Search result for

สายยู

(23 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สายยู-, *สายยู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายยู[N] hasp, Example: พ่อสั่งให้คนงานซื้อสายยูชุดใหม่มาใช้ที่ประตูโกดังเก็บของ, Count unit: ตัว, ชุด, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับสำหรับลั่นกุญแจ มี 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งมีลักษณะเป็นช่องหรือห่วงเพื่อพับลงมาคล้องบนอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าคว่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายยูน. เหล็กยาวประมาณ ๑ คืบ ๒ ท่อนเกี่ยวกันเป็นสายด้านหนึ่งใช้ติดกับบานประตูขนาดใหญ่ เพื่อล่ามบานประตูให้ติดกับห่วงเหล็กที่ธรณีประตู สำหรับลั่นกุญแจ เช่น สายยูโบสถ์วิหาร, อุปกรณ์สำหรับติดโต๊ะตู้เป็นต้นสำหรับลั่นกุญแจ มี ๒ ชิ้น ชิ้นหนึ่งมีลักษณะเป็นช่องหรือห่วงเพื่อพับลงมาคล้องบนอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าควํ่า.
สายยูดูใน สาย ๒.
สายยูน. ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Platytropius siamensis (Sauvage) ในวงศ์ Schilbeidae ลำตัวเรียวยาว ไม่มีเกล็ด มีหนวดลักษณะแบนบิดและยาวมาก ๔ คู่ อยู่ที่จมูก ขากรรไกรบน ขากรรไกรล่างและคาง, เกด ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unshielded twisted pair (UTP)สายยูทีพี, สายคู่บิดเกลียวแบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวนใช้ในระบบโทรศัพท์ ต่อมาได้มีการปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้น จนสามารถใช้กับสัญญาณความถี่สูงได้ ทำให้ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- A padlock?กุญแจสายยู If I Had a Hammer (2009)
All I need is a laptop and a USB cable.ผมต้องใช้แลปท็อปกับสายยูเอสบี On the Fence (2011)
Then it was transferred to Union Pacific railway, bound for Salt Lake City.แล้วส่งไปตามเส้นทางสายยูเนียน แปซิฟิก มุ่งหน้าไปซอลท์เลคซิตี้ Bad Code (2012)
- Well? - It's nasty.อะไรเอ่ยไม่มีสายยู กุญแจ หรือแม้แต่ฝา The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Put the Yugoslav on the phone. I need the right safe combo.ขอสายยูโกสลาฟหน่อย ฉันอยากได้รหัสตู้เซฟ Pain & Gain (2013)
He does, but it's padlocked-- Harry has the only key, - So...ใช่ แต่คล้องสายยู แฮร์รีเท่านั้นที่มีกุญแจ Chuck Versus the Alma Mater (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายยู [n.] (sāiyū) EN: hasp   FR: fermoir [m] ; moraillon [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
latch[N] กลอน, See also: สายยู, สลักประตู, สลักกุญแจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hinge(ฮินจฺ) n.,vt. (ใส่) บานพับ,สายยู,หลักการ,จุดสำคัญ,ส่วนที่ปิดพับได้,ทำให้พึ่งพา,ทำให้ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend,rest
latch(แลทชฺ) {latched,latching,latches} n. กลอน,สายยู,สลัก,สลักประตู,กลอนหน้าต่าง,สลักกุญแจ. vt. ลงกลอน,ใส่สลัก,ลั่นกุญแจ. -Phr. (latch onto ได้รับ เข้าใจ ยึดไว้)
latchkey(แลช'คี) n. กุญแจปิดเปิด,สลักประตูหรือหน้าต่าง,ลูกกุญแจสายยู
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
hasp(n) กลอน,สายยู,ห่วง,หู,สลักประตู,บานพับ
hasp(vt) ใส่กลอน,ลงกลอน,คล้องสายยู,คล้องห่วง,ใส่สลัก
hinge(n) บานพับ,สายยู
latch(n) กลอน,สลักประตู,สายยู,สลักกุญแจ
latchkey(n) กุญแจไขสายยู
shackle(n) กุญแจมือ,ตรวน,ห่วง,สายยู,โซ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top