ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inclement

IH2 N K L EH1 M AH0 N T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inclement-, *inclement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inclement[ADJ] ไร้ความเมตตา (คำทางการ), See also: ไม่มีความกรุณาปราณี, Syn. harsh, unmerciful, Ant. clement, merciful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inclement(อินเคลม' เมินทฺ) adj. รุนแรง, ไม่ปรานี, ไม่มีความกรุณาปรานี., See also: inclemency, inclementness n. inclemently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
inclement(adj) ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flight '327, scheduled to depart for Tokyo at 6:55AM, has been cancelled due to inclement weatherประกาศจากสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 327 ที่จะเดินทางออกจากโตเกียวเวลา 6: 55 นาที Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Flight '153, scheduled to depart for Tokyo at 18:00, has been cancelled due to inclement weatherประกาศจากสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 153 ซึ่งมีกำหนด การเดินทางไปโตเกียวเวลา 18.00 น. Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Cardiff, Wales Airport regrets to announce that due to inclement weather, all flights today have been canceled.สนามบินคาร์ดิฟ เวลล์ ขออภัยที่ต้องประกาศว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่แย่ ทุกรอบบินต้องถูกยกเลิกค่ะ Leap Year (2010)
Inclement weather continued hot and humid for the remainder of the week.สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยยังคงร้อนและชื้น ไปตลอดสัปดาห์. Hanley Waters (2011)
The Internet is down because of this inclement weather.อินเตอร์เน็ทล่มเพราะสภาพอากาศที่โหดร้าย Extraordinary Merry Christmas (2011)
Inclement weather always upsets the natives.สภาพอากาศรุนแรงแบบนี้มักทำให้ผู้ป่วยอารมณ์เสีย Nor'easter (2012)
Due to inclement weather, all flights have been cancelled.เริ่ด บาย Office Christmas Party (2016)
I'm told your unit is capable of handling inclement weather, colonel.รู้มาว่าหน่วยคุณเชี่ยวชาญการรับมือ สภาวะอากาศเลวร้าย ผู้พัน Kong: Skull Island (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce   FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCLEMENT IH2 N K L EH1 M AH0 N T
INCLEMENT IH1 N K L IH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inclement (j) ˈɪnklˈɛmənt (i1 n k l e1 m @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inclement \In*clem"ent\, a. [L. inclemens; pref. in- not +
   clemens mild: cf. F. incl['e]ment. See {Clement}.]
   [1913 Webster]
   1. Not clement; destitute of a mild and kind temper; void of
    tenderness; unmerciful; severe; harsh.
    [1913 Webster]
 
   2. Physically severe or harsh (generally restricted to the
    elements or weather); rough; boisterous; stormy;
    rigorously cold, etc.; as, inclement weather. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The guard the wretched from the inclement sky.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Teach us further by what means to shun
       The inclement seasons, rain, ice, hail, and snow!
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inclement
   adj 1: (of weather or climate) severe [ant: {clement}]
   2: used of persons or behavior; showing no clemency or mercy;
     "the harsh sentence of an inclement judge" [ant: {clement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top