ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hammered-

HH AE1 M ER0 D   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hammered, *hammered*
English-Thai: Longdo Dictionary
hammered(adj ) เมามาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hammered[SL] ดื่มเหล้า, Syn. drunk

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I'd remember. Oh, all right, you got me. It's the ugly, obnoxious, toothless loser... who got hammered and wouldn't leave you alone all night.คุณจำผมได้ มันน่ารังเกียจหน้าขายหน้า ที่ขี้ เมาคนหนึ่ง Good Will Hunting (1997)
Just hammered out of his gourd. Just wrecked.เมามาอีกตามเคย เมาแบบหมาไม่แหลกเลย Good Will Hunting (1997)
He was so fuckin' hammered he drove the wrong car home.เขาเมาขนาดขับรถผิดกลับบ้าน Good Will Hunting (1997)
You got hammered by the hammer.นายโดนฆ้อนอัดซะแล้วสิ The Longest Yard (2005)
And he's hammered at the 17 for a 13-yard pickup, and that's a first down.เขาล้มที่เส้น 17 ทำไปได้ 13 หลา นั่นเป็นดาวน์แรก The Longest Yard (2005)
You squeezed them, you hammered them to the point of desperation.คุณต้อนพวกมันให้มันจนตรอก หมดทางไป The Dark Knight (2008)
Everybody was hammered at that party.ทุกคนเมากันมากแหละที่งานปาร์ตี้นั่น Marry Me a Little (2009)
u think Dorit was hammered wheLn he died?คุณคิดว่า ดอริส ถูกทุบด้วยฆ้อนตอนเขาตายหรือเปล่า The Bond in the Boot (2009)
we'd be hammered by page two.สงสัยจะทะลุไปถึงหน้าสองละมั้ง How About a Friendly Shrink? (2010)
Did we get hammered last night or what?did we get hammered last night or what? I Guess This Is Goodbye (2010)
Well, you look like hammered crap.นายดูเหมือนพวกขี้เหล้า Weekend at Bobby's (2010)
Hey, isn't that the guy who hammered you in the face?เฮ้ นั่นมัน ตัวที่เอาค้อนทุบหน้าเจ้านี่ Kung Fu Panda 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hammeredA nail that sticks up is hammered down.
hammeredHe hammered at the window.
hammeredHe hammered nails into the plank.
hammeredHe hammered out a home run.
hammeredHe hammered steel into a sword.

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMMERED HH AE1 M ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hammered (v) hˈæməd (h a1 m @ d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hammer \Ham"mer\, v. t. [imp. & p. p. {Hammered} (-m[~e]rd); p.
   pr. & vb. n. {Hammering}.]
   1. To beat with a hammer; to beat with heavy blows; as, to
    hammer iron.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or forge with a hammer; to shape by beating.
    "Hammered money." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To form in the mind; to shape by hard intellectual labor;
    -- usually with out.
    [1913 Webster]
 
       Who was hammering out a penny dialogue. --Jeffry.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hammered
   adj 1: shaped or worked with a hammer and often showing hammer
       marks; "a bowl of hammered brass"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top