ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

home run

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -home run-, *home run*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
home run[N] การตีลูกที่ทำให้ผู้ตีสามารถทำแต้มโดยการวิ่งได้ครบรอบทั้ง4 เบสในกีฬาเบสบอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
home run(เบสบอล) n. การตีลูกที่ทำให้ผู้ตีสามารถทำแต้มโดยการวิ่งรอบสนามเล่น,ขากลับ,การวิ่งตอนสุดท้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twelve hits including the Series' only home run, and they said he's trying to lose?รวมถึงตีโฮมรันลูกเดียวในเกม - แล้วมาบอกว่าเขาตั้งใจแพ้ Field of Dreams (1989)
Home run.วิ่งกลับบ้าน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You missed Pudge Fisk's home run to have a fuckin' drink with some lady you never met?- แม่นแล้ว ไปกินเหล้ากับผู้หญิงที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อน Good Will Hunting (1997)
Would have been nice to catch that game though. I didn't know Pudge was gonna hit a home run.ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพัดจ์โฮมรัน เชื่อไหม Good Will Hunting (1997)
I'm all about home runs.ผมชอบโฮมรัน Good Will Hunting (1997)
It's a home run!โฮม รัน! The Story of Us (1999)
The first guy to give up walk-off home runs on consecutive days since 1998.คนแรอกออกไปแล้ว เดินกลับฐาน ต่อเนื่องตั้งแต่ 1998 Zathura: A Space Adventure (2005)
A 's up 5-4. Keith Foulke leads the bigs in home runs given up by a reliever with six.ทีมเอนำ 5-4 Keith Foulkeทำโฮมรันสูงสุด.. Zathura: A Space Adventure (2005)
You like that, huh? Home run!ชอบมั๊ยล่ะ หือ โฮมรัน Crank (2006)
If I never got to see Bass' home run when I was little.ถ้าตอนเด็กๆชั้นไม่เคยเห็นบาสทำโฮมรัน Operation Proposal (2007)
It really was a once-in-a-lifetime... home run you hit.นี่มันครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะ.. - โฮมรันที่นายตีน่ะ Operation Proposal (2007)
That's gotta be a home run, right? Edward's very fast.นั่นถือว่าเป็นโฮมรันใช่มั้ย? Twilight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
home runHe batted .343 with 54 home runs.
home runHe hammered out a home run.
home runHe hit a home run in the first inning.
home runHe hit three home runs, scoring eight runs.
home runHis home run excited the crowd.
home runIf our last batter had not finally hit a home run, our team would have lost the game.
home runIf our last batter had not hit a home run, team would have lost the game.
home runThe spectators were excited by his home run.
home runWho hit the home run?
home runWho hit the most home runs?

Japanese-English: EDICT Dictionary
さよならホームラン;さようならホームラン[, sayonara ho-muran ; sayounara ho-muran] (n) game-ending home run (baseball) [Add to Longdo]
ホーマー[, ho-ma-] (n) homer (baseball); home run; (P) [Add to Longdo]
ホームラン[, ho-muran] (n) (See 本塁打) home run; (P) [Add to Longdo]
ホームランダービー[, ho-muranda-bi-] (n) home run derby [Add to Longdo]
ランニングホームラン[, ranninguho-muran] (n) inside-the-park home run (baseball) (wasei [Add to Longdo]
一発逆転[いっぱつぎゃくてん, ippatsugyakuten] (n,vs) turning things around with a home run; turning the tables with a single successful attack (move) [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) [Add to Longdo]
本塁打[ほんるいだ, honruida] (n) home run (baseball); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Run \Run\, n.
   1. The act of running; as, a long run; a good run; a quick
    run; to go on the run.
    [1913 Webster]
 
   2. A small stream; a brook; a creek.
    [1913 Webster]
 
   3. That which runs or flows in the course of a certain
    operation, or during a certain time; as, a run of must in
    wine making; the first run of sap in a maple orchard.
    [1913 Webster]
 
   4. A course; a series; that which continues in a certain
    course or series; as, a run of good or bad luck.
    [1913 Webster]
 
       They who made their arrangements in the first run of
       misadventure . . . put a seal on their calamities.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   5. State of being current; currency; popularity.
    [1913 Webster]
 
