminal. I hear she infiltrated the Yus.เจดฟ๊อกเป็นหัวหน้าโจร ฉันได้ยินมาว่า หล่อนมีสายอยู่ในบ้านยูส Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You infiltrated Wudan while I was away.แกเข้าไปแซกแซง วูเดน ตอนข้าไม่อยู่ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
There's no way I could've infiltrated the Hive.มันไม่มีทาง ที่ฉันสามารถเข้ามาสู่รังผึ้ง Resident Evil (2002)
We safely infiltrated Song-Yang's headquarters.เราลักลอบเข้าไปในกองบัญชาการของซองหยาง ได้อย่างปลอดภัยครับ The Book of the Three Hans (2006)
I received news that she safely infiltrated Song-Yang's headquarters.ข้าได้ข่าวว่านางลักลอบเข้าไปในกองบัญชาการของซองหยาง ได้อย่างปลอดภัย The Book of the Three Hans (2006)
So Seo-No has infiltrated Song-Yang's headquarters with the advanced guard.โซซอโนได้ลอบเข้าไปในกองบัญชาการของซองหยางกับพวกคนคุ้มกัน The Book of the Three Hans (2006)
This means that the enemy has infiltrated the headquarters.หมายความว่ามีศัตรูแฝงตัวอยู่ในกองบัญชาการของเรา The Book of the Three Hans (2006)
Infiltrated the inner circle of an arms deal.แล้วแฝงเข้าวงในไปซื้ออาวุธ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Major casey, you've infiltrated the htr.ผู้พันเคซี่ย์ ใครบุกรุกเข้ามา Chuck Versus the Truth (2007)
Republic troops have infiltrated the base.พวกสาธารณรัฐแทรกซึมเข้ามายังฐานเรา Duel of the Droids (2008)
I understand the Jedi have infiltrated your lair.ข้าเข้าใจว่าพวกเจได ได้แทรกซึมเข้ามายังรังของเจ้า Lair of Grievous (2008)
Baegeuk has infiltrated the palace.แพกิอุกได้แทรกซึมเข้ามาในพระราชวัง The Kingdom of the Winds (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
INFILTRATED IH1 N F IH0 L T R EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infiltrated (v) ˈɪnfɪltrɛɪtɪd (i1 n f i l t r ei t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infiltrate \In*fil"trate\, v. i. [imp. & p. p. {Infiltrated}; p.
   pr. & vb. n. {Infiltrating}.] [Pref. in- + filtrate: cf. F,
   s'infiltrer. Cf. {Infilter}.]
   1. To enter by penetrating the pores or interstices of a
    substance; to filter into or through something.
    [1913 Webster]
 
       The water infiltrates through the porous rock.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter secretly (into an organization, territory, etc.)
    for hostile purposes, such as spying or sabotage; as, the
    FBI infiltrated into the U. S. communist party's upper
    echelons; also used transitively; as, to infiltrate the
    opponent's organization; to infiltrate one's agents into a
    hostile country.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top