Search result for

hinders

(229 entries)
(0.0472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinders-, *hinders*, hinder
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hinders มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hinders*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hinder[VI] ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder[VT] ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค, Syn. block, impede, obstruct, Ant. advance, promote
hinder from[PHRV] ยับยั้ง, See also: ทำให้ชักช้า, กีดขวาง, กีดกัน, Syn. prevent from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
hindermostadj.ดูhindmost, Syn. hindmost

English-Thai: Nontri Dictionary
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
function, hinderingหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hindering functionหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's been seeking the help of Mohinder Suresh, but...เธอออกตามหา โมฮินเดอร์ ซูเรส เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่.. Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Dr. Mohinder Suresh is a brilliant yet tortured man...ด๊อกเตอร์โมฮินเดอร์ ซูเรส ปราดเปรื่องแต่ก็ทุกข์ทรมาน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Mohinder does have a few tiny flaws.โมฮินเดอร์ก็ยังมีข้อบกพร่องบางอย่าง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You're in over your head. Mohinder, no offense.ไม่ได้คิดจะว่าคุณนะ แต่คุณกำลังทำอะไรเกินตัวไปแล้ว\ โมฮินเดอร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
As dr. Mohinder Suresh on "heroes,"ก็คือ Dr. ซูเรชในฮีโร่นั่นเอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Mohinder Suresh -- friend...โมฮิ่นเดอร์ ซุเรส พันธมิตร Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Mohinder?โมฮินเดอร์? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Take care of yourself, Mohinder.รักษาตัวด้วย,โมฮีเดอร์ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Sorry, Mohinder.! โทษที โมฮินเดอร์ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
- Come on,do it! - Mohinder knows I'm right.เอาเลย ทำมันซะ โมฮินเดอร์รู้ว่าฉันถูก Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
I need you,mohinder.ฉันต้องการนาย โมฮินเดอร์ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Mohinder knew that we were gonna get attacked by the government.โมฮินเดอร์รู้ดีว่า พวกเราจะโดนเล่นงานโดยรัฐบาล Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
They're moving in on matt and mohinder right now.พวกมันกำลังเคลื่อนย้าย แมท กับ โมฮินเดอร์อย่ตอนนี้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
I can't get over it, Mohinder.ผมไม่สามารถทำใจได้ โมฮินเดอร์ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You've been a really good friend, Mohinder.คุณเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆโมฮินเดอร์ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Good-bye, Mohinder.ลาก่อน โมฮินเดอร์ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You're being too hard on yourself, Mohinder.คุณทำมันอย่างยากลำบากด้วยตัวเอง โมฮินเดอร์ Chapter Ten '1961' (2009)
No, there will be more than just hinder require.ไม่, เป้าหมายของเรามากกว่าให้มันแตก Dragonball: Evolution (2009)
I'll jam you up for hindering a federal investigation.ฉันจะยัดข้อหานายว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยสืบสวนกลาง Cowboys and Indians (2009)
Clearly, Rev. Newlin's grief over the loss of his father hasn't hindered him from some political grandstanding himself.เห็นชัดแล้วค่ะว่าท่านสาธุคุณยังเสียใจ กับการเสียชีวิตของพ่อเขา เป็นเหตุให้เขาลุกขึ้นมาปั่นสถานการณ์นี้ ด้วยตัวเอง Nothing But the Blood (2009)
His name was mohinder suresh.ชื่อของเขาคือ โมฮินเดอร์ ซูเรส Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- your students adore you, mohinder.นักเรียนของคุณชื่นชอบคุณ โมฮินเดอร์ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- we have a good life, mohinder.เรามีชีวิตที่ดีกันแล้วนะ โมฮินเดอร์ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- mohinder?โมฮินเดอร์? Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
There's a power, an actual quantifiable force you promised me, mohinder.มันมีพลังอำนาจ เป็นพลังงานที่สามารถวัดได้จริง คุณสัญญากับฉันแล้วนะ โมฮินเดอร์ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