       It is impossible for detached papers to have a
       general run, or long continuance, if not diversified
       with humor.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Continued repetition on the stage; -- said of a play; as,
    to have a run of a hundred successive nights.
    [1913 Webster]
 
       A canting, mawkish play . . . had an immense run.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. A continuing urgent demand; especially, a pressure on a
    bank or treasury for payment of its notes.
    [1913 Webster]
 
   8. A range or extent of ground for feeding stock; as, a sheep
    run. --Howitt.
    [1913 Webster]
 
   9. (Naut.)
    (a) The aftermost part of a vessel's hull where it narrows
      toward the stern, under the quarter.
    (b) The distance sailed by a ship; as, a good run; a run
      of fifty miles.
    (c) A voyage; as, a run to China.
      [1913 Webster]
 
   10. A pleasure excursion; a trip. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
        I think of giving her a run in London. --Dickens.
     [1913 Webster]
 
   11. (Mining) The horizontal distance to which a drift may be
     carried, either by license of the proprietor of a mine or
     by the nature of the formation; also, the direction which
     a vein of ore or other substance takes.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mus.) A roulade, or series of running tones.
     [1913 Webster]
 
   13. (Mil.) The greatest degree of swiftness in marching. It
     is executed upon the same principles as the double-quick,
     but with greater speed.
     [1913 Webster]
 
   14. The act of migrating, or ascending a river to spawn; --
     said of fish; also, an assemblage or school of fishes
     which migrate, or ascend a river for the purpose of
     spawning.
     [1913 Webster]
 
   15. (Sport) In baseball, a complete circuit of the bases made
     by a player, which enables him to score one point; also,
     the point thus scored; in cricket, a passing from one
     wicket to the other, by which one point is scored; as, a
     player made three runs; the side went out with two
     hundred runs; the Yankees scored three runs in the
     seventh inning.
     [1913 Webster +PJC]
 
        The "runs" are made from wicket to wicket, the
        batsmen interchanging ends at each run. --R. A.
                          Proctor.
     [1913 Webster]
 
   16. A pair or set of millstones.
     [1913 Webster]
 
   17. (Piquet, Cribbage, etc.) A number of cards of the same
     suit in sequence; as, a run of four in hearts.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   18. (Golf)
     (a) The movement communicated to a golf ball by running.
     (b) The distance a ball travels after touching the ground
       from a stroke.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   {At the long run}, now, commonly, {In the long run}, in or
    during the whole process or course of things taken
    together; in the final result; in the end; finally.
    [1913 Webster]
 
       [Man] starts the inferior of the brute animals, but
       he surpasses them in the long run.  --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   {Home run}.
     (a) A running or returning toward home, or to the point
       from which the start was made. Cf. {Home stretch}.
     (b) (Baseball) See under {Home}.
 
   {The run}, or {The common run}, or {The run of the mill}
    etc., ordinary persons; the generality or average of
    people or things; also, that which ordinarily occurs;
    ordinary current, course, or kind.
    [1913 Webster +PJC]
 
       I saw nothing else that is superior to the common
       run of parks.             --Walpole.
    [1913 Webster]
 
       Burns never dreamed of looking down on others as
       beneath him, merely because he was conscious of his
       own vast superiority to the common run of men.
                          --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
       His whole appearance was something out of the common
       run.                 --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   {To let go by the run} (Naut.), to loosen and let run freely,
    as lines; to let fall without restraint, as a sail.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Home run \Home" run`\, n. (Baseball)
   a complete circuit of the bases made by the batter without
   being put out and without an error on the play; also, the hit
   on which the batter makes such a circuit; a four-base hit.
 
   Note: Most home runs are made when the batter hits a fair
      ball out of the playing area on a fly, when the ball
      cannot be played by the defending team; if a batter
      circuits the bases while the ball is still inside the
      playing field, it is an {inside-the-park home run}.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 home run
   n 1: a base hit on which the batter scores a run [syn: {homer},
      {home run}]
   2: something that exactly succeeds in achieving its goal; "the
     new advertising campaign was a bell ringer"; "scored a bull's
     eye"; "hit the mark"; "the president's speech was a home run"
     [syn: {bell ringer}, {bull's eye}, {mark}, {home run}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top