หรือคุณหมายถึง indirectneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indirectness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indirectness-, *indirectness*, indirectnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา indirectness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *indirectness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indirectness    (n) ˌɪndɪrˈɛktnəs (i2 n d i r e1 k t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anspielung {f}indirectness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
となく[, tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indirectness \In`di*rect"ness\, n.
   1. The quality or state of being indirect; obliquity;
    deviousness; crookedness.
    [1913 Webster]
 
   2. Deviation from an upright or straightforward course;
    unfairness; dishonesty. --W. Montagu.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indirectness
   n 1: having the characteristic of lacking a true course toward a
      goal [ant: {directness}, {straightness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top