I'm begging you, mohinder.ฉันขอร้องคุณ โมฮินเดอร์ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- my name is mohinder suresh.ผมชื่อ โมฮินเดอร์ ซุเรซ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
My name is mohinder yes.ผมชื่อโมฮินเดอร์ ใช่ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- Mohinder, look. I have no idea where you are.โมฮินเดอร์ ฟังนะ ผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ทีไ่หน Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
- Mohinder?โมฮินเดอร์? Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
He's probably still working [imitating mohinder] on his father's research.ในบางทีเขายังทำงานอยู่ งานวิจัยของพ่อเขา Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
It's like you said. I was hindered because I was fighting a woman.อย่าที่เจ้าบอก ข้ากังวลใจ เพราะข้าสู้กับผู้หญิง The Sins of the Father (2009)
You didn't look hindered.ท่านดูไม่กังวลใจเลยนะ The Sins of the Father (2009)
I don't know if I should say this, but the damage we've sustained could hinder our using them for further battles.ตามความเห็นของผม ความเสียหายที่เราได้รับ\ จะส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติการครั้งหน้าลดลงแน่นอน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
They hinder your purpose.มันเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของเจา Delicate Things (2010)
Thanks, mohinder.ขอบคุณโมฮินเดอร์ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Exactly. The last thing I need is for this operation to be hindered by your loyalty.ถูกเผ๋ง มันคือสิ่งสุดท้ายที่ผมต้องจะขัดขวาง การดำเนินการนี้โดยความซื่อสัตย์ของคุณ Episode #1.6 (2010)
If you don't want to be charged with hindering a murder investigation, you know, just answer my question.ถ้าคุณไม่อยากถูกฟ้อง ด้วยข้อหาขัดขวางการสืบสวน คดีฆาตกรรม คุณรู้มั้ย แค่ตอบคำถามผม Sudden Death (2010)
Why would you hinder us and steal the compass?ทำไมเจ้าขัดขวางเราและขโมยเข็มทิศไป Your Highness (2011)
"There is no chance, no destiny, no fate that can hinder the firm resolve of a determined soul.""ไม่มีโอกาส โชคชะตา พรหมลิขิตใด ที่สามารถขัดขวางการตัดสินใจ จากจิตวิญญานที่ตั้งใจแน่วแน่ Today I Do (2011)
You're right. I mean, why should I let the fact that my boyfriend is seeing the ghost of his dead girlfriend hinder this experience?เธอพูดถูก ฉันหมายถึง ทำไมฉันถึงปล่อยให้แฟนของฉัน Smells Like Teen Spirit (2011)
Look, I get that you have to play boy scout until your commutation hearing, but you are seriously hindering my primal instinct.ฟังนะ, ฉันรู้ว่านายต้องเล่นบทลูกเสือ จนกว่านายจะได้รับการพิจารณาลดโทษ แต่ด้วยสัญชาติญาณของฉัน นายจะเป็นตัวปัญหาอย่างมาก Pulling Strings (2012)
I'm going to send my light through her and if the fae in her is strong, my light will pass through her body unhindered.ฉันกำลังแสงผ่านตัวเธอ และถ้าพลังแฟร์ในตัวเธอแข็งแรงพอ แสงของฉันจะผ่านตัวเธอไปได้ In the Beginning (2012)
If it's just a concealment then it wouldn't hinder our business, right?ถ้ามันเป็นแค่การบังหน้า ก็จะไม่ขัดขวางธุรกิจของเราใช่มั้ย? Codename: Jackal (2012)
Far be it from me to hinder true love, but Lord Baelish's absence would present certain problems.ข้ามิได้จะกีดขวางรักแท้นะ แต่ถ้าลอร์ดเบลิชไม่อยู่ เราอาจจะมีปัญหา Walk of Punishment (2013)
You're giving false testimony in order to hinder our investigation.นายกำลังให้ความเท็จเพื่อปัดเราให้เป๋ใช่มั้ยล่ะ The After-Dinner Mysteries (2013)
Yes. But each could either help her or hinder her.ใช่ เพียงแค่จะดี หรือร้ายแค่นั้น Fae-ge Against the Machine (2013)
Yet underneath the skin, unhindered by conscience, compassion, remorse...อยู่ใต้จมูกนี่เอง ไม่ถูกจำกัดด้วยความเกรงกลัวต่อบาป ความเมตตากรุณา สามัญสำนึก... The Lesser Key of Solomon (2013)
The big bang must have produced stupendous numbers of neutrinos, which flew unhindered through that inconceivable crush of matter.บิ๊กแบงจะต้องมีการผลิต ตัวเลขที่น่าทึ่งของนิวตริโน, ซึ่งบินไม่ จำกัด ผ่านที่ปิ๊นึกไม่ถึงของเรื่อง Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Yeah, you'll be watching my hinder, mama, and choking on its billowing plume of highly rated dust. __ Whoa, whoa, whoa, Fours and above only.แล้วสำลักฝุ่น ที่ลอยคลุ้งอยู่ให้เต็มที่ ระดับ 4 ขึ้นไปเท่านั้น App Development and Condiments (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hinderA sore back hindered me from playing tennis.
