ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harelip

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harelip-, *harelip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harelip[N] ปากแหว่งหรือปากโหว่แต่กำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harelip(แฮร์'ลิพ) n. ปากแหว่งหรือปากโหว่แต่กำเนิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
harelip(n) ปากแหว่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harelip; cheiloschisis; cleft lip; stomatoschisis; stomoschisisปากแหว่ง [มีความหมายเหมือนกับ cleft lip, single] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากแหว่ง[ADJ] harelip, See also: cleft palate, harelipped, Example: การพูดไม่ชัดอาจเกิดจากความพิการหลายๆ อย่างรวมกันเช่นเสียงพูดในคนที่ปากแหว่ง เสียงภาษาต่างชาติ เสียงพูดของคนสมองพิการ เป็นต้น
ปากแหว่ง[ADJ] harelip, See also: cleft palate, harelipped, Example: การพูดไม่ชัดอาจเกิดจากความพิการหลายๆ อย่างรวมกันเช่นเสียงพูดในคนที่ปากแหว่ง เสียงภาษาต่างชาต ิเสียงพูดของคนสมองพิการ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากแหว่ง[n.] (pākwaeng) EN: harelip ; cleft palate   FR: bec-de-lièvre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harelip    (n) hˈɛəʴlɪp (h e@1 l i p)
harelips    (n) hˈɛəʴlɪps (h e@1 l i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缺嘴[quē zuǐ, ㄑㄩㄝ ㄗㄨㄟˇ, ] harelip, #262,135 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hasenscharte {f} [med.] | Hasenscharten {pl}harelip | harelips [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口唇裂[こうしんれつ, koushinretsu] (n) (sens) harelip; cleft lip [Add to Longdo]
兎欠;兎唇;兎脣(oK);兎口;欠唇;三つ口[いぐち(兎欠;兎唇;兎脣;欠唇);としん(兎唇;兎脣);みつくち(兎唇;兎口;三つ口);とけつ(兎欠), iguchi ( usagi ketsu ; mitsukuchi ; usagi shin ; ketsu kuchibiru ); toshin ( mitsuk] (n) (sens) harelip; cleft lip [Add to Longdo]
兎口[すぐち, suguchi] (n) (obsc) harelip; cleft lip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harelip \Hare"lip`\ (h[^a]r"l[i^]p`), n.
   A lip, commonly the upper one, having a fissure of
   perpendicular division like that of a hare. -- {Hare"lipped`}
   (-l[i^]pt`), a.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harelip
   n 1: a congenital cleft in the middle of the upper lip [syn:
      {cleft lip}, {harelip}, {cheiloschisis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top