ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hasp

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hasp-, *hasp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hasp[N] บานพับสำหรับใส่กุญแจ
hasp[VT] ใส่บานพับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hasp(ฮาสพฺ) n. บานพับสำหรับใส่กุญแจ. vt. ใส่บานพับ, Syn. clasp

English-Thai: Nontri Dictionary
hasp(n) กลอน,สายยู,ห่วง,หู,สลักประตู,บานพับ
hasp(vt) ใส่กลอน,ลงกลอน,คล้องสายยู,คล้องห่วง,ใส่สลัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายยู[N] hasp, Example: พ่อสั่งให้คนงานซื้อสายยูชุดใหม่มาใช้ที่ประตูโกดังเก็บของ, Count unit: ตัว, ชุด, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับสำหรับลั่นกุญแจ มี 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งมีลักษณะเป็นช่องหรือห่วงเพื่อพับลงมาคล้องบนอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าคว่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายยู [n.] (sāiyū) EN: hasp   FR: fermoir [m] ; moraillon [m]
สลัก[n.] (salak) EN: bolt ; latch ; bar ; lock ; hasp ; pin ; peg   

CMU English Pronouncing Dictionary
HASPEL    HH AE1 S P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hasp    (n) hˈaːsp (h aa1 s p)
hasps    (n) hˈaːsps (h aa1 s p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haspe {f}; Schnappschloss {n}; Schließe {f}hasp [Add to Longdo]
Haspelkette {f}hand chain [Add to Longdo]
Haspeln {n}reeling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
南京錠[なんきんじょう, nankinjou] (n) padlock; hasp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hasp \Hasp\, v. t. [imp. & p. p. {Hasped} (h[.a]spt); p. pr. &
   vb. n. {Hasping}.] [AS. h[ae]psian.]
   To shut or fasten with a hasp.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hasp \Hasp\ (h[.a]sp), n. [OE. hasp, hesp, AS. h[ae]pse; akin to
   G. haspe, h[aum]spe, Sw. & Dan. haspe, Icel. hespa.]
   [1913 Webster]
   1. A clasp, especially a metal strap permanently fast at one
    end to a staple or pin, while the other passes over a
    staple, and is fastened by a padlock or a pin; also, a
    metallic hook for fastening a door.
    [1913 Webster]
 
   2. A spindle to wind yarn, thread, or silk on.
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument for cutting the surface of grass land; a
    scarifier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hesp \Hesp\, n. [Cf. Icel. hespa a hasp, a wisp or skein. See
   {Hasp}.]
   A measure of two hanks of linen thread. [Scot.] [Written also
   {hasp}.] --Knight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hasp
   n 1: a fastener for a door or lid; a hinged metal plate is
      fitted over a staple and is locked with a pin or padlock
   v 1: secure or lock with a hasp

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top