hinderDon't hinder me in my work.
hinderHe didn't come to help, but to hinder us.
hinderHe hindered me in my work.
hinderHis ignorance hindered us in our progress.
hinderNothing could hinder Kate from using all her energy to polish her performances.
hinderNothing will hinder her study.
hinderPoor light hindered my reading.
hinderShe didn't come on help, but to hinder us.
hinderShe hindered me in my study.
hinderSome difficulties hindered him from doing it.
hinderThere is nothing to hinder me.
hinderThe storm hindered us from searching for the missing child.
hinderThey were hindered in their study.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดกั้น[V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
ถ่วงความเจริญ[V] retard, See also: hinder, obstruct, impede, burden, deter, Example: ต่อแต่นี้ไป ดิฉันจะไม่ถ่วงความเจริญของคุณแล้ว, Thai definition: กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
หน่วง[V] delay, See also: retard, bog down, detain, hinder, hold back, impede, hold up, slow up, Syn. ถ่วง, เหนี่ยว, ดึง, รั้ง, Example: พม่าพยายามหน่วงเวลามิให้ไทยเข้าโจมตีในขณะพม่ายังกังวลศึกด้านอื่น โดยการส่งทูตมาเจริญพระราชไมตรี, Thai definition: ดึงไว้แต่น้อยๆ, เหนี่ยวไว้, ทำให้ช้า
หยุดยั้ง[V] stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หน่วงเหนี่ยว[V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
เป็นก้างขวางคอ[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
ขัดขา[V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: ถึงเขาจะเป็นใคร ดิฉันก็เอาผิดได้ และไม่เคยกลัวว่าจะไปขัดขาใคร
ขัดแข้งขัดขา[V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: กรณีที่ไปขัดแข้งขัดขากับบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดัง เป็นประเด็นที่เขาออกมาโต้แย้งเพื่อความบริสุทธิ์
ดักหน้า[V] forestall, See also: bar, obstruct, hinder, prevent, Example: ฉันต้องไปดักหน้าเขาไว้ก่อน เพื่อบอกความจริงกับเขา, Thai definition: คอยสกัดกั้นหรือคอยจับอยู่ก่อนแล้ว
กีด[V] obstruct, See also: impede, hinder, block, bar, prevent, retard, Syn. ขวาง, กั้น, Example: เราวางกับระเบิดตามแนวป่าไว้เพื่อกีดทางรุกข้าศึก
กีดกั้น[V] hinder, See also: impede, block, bar, encumber, trammel, Syn. ขวางกั้น, กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง, Example: ความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้, Thai definition: ขัดขวางไว้
กีดขวาง[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, retard, Syn. ขัดขวาง, ขวาง, Example: เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง ทำให้เป็นอิสระและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ
กีดหน้าขวางตา[V] hinder, See also: annoy by obstructing, encumber, trammel, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, Example: ไม่ว่าดิฉันจะทำอะไรก็กีดหน้าขวางตาเขาไปทั้งนั้น, Thai definition: ขัดขวางทำให้ไม่สะดวกใจ
ต้าน[V] resist, See also: oppose, withstand, stop, hinder, thwart, impede, block, Syn. ต่อต้าน, โต้, ขัดขวาง, Example: ทหารของฝ่ายไทยต้านทหารที่ลักลอบเข้ามา เมื่อหลบกระสุนปืนใหญ่, Thai definition: ยันหรือรับไว้เพื่อไม่ให้ล้ำแนวเข้ามา เช่น ต้านข้าศึก
ถ่วง[V] retard, See also: hinder, delay, slow, drag, hamper, impede, Example: สิ่งดีงามแห่งอดีตเป็นเครื่องคอยเสริมสร้างปัจจุบัน เพื่อถ่วงอนาคตไว้ให้เกิดสมดุลกัน, Thai definition: ทำให้ช้า
รีๆ ขวางๆ[V] obstruct, See also: block, impede, hinder, Syn. ขวางๆ รีๆ, กีดเกะกะ, เก้งก้าง
ขนัน[V] bar, See also: obstruct, deter, impede, barricade, block, hinder, prevent, oppose, Syn. กัน, บัง, ขวาง
ขวางเชิง[V] oppose, See also: hinder, obstruct, Syn. ขัดขวาง, สกัด, กีดขวาง, Thai definition: ขัดขวางไว้เพื่อไม่ให้ทำได้สะดวก
ขวางทาง[V] block, See also: bar, hinder, obstruct, halt, impede, Syn. กีดกั้น, ขัดขวาง, กีดขวาง, Example: ถนนสายนี้รถวิ่งไปได้ช้ามากเพราะมีรถเสียขวางทางอยู่
