ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inanition

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inanition-, *inanition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inanition[N] ความอ่อนเพลียจากการขาดอาหารหรือความเจ็บป่วย, See also: การขาดอาหาร, Syn. exhaustion, starvation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inanition(อินอะนิซ' เชิน) n. ความขาดแคลน, การขาดอาหาร, การบำรุงเลี้ยงไม่เพียงพอ, ภาวะอ่อนจิต, การด้อยศีลธรรม, ความว่างเปล่า

English-Thai: Nontri Dictionary
inanition(n) ความว่างเปล่า,ความขาดแคลน,ความอิดโรย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inanition๑. ความผอมโซเหตุอดนาน๒. ภาวะขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inanition (n) ˌɪnənˈɪʃən (i2 n @ n i1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inanition \In`a*ni"tion\, n. [F. inanition, L. inanitio
   emptiness, fr. inanire to empty, fr. inanis empty. Cf.
   {Inane}.]
   The condition of being inane; emptiness; lack of fullness, as
   in the vessels of the body; hence, specifically, exhaustion
   from lack of food, either from partial or complete
   starvation, or from a disorder of the digestive apparatus,
   producing the same result.
   [1913 Webster]
 
      Feeble from inanition, inert from weariness. --Landor.
   [1913 Webster]
 
      Repletion and inanition may both do harm in two
      contrary extremes.            --Burton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inanition
   n 1: weakness characterized by a lack of vitality or energy
      [syn: {inanition}, {lassitude}, {lethargy}, {slackness}]
   2: exhaustion resulting from lack of food

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top