Search result for

hers

(98 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hers-, *hers*, her
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hers[PRON] ของเธอ, See also: ของหล่อน
herself[PRON] ตัวเธอเอง, See also: ตัวเธอเอง
herstory[N] ประวัติศาสตร์ในมุมมองและทัศนคติของสตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hers(เฮอซ) pron. เธอ,ของหล่อน
herself(เฮอร์เซลฟฺ') pron. ตัวเธอเอง
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying
chersonese(เคอ'ซะนีซ) n. คาบสมุทร
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ
whithersoever(วิธเธอะโซเอฟ'เวอะ) conj. ไปยังที่ไหนก็ตาม
withers(วิธ'เธอซ) n. ส่วนที่สูงที่สุดของหลังสัตว์,หัวไหล่ม้า หรือสัตว์อื่น,ตะโหงกม้าหรือสัตว์อื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
hers(pro) ของเธอ,ของหล่อน
herself(pro) ตัวเธอเอง,ตัวหล่อนเอง
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
whithersoever(con) ที่ไหนๆก็ตาม
withers(n) โหนกคอสัตว์,ตะโหงกม้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hers' Diseaseโรคของเฮอร์ส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which she has to do because she has to work to support herself.เธอต้องทำ เพราะว่าเธอมีงานที่ต้องทำเพื่อเลี้ยงตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
You're buying that beer hall of hers?นายซื้อร้านเบียร์นั่นจากเธอ Chuck in Real Life (2008)
Oh, no. She's gonna be here by herself all nightโอ้ ไม่ เธอกำัลังจะมาอยู่ที่นี่คนเดียวคืนนี้ There Might be Blood (2008)
Eleanor's going to kill herself after tonight.- เอลานอร์ต้องฆ่าตัวตายแน่ๆหลังจากคืนนี้ There Might be Blood (2008)
I'm not letting muffy lose hers before me.ฉันไม่ได้บอกว่ามัฟฟี่แพ้หล่อนก่อนหน้าฉัน There Might be Blood (2008)
Chloe is barely legal, and she is getting herself hitched to the first guy who's shown her any attention, present company excepted.แต่ก็ยังพยายามที่จะทำให้มันราบรื่นที่สุดเพื่อผู้ชา ѧзѹҺ蹷شͼ áʹ㹵, ˹Фա Committed (2008)
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
I found her in the clinic giving herself IV fluids.ฉันพบเธอในคลีนิค ฉันให้น้ำเกลือเธอ Lucky Thirteen (2008)
Not fine if it's normal, like hers.มันมีผลร้ายกับ คนที่หัวใจเต้นปกติแบบเธอ Last Resort (2008)
Niki's not always quite herself.นิกิไม่ค่อยเป็นตัวเองซักเท่าไหร่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Jae-in Hwang! Hers are perfect. Got to love the young gals.ฮวัง แจ อิน นั่น เป็นขนาดที่เหมาะเลย Scandal Makers (2008)
To destroy my life for ruining hers?ฉันทำลายชีวิตหล่อน เธอก็เลยมาทำลายฉันบ้างใช่ไหม Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hersAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
hersAfter her husband's death she reared four children by herself.
hersAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
hersAmerica will solve her problems for herself.
hersBaby cried herself to sleep.
hersBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
hersBetty cannot keep any secret to herself for a long time.
hersBetty laid herself on the bed.
hersBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
hersCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.
hersCathy devoted herself to her sick mother.
hersCould she make herself understood in French in Paris?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บุคคลอื่น[pr.] (bukkhon eūn) EN: others   
ด่าสนุก[v. exp.] (dā sanuk) EN: enjoy scolding others   
อื่น ๆ[X] (eūn-eūn) EN: others   FR: autres ; divers ; d'autres
แฟนผู้อ่าน[n. exp.] (faēn phū-ān) EN: dear readers   FR: chers lecteurs [mpl] ; chères lectrices [fpl]
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
คนอื่น[n. exp.] (khon eūn) EN: others ; the others ; other ones ; other people   FR: quelqu'un d'autre ; autrui ; les autres (personnes)
ขนไก่[n. exp.] (khon kai) EN: feathers of a chicken   FR: plumes de poulet [fpl]
คราด[n.] (khrāt) EN: harrow ; rake ; curry-comb   FR: rateau [m] ; ratissoire [f] ; herse [f]
คราด[v.] (khrāt) EN: harrow   FR: ratisser ; herser

