หรือคุณหมายถึง hazineß?
Search result for

haziness

(8 entries)
(1.5412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haziness-, *haziness*, hazines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา haziness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *haziness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haziness[N] ความขมุกขมัว, See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน, Syn. obscureness, unclearness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขมุกขมัว[N] obscurity, See also: dimness, overcast, darkness, vagueness, dusk, haziness, Syn. ความมัว, ความมืดมัว, Ant. ความแจ่มชัด, Example: บ้านหลังนั้นตั้งโดดเดี่ยวอยู่ในความขมุกขมัวของอากาศ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haziness    (n) (h ei1 z i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschwommenheit {f}; Unschärfe {f}haziness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haziness \Ha"zi*ness\, n.
   The quality or state of being hazy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haziness
   n 1: vagueness attributable to being not clearly defined
   2: cloudiness resulting from haze or mist or vapor [syn:
     {haziness}, {mistiness}, {steaminess}, {vaporousness},
     {vapourousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top