ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horticulture

HH AO1 R T IH0 K AH2 L CH ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horticulture-, *horticulture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horticulture[N] การปลูกพืชในสวนหรือเรือนกระจก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horticulture(ฮอร์'ทะคัลเชอะ) n. พืชสวน,วิชาพืชสวน, See also: horticultural adj. horticulturist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
horticulture(n) การทำสวนดอกไม฿,พืชสวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
horticultureวิชาพืชสวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horticultureพืชสวน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Horticultureวิชาพืชสวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
President of the poetry society, captain of the debate team co-captain of the tennis club, founder of the horticulture league.ประธานชมรมกวี หัวหน้าทีมโต้วาที หัวหน้าร่วมชมรมเทนนิส ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดสวน Mona Lisa Smile (2003)
Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art and horticulture for adult and child alike.นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีก อย่างเช่นการอ่านหนังสือ ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นการปั้นดิน การทำอาหาร ศิลปะ หรือ กสิกรรม หลากหลาย ตามความสนใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Does the art of domestic horticulture, Mean anything to you?Art tells horticulture something? Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Horticulture.พืชสวน This Beautiful Fantastic (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพาะปลูก[n.] (kān phǿplūk) EN: cultivation ; agriculture   FR: culture [f] ; horticulture [f]
การทำสวนดอกไม้[n. exp.] (kān tham sūan døkmāi) FR: horticulture [f]
พืชกรรม[n.] (pheūtkam) EN: horticulture   FR: horticulture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORTICULTURE    HH AO1 R T IH0 K AH2 L CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horticulture    (n) hˈɔːtɪkʌltʃər (h oo1 t i k uh l ch @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
園芸[えんげい, engei] (n,adj-no) horticulture; gardening; (P) [Add to Longdo]
園芸学[えんげいがく, engeigaku] (n) study of horticulture [Add to Longdo]
温室栽培[おんしつさいばい, onshitsusaibai] (n,adj-no) greenhouse horticulture [Add to Longdo]
花卉園芸[かきえんげい, kakiengei] (n) horticulture [Add to Longdo]
農芸[のうげい, nougei] (n) agriculture and horticulture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horticulture \Hor"ti*cul`ture\, n. [L. hortus garden + cultura
   culture: cf. F. horticulture. See {Yard} an inclosure, and
   {Culture}.]
   The cultivation of a garden or orchard; the art of
   cultivating gardens or orchards.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horticulture
   n 1: the cultivation of plants [syn: {gardening},
      {horticulture}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top