หักใจ[V] restrain, See also: repress, hinder, hold, constrain, confine, prevent, Syn. ตัดใจ, หักอกหักใจ, หักห้ามใจ, Example: เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ต้องการได้ไม่มีทางเป็นไปได้ ควรที่จะรู้จักหักใจบ้าง
หักห้าม[V] restrain, See also: repress, hinder, hold, constrain, confine, Syn. ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น, ข่มใจ, Example: การที่จะหักห้ามใจไม่ทำในสิ่งที่ตนเองปรารถนาไม่ใช่เรื่องง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder   FR: contrevenir ; désobéir
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop   FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thāng) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede   FR: barrer la route
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard   FR: entraver ; gêner
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel   
กีดขวาง[v.] (kitkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; retard   FR: obstruer ; barrer ; entraver
กีดหน้าขวางตา[v.] (kitnākhwāngtā) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel   
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down   FR: retenir ; arrêter ; empêcher
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhwāngkhø) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way   
ป้องกัน[v.] (pǿngkan) EN: protect ; prevent ; defend ; guard ; hinder ; impede ; keep   FR: protéger ; défendre ; prévenir ; prémunir ; sauvegarder
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block   FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ถ่วง[v.] (thūang) EN: slow ; drag ; delay ; retard ; hinder   FR: retarder ; ralentir ; freiner ; entraver
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain   

CMU English Pronouncing Dictionary
HINDER    HH IH1 N D ER0
HINDERS    HH IH1 N D ER0 Z
HINDERED    HH IH1 N D ER0 D
HINDERER    HH IH1 N D ER0 ER0
HINDERING    HH IH1 N D ER0 IH0 NG
HINDERMAN    HH AY1 N D ER0 M AH0 N
UNHINDERED    AH0 N HH IH1 N D ER0 D
HINDERLITER    HH IH1 N D ER0 L IY0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hinder    (v) (h i1 n d @ r)
hinders    (v) (h i1 n d @ z)
hindered    (v) (h i1 n d @ d)
hindering    (v) (h i1 n d @ r i ng)
unhindered    (j) (uh1 n h i1 n d @ d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
障る[さわる, sawaru] Thai: ขวาง English: hinder

German-Thai: Longdo Dictionary
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, See also: S. der Körperbehinderte,
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, See also: S. Verwehrung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsichtbare Barriere, die eine Entwicklung hindertglass ceiling [Add to Longdo]
Behinderte {m,f}; Behinderter | die Behinderten {pl} | geistig Behinderterhandicapped person; disabled person | handicapped people; the disabled; the handicapped | mentally handicapped person [Add to Longdo]
Behindertenarbeit {f}work with the disabled [Add to Longdo]
Behindertenausweis {m}disabled person card [Add to Longdo]
Behindertenolympiade {f}; Paralympics [sport]Paralympics [Add to Longdo]
Behindertensport {m}disabled sport [Add to Longdo]
Behindertentoilette {f}disabled toilet [Add to Longdo]
Behindertenwerkstatt {f}sheltered workshop [Add to Longdo]
Behinderung {f}; Körperbehinderung {f} | Behinderungen {pl}handicap; disability; physical handicap; physical disability | handicaps [Add to Longdo]
Beseitigung {f}; Ausschluss {m}; Verhinderung {f}obviation [Add to Longdo]
Blockierung {f}; Behinderung {f}obstruction [Add to Longdo]