CMU English Pronouncing Dictionary
HERS    HH ER0 Z
HERS    HH ER1 Z
HERST    HH ER1 S T
HERSH    HH ER1 SH
HERSCU    HH ER0 S K UW1
HERSEY    HH ER1 S IY0
HERSOM    HH ER1 S AH0 M
HERSCH    HH ER1 SH
HERSON    HH ER1 S AH0 N
HERSMAN    HH ER1 S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hers    (prp) (h @@ z)
herself    (prp) (h @@1 s e1 l f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
她自己[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] herself [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorhersage(n) |die, pl. Vorhersagen| การพยากรณ์ล่วงหน้า
Wettervorhersage(n) |die, pl. Wettervorhersagen| การพยากรณ์อากาศ เช่น die Wettervorhersage für die Region Bonn

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hersteller {m}; Herstellerin {f}producer [Add to Longdo]
Hersteller {m}fabricator [Add to Longdo]
Hersteller {m}manufacturer [Add to Longdo]
Herstellerunabhängigkeit {f}vendor independence [Add to Longdo]
Herstelldatum {n}date of construction [Add to Longdo]
Herstellung {f}; Schaffung {f}; Aufnahme {f}establishment [Add to Longdo]
Herstellung {f}; Fabrikation {f}fabrication [Add to Longdo]
Herstellung {f}making; make [Add to Longdo]
Herstellungs...producing; manufacturing [Add to Longdo]
Herstellungsart {f}method of producing; method of manufacturing [Add to Longdo]
Herstellungsjahr {n}; Baujahr {n}year of manufacture [Add to Longdo]
Herstellungskosten {pl}cost of production; cost of manufacture [Add to Longdo]
Herstellungskosten {pl}production costs; manufacturing costs [Add to Longdo]
Herstellungsland {n}country of manufacture [Add to Longdo]
Herstellungsprozess {m}; Fertigungsprozess {m}; Produktionsprozess {m}production process [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
ご兄弟;御兄弟[ごきょうだい, gokyoudai] (n) (hon) (See 兄弟) siblings; brothers and sisters [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
それ自身;其れ自身[それじしん, sorejishin] (pn) (See 彼女自身・かのじょじしん) itself; himself; herself [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せい, sei] herstellen, machen [Add to Longdo]
製作[せいさく, seisaku] Herstellung, Anfertigung [Add to Longdo]
製造[せいぞう, seizou] Herstellung, Erzeugung, Produktion [Add to Longdo]
調剤[ちょうざい, chouzai] Herstellung_von_Medizin, Mischung_von_Medizin [Add to Longdo]
造る[つくる, tsukuru] herstellen, produzieren, bauen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 She \She\, pron. [sing. nom. {She}; poss. {Her}. or {Hers}; obj.
   {Her}; pl. nom. {They}; poss. {Their}or {Theirs}; obj.
   {Them}.] [OE. she, sche, scheo, scho, AS. se['o], fem. of the
   definite article, originally a demonstrative pronoun; cf. OS.
   siu, D. zij, G. sie, OHG. siu, s[imac], si, Icel. s[=u],
   sj[=a], Goth. si she, s[=o], fem. article, Russ. siia, fem.,
   this, Gr. ?, fem. article, Skr. s[=a], sy[=a]. The possessive
   her or hers, and the objective her, are from a different
   root. See {Her}.]
   1. This or that female; the woman understood or referred to;
    the animal of the female sex, or object personified as
    feminine, which was spoken of.
    [1913 Webster]
 
       She loved her children best in every wise.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Then Sarah denied, . . . for she was afraid. --Gen.
                          xviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman; a female; -- used substantively. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Lady, you are the cruelest she alive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: She is used in composition with nouns of common gender,
      for female, to denote an animal of the female sex; as,
      a she-bear; a she-cat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hers \Hers\ (h[~e]rz), pron.
   See the Note under {Her}, pron.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top