หรือคุณหมายถึง directneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

directness

D ER0 EH1 K T N AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -directness-, *directness*, directnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
directness[N] ทางตรง

English-Thai: Nontri Dictionary
directness(n) ความตรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does my directness embarrass you?ผมพูดตรงไปหรือเปล่า The Wake-Up Bomb (2011)
Your directness is bracing.ด้วยความเด็ดขาดและมั่นคงของคุณ Red Sky at Night (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตรง[N] straightness, See also: directness, Ant. ความเอียง, ความเฉ, Thai definition: ความไม่คดโค้ง งอ หรือเอียง

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRECTNESS    D ER0 EH1 K T N AH0 S
DIRECTNESS    D IY0 R EH1 K N AH0 S
DIRECTNESS(2)    D AY0 R EH1 K N AH0 S
DIRECTNESS(3)    D IH0 R EH1 K N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
directness    (n) dˈɪrˈɛktnəs (d i1 r e1 k t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
となく[, tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
直截[ちょくせつ;ちょくさい, chokusetsu ; chokusai] (adj-na,n) frank; straightforward; prompt; directness; decisiveness [Add to Longdo]
率直(P);卒直[そっちょく, socchoku] (adj-na,n) frankness; candour; candor; openheartedness; directness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Directness \Di*rect"ness\, n.
   The quality of being direct; straightness;
   straightforwardness; immediateness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 directness
   n 1: trueness of course toward a goal; "rivaling a hawk in
      directness of aim" [syn: {directness}, {straightness}]
      [ant: {indirectness}]
   2: the quality of being honest and straightforward in attitude
     and speech [syn: {candor}, {candour}, {candidness},
     {frankness}, {directness}, {forthrightness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top