Busbeförderung von Schulkindern in andere Stadteile, um Rassentrennung zu verhindernbussing; busing [Am.] [Add to Longdo]
Einrichtung {f}; Ausstattung {f} | Einrichtungen {pl}; Ausstattung {f} | Einrichtungen für Behindertefacilities | facilities | facilities for the disabled [Add to Longdo]
Feuerverhinderung {f}fireprevention [Add to Longdo]
Feuerverhinderungsmaßnahmen {pl}firepreventions [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n}obstruction [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n}balk [Am.]; baulk [Br.] [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}hindrance | hindrances [Add to Longdo]
Hindernis {n} (für)encumbrance (to) [Add to Longdo]
Hindernis {n}hump [Add to Longdo]
Hindernis {n}check [Add to Longdo]
Hindernis {n}impediment [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}obstacle | obstacles [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n} (für)bar (to) [Add to Longdo]
ohne Hindernisunhindered [Add to Longdo]
Hindernisrennen {n}steeplechase [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}barrier | barriers [Add to Longdo]
überall auf Hindernisse stoßento be thwarted at every turn [Add to Longdo]
Hinderungsgrund {m}obstacle; excuse [Add to Longdo]
Obstruktion {f}; Widerstand {m}; Behinderung {f}; Verzögerung {f}obstruction [Add to Longdo]
Oxer {m} (Hindernis beim Springreiten) [sport]ox-fence [Add to Longdo]
Problemchen {n}; Störung {f}; Hindernis {n}hiccup [Add to Longdo]
Schinderei {f}rough going [Add to Longdo]
Schinder {m}oppressor [Add to Longdo]
Schinderei {f} | Schindereien {pl}drudgery | drudgeries [Add to Longdo]
Schinderei {f}; Plackerei {f}fag [Add to Longdo]
Schinderei {f}; Unterdrückung {f}oppression [Add to Longdo]
Übernahme einer Firma verhindernde Maßnahmenpoison pill [Add to Longdo]
Verhinderung {f} | Verhinderungen {pl}prevention | preventions [Add to Longdo]
Verhinderung {f}; Abwendung {f}; Verhütung {f}averting [Add to Longdo]
Verhinderung {f}preventative [Add to Longdo]
Verhinderung {f}; Verwehrung {f}hindrance [Add to Longdo]
Verkehrsbehinderung {f}; Verkehrsstörung {f}delay; holdup [Add to Longdo]
Verkehrshindernis {n} | Verkehrshindernisse {pl}traffic block | traffic blocks [Add to Longdo]
Widersetzlichkeit {f}; Behinderung {f}obstructiveness [Add to Longdo]
Zaun {m}; Hindernis {n} | ohne Zaunfence | unfenced [Add to Longdo]
abhalten; hindern | abhaltend; hindernd | abgehalten; gehindert | hält ab; hindert | hielt ab; hinderteto detain | detaining | detained | detains | detained [Add to Longdo]
abwenden; verhüten; verhindern | abwendend; verhütend; verhindernd | abgewandt; abgewendet; verhütet; verhindertto avert | averting | averted [Add to Longdo]
aufhalten; behindernto hinder [Add to Longdo]
ausschließend; verhindernd; verbietend; prohibitiv {adj}; Verbots...prohibitive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
シンデレラ[, shinderera] (n) Cinderella; (P) [Add to Longdo]
シンデレラコンプレックス[, shindererakonpurekkusu] (n) Cinderella complex [Add to Longdo]
シンデレラボーイ[, shindererabo-i] (n) Cinderella boy [Add to Longdo]
スイスイ;すいすい[, suisui ; suisui] (adv,adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered [Add to Longdo]
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct [Add to Longdo]
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
差し支える(P);差支える[さしつかえる, sashitsukaeru] (v1,vi) to interfere; to hinder; to become impeded; (P) [Add to Longdo]
差し障る[さしさわる, sashisawaru] (v5r,vi) to hinder; to adversely affect [Add to Longdo]
障む;恙む[つつむ, tsutsumu] (v5m) (arch) to become sick; to be struck by a disaster; to hinder; to be hindered; to run into problems; to have an accident [Add to Longdo]
