ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impressed

IH2 M P R EH1 S T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impressed-, *impressed*, impress, impresse
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In particular, 1431 Lieutenant Colonel Grapple, later to be known as Grapple of the Bedoo, who impressed me no end.1431 ผู้พัน กแรปล, ต่อมาเป็นที่รู้จักใน กแรปล ของ เบดู, ที่ทำให้ฉันประทับใจไม่สิ้นสุด How I Won the War (1967)
After having satisfied him I was impressed by such special tastes in one so youngหลังจากมีพอใจเขา... ...ฉันถูกประทับใจโดย special tastes นั้น ในสิ่งหนุ่ม: สาวเกินไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He might have been impressed by a successful barrister who'd outmaneuvered General Smuts.เขาอาจจะทึ่ง กับเนติบัณฑิต ที่เหนือชั้นกว่านายพลสมัทนะ Gandhi (1982)
Yeah, I guess I impressed some people this afternoon.ครับ บ่ายนี้ผมทำให้บางคนประทับใจ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I was impressed by what you did.ฉันประทับใจจริงๆกับสิ่งที่คุณทำ Basic Instinct (1992)
Won't they be impressed I am a geniusพวกเค้าจะไม่ประทับใจหรือ ที่ฉันฉลาด The Nightmare Before Christmas (1993)
Well... it's obvious this fella Williams is impressed with you.ดี ... ก็เห็นได้ชัดหนุ่มวิลเลียมส์จะสร้างความประทับใจให้กับคุณนี้ The Shawshank Redemption (1994)
- Look, we're all very impressed with Andy's new toy.- ดู, เราประทับใจมากกับของเล่นใหม่ของ แอนดี้ Toy Story (1995)
We're all impressed with your candor and your stamina.เอโรเว เราประทับใจทั้งหมดที่มี น้ำใสใจจริงของคุณ และความแข็งแกร่งของคุณ Contact (1997)
should I be impressed or terrified?โอ้ย ... จะหัวเราะ หรือร้องไห้ดีเนี่ย? The Story of Us (1999)
Actually, I'm impressed you made it this farจริงๆแล้ว ข้าประทับใจที่เจ้า ผ่านมาได้ขนาดนี้ Spirited Away (2001)
Harvard won't be impressed that you aced History of Polka Dots.ฮาร์วาร์ดคงไม่ได้ประทับใจที่เธอได้ A วิชาประวัติศาสตร์ของลายจุด Legally Blonde (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressedBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
impressedDiana's singing impressed him so much that he asked her to sing on the radio.
impressedEveryone was really impressed with that machine.
impressed"Here ... the sound of the cicadas is different." "Oh my, I'm impressed you noticed. You've got a good sense of pitch!"
impressedHer kind action strongly impressed me.
impressedHis courage impressed me into trusting him.
impressedHis paintings so impressed me that I was interested in him.
impressedHis speech impressed us very much.
impressedI am greatly impressed.
impressedI am impressed by your recent advertisement in the New York Times.
impressedI am very impressed by your work.
impressedI'm very impressed with your quality control.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝังใจ[v.] (fangjai) EN: impress ; be impressed   FR: obséder ; imprégner
ติดใจ[v.] (titjai) EN: be impressed by/with ; be fascinated by/to ; be interested (in)   
ติดตา[v.] (tittā) EN: make a vivid impression ; be impressed vividly   
ติดตาติดใจ[v.] (tittā-titjai) EN: be impressed (by)   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRESSED IH2 M P R EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressed (v) ˈɪmprˈɛst (i1 m p r e1 s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
感じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r,vi) to be impressed; to greatly admire [Add to Longdo]
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind [Add to Longdo]
摺箔;摺り箔[すりはく, surihaku] (n,vs) (1) impressed (glued) gold or silver foil on traditional Japanese fabric; (2) type of noh costume [Add to Longdo]
染み通る;染み透る;沁み透る;染通る;染透る;沁透る[しみとおる, shimitooru] (v5r,vi) (1) to soak through; (2) to be deeply impressed [Add to Longdo]
地無し[じなし, jinashi] (n) fabric dyed, embroided or impressed so that the original fabric is completely covered [Add to Longdo]
宝字[ほうじ, houji] (n) (See 宝) kanji for "takara" (impressed on the obverse of a coin) [Add to Longdo]
無感動[むかんどう, mukandou] (adj-na,adj-no,n) unimpressive; unimpressed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impress \Im*press"\, v. t. [imp. & p. p. {Impressed}; p. pr. &
   vb. n. {Impressing}.] [L. impressus, p. p. of imprimere to
   impress; pref. im- in, on + premere to press. See {Press} to
   squeeze, and cf. {Imprint}.]
   1. To press, stamp, or print something in or upon; to mark by
    pressure, or as by pressure; to imprint (that which bears
    the impression).
    [1913 Webster]
 
       His heart, like an agate, with your print impressed.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce by pressure, as a mark, stamp, image, etc.; to
    imprint (a mark or figure upon something).
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To fix deeply in the mind; to present forcibly to
    the attention, etc.; to imprint; to inculcate.
    [1913 Webster]
 
       Impress the motives of persuasion upon our own
       hearts till we feel the force of them. --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. [See {Imprest}, {Impress}, n., 5.] To take by force for
    public service; as, to impress sailors or money.
    [1913 Webster]
 
       The second five thousand pounds impressed for the
       service of the sick and wounded prisoners. --Evelyn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 impressed \impressed\ pred. adj.
   having the conscious mind deeply or markedly affected or
   influenced; -- usually used with by or with.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impressed
   adj 1: deeply or markedly affected or influenced

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top