ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurrah

HH UH0 R AA1   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurrah-, *hurrah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurrah[INT] คำอุทานแสดงความยินดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurrah(ฮะรา') interj.,n. คำอุทานหรือการแสดงความปิติยินดีความพอใจหรืออื่น ๆ ,ความเกรียวกราว,ความวุ่นวาย vi.,vt. ไชโย!,ดีแล้ว!,, Syn. hurray commotion

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hurrah for the Confederacy!ไชโยแด่สมาพันธรัฐ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hurrah for General...what's his name?อวยชัยให้นายพล... ชื่ออะไรนะ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And hurrah for the next to die."และโห่ร้องให้กับผู้ที่จะตายเป็นรายถัดไป The Legend (2008)
It's our last hurrah before you guys go off to college.มันคือฮูเร่ย์ของครั้งสุดท้ายของพวกเรา ก่อนที่พวกเธอทั้งหมดจะออกไปมหาวิทยาลัย Graduation (2013)
Sort of like a last hurrah before Dennis gets to be with normal people.เหมือนทิ้งทวนก่อนเดนนิสจะ ได้ใช้ชีวิตกับมนุษย์ปกติ Hotel Transylvania 2 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไชโย[X] (chaiyō) EN: hurrah ; hurray ; bravo   FR: hourra ! ; bravo !
ชโย[interj.] (chayō) EN: hurrah   FR: hourra ! ; bravo !

CMU English Pronouncing Dictionary
HURRAH HH UH0 R AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurrah (v) hˈurˈaː (h u1 r aa1)
hurrahs (v) hˈurˈaːz (h u1 r aa1 z)
hurrahed (v) hˈurˈaːd (h u1 r aa1 d)
hurrahing (v) hˈurˈaːɪŋ (h u1 r aa1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えいえいおう[, eieiou] (int) hurray; hurrah [Add to Longdo]
フラー[, fura-] (n) hurrah [Add to Longdo]
万歳(P);万才[ばんざい(P);ばんぜい, banzai (P); banzei] (int,n) (1) crying "banzai" (or raising one's hands in the banzai gesture); (2) something worthy of celebration; (3) (ばんざい only) giving up; (4) (arch) long time; (5) (arch) eternal life (and prosperity); (int) (6) banzai (a celebratory cheer); hurrah (hooray, hurray); (P) [Add to Longdo]
万丈[ばんじょう, banjou] (n) hurrah!; long life; congratulations; full vent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\ Hurra \Hur*ra"\, interj. [Cf. G., Dan., & Sw.
   hurra. Cf. {Huzza}.]
   A word used as a shout of joy, triumph, applause,
   encouragement, or welcome.
   [1913 Webster]
 
      Hurrah! hurrah! for Ivry and Henry of Navarre.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\, n.
   A cheer; a shout of joy, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Hurrah's nest}, state of utmost confusion. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
       A perfect hurrah's nest in our kitchen. --Mrs.
                          Stowe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\, v. i.
   To utter hurrahs; to huzza.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\, v. t.
   To salute, or applaud, with hurrahs.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurrah
   n 1: a victory cheer; "let's give the team a big hurrah" [syn:
      {hurrah}, {hooray}]
   v 1: shout `hurrah!'

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 hurrah /huraː/
  hooray

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top