障る[さわる, sawaru] (v5r,vi) to hinder; to interfere with; to affect; to do one harm; to be harmful to; (P) [Add to Longdo]
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on [Add to Longdo]
成長を阻む[せいちょうをはばむ, seichouwohabamu] (exp,v5m) to hinder the growth of (e.g. plants, someone); to hamper the growth of [Add to Longdo]
阻む(P);沮む[はばむ, habamu] (v5m) to keep someone from doing; to stop; to prevent; to check; to hinder; to obstruct; to oppose; to thwart; (P) [Add to Longdo]
大自在[だいじざい, daijizai] (n) {Buddh} complete freedom; great freedom; great unhinderedness [Add to Longdo]
妨げる[さまたげる, samatageru] (v1,vt) to disturb; to prevent; to obstruct; to hinder; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chì, ㄔˋ, ] detain; hinder [Add to Longdo]
[fáng, ㄈㄤˊ, ] hinder; harm [Add to Longdo]
妨碍[fáng ài, ㄈㄤˊ ㄞˋ, / ] hinder; obstruct [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, ] pull; obstruct; hinder; draw [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] to resist; to obstruct; to hinder; to keep off; to block (a blow); to get in the way of; cover; gear [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] cut off; hinder [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, ] hinder; resist [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] square; frame; rule; (legal) case; style; character; standard; pattern; (classical) to obstruct; to hinder; (classical) to arrive; to come; (classical) to investigate; to study exhaustively [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] to hinder; to obstruct; to block [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, / ] to trip; stumble; hinder [Add to Longdo]
纵横[zòng héng, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄥˊ, / ] lit. warp and woof in weaving; vertically and horizontal; length and breadth; criss-crossed; able to move unhindered; Political Strategists (pre-Han school of thought) [Add to Longdo]
纵横驰骋[zòng héng chí chěng, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄥˊ ㄔˊ ㄔㄥˇ, / ] to criss-cross; to run unhindered across the whole country [Add to Longdo]
通行无阻[tōng xíng wú zǔ, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ˊ ㄗㄨˇ, / ] unobstructed passage; to go through unhindered [Add to Longdo]
[zǔ, ㄗㄨˇ, ] to hinder; to block; to obstruct [Add to Longdo]
阻碍[zǔ ài, ㄗㄨˇ ㄞˋ, / ] to obstruct; to hinder; to block [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] to block; to hinder; to obstruct [Add to Longdo]
顺畅[shùn chàng, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄤˋ, / ] smooth and unhindered; fluent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] stoeren, hindern [Add to Longdo]
妨害[ぼうがい, bougai] Verhinderung, Hindernis, Stoerung [Add to Longdo]
寝苦しい[ねぐるしい, negurushii] schlafhindernd, schlecht_schlafen [Add to Longdo]
差し支え[さしつかえ, sashitsukae] Hindernis, Einwand [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] Hindernis, Schwierigkeit [Add to Longdo]
故障[こしょう, koshou] Stoerung, Hindernis, Defekt [Add to Longdo]
遮る[さえぎる, saegiru] unterbrechen, hindern, behindern, blockieren [Add to Longdo]
邪魔[じゃま, jama] Hindernis, Einmischung, Stoerung [Add to Longdo]
関門[かんもん, kanmon] -Tor, Barriere, Hindernis [Add to Longdo]
阻む[はばむ, habamu] hindern, verhindern [Add to Longdo]
阻害[そがい, sogai] Hindernis, Hemmnis [Add to Longdo]
阻止[そし, soshi] verhindern, hindern, aufhalten [Add to Longdo]
障る[さわる, sawaru] verhindern, hindern, hemmen, schaden, stoeren [Add to Longdo]
障壁[しょうへき, shouheki] -Mauer, -Wall, Hindernis, Schranke [Add to Longdo]
障害[しょうがい, shougai] Hindernis, Verhinderung, Stoerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top