ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hackneys

HH AE1 K N IY0   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hackneys-, *hackneys*, hackney
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hackneys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hackneys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hackney[N] รถม้าให้เช่า, See also: รถให้เช่า
hackneyed[ADJ] ธรรมดา, See also: เก่าแก่, Syn. trite, unimaginative, Ant. fresh, imaginative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
hackney coachรถม้าให้เช่า,รถม้า4 ล้อ 6 ที่นั่งและใช้ม้า 2 ตัวลาก
hackneyed(แฮค'นีดฺ) adj. ธรรมดา,สามัญ,เก่าแก่, Syn. trite,stereotyped,flat,stale

English-Thai: Nontri Dictionary
hackney(n) รถรับจ้าง,รถม้าเช่า,รถแท๊กซี่
hackney(vt) ใช้เสมอ,ใช้กันบ่อยๆ
hackneyed(adj) ที่ใช้อยู่เสมอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One minute I'm in Hackney and the next I'm in the desert.ตอนแรกหนูอยู่ที่แฮ็กนีย์ ต่อมาหนูมาอยู่บนทะืเลทราย Episode #2.5 (2008)
Are you aware that the hackney carriage by which you arrived, Had a damaged wheel?สังเกตเห็นรึปล่าวว่าล้อรถม้าที่จ้างให้มาส่ง ชำรุดอยู่ข้างนึง Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
You will not be sketching eggs or any other hackneyed still lifes today.คุณจะไม่ได้วาดรูปไข่ไก่ และไม่ใช่ของใช้ปกติทั่วไป The Art of Making Art (2011)
That is just awkward, hackneyed syntax.นั่นเป็นที่น่าอึดอัดใจเพียงแค่ไวยากรณ์ที่ใช้อยู่เสมอ. The Family (2013)
Hackney star bingo Or st. albans top-rank suite.Hackney Star Bingo oder St. Albans feinste Suite? The Cycling Tour (1972)
Hackney star bingo.Hackney Star Bingo. The Cycling Tour (1972)
For instance the local council, Tower Hamlets and Hackney we're sort of on the border here have some of the surveillance traffic and security cameras linked via wireless networks themselves.Zum Beispiel hat der örtliche Gemeinderat, Tower Hamlets und Hackney, eine Art Verkehrsüberwachung und Sicherheitskameras, gegenseitig verlinkt über drahtlose Netzwerke. Steal This Film II (2007)
One minute I'm in Hackney and the next I'm in the desert.In einem Moment bin ich in Hackney... und im nächsten bin ich der Wüste. Episode #2.5 (2008)
Little town called Hackney.Eine kleine Stadt namens HackneyGuess Who's Coming to Dinner (2009)
And this is Hackney in London.Das hier ist Hackney in London. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
Tell him you'll meet him at the Cross Arrow Inn on Hackney Road in 20 minutes.Und das du ihn im 'Cross Arrow Inn' in der Hackney Road treffen willst, in 20 Minuten. Episode #1.3 (2011)
I'm from Hackney.Ich komme aus HackneyJust Do It: A Tale of Modern-day Outlaws (2011)
And, look, the sun.Wie beim Sieg über Kid Cantor in Hackney Baths. Episode #1.1 (2012)
I have lived all my life here and had never been here.Ich hab mein ganzes Leben in Hackney verbracht und war noch nie hier unten. My Brother the Devil (2012)
Are you the new gangster or something? Shut?Bist du der Gandhi von Hackney oder so was? My Brother the Devil (2012)
How about we go to hackney's tomorrow?Wie wäre es, wenn wir zu Hackney's gehen? Haunter (2013)
SHE CONTINUES CHUCKLINGSt. John-at-Hackney. Bow-Zündholz-Werk und Umgebung. Become Man (2013)
Gather it up, girls.St. John-at-HackneyBecome Man (2013)
For the first time in my life, I am glad to catch this stench.Das Hackney-Marschland. Flight, gehen Sie das Gebiet mit Urwin ab. Become Man (2013)
That only gives me an approximate location somewhere in Hackney.Das gibt mir eine ungefähre Position irgendwo in Hackney7:00 p.m.-8:00 p.m. (2014)
A couple murdered on the street in hackney a month ago, then a family slaughtered in the heart of the Metropolis.Vor einem Monat, ein auf der Straße ermordetes Paar in Hackney, und dann eine Familie, mitten in der Stadt abgeschlachtet. Séance (2014)
I'm sorry. Don't say that.Im Mütterhospital in HackneyEpisode #3.3 (2014)
Sister Julienne, would you agree to let me care for Lady Browne until she passes away?Ein Ärztin namens Cicely Saunders erforscht neue Wege der Fürsorge für unheilbar kranke Menschen. Am St. Joseph's Hospital in HackneyEpisode #3.8 (2014)
Queues stretching from here to Hackney we'll have once we get a few more of you in.Die Leute werden von hier bis Hackney anstehen, wenn wir noch mehr wie Sie bekommen. And They Were Enemies (2015)
Vivid misdeeds in Hackney Wick.Schlimme Untaten in Hackney Wick. Episode #4.1 (2015)
- We can't all be Hackneys.Wir können nicht alle Hackneys sein. Wer? The Interestings (2016)
Prince Theo will be dedicating the new neonatal wing at the Royal Children's Hospital in Hackney next Friday.Prinz Theo wird nächsten Freitag die neue Neugeborenenabteilung am Royal Children's Hospital in Hackney eröffnen. The Crown v Atwood (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKNEY HH AE1 K N IY0
HACKNEYED HH AE1 K N IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hackney (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hackney (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hackneys (n) hˈæknɪz (h a1 k n i z)
hackneyed (j) hˈæknɪd (h a1 k n i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Droschke {f}; Pferdedroschke {f}hackney carriage; cab [Add to Longdo]
Lohnarbeiter {m} | Lohnarbeiter {pl}hackney | hackneys [Add to Longdo]
banal; abgedroschen {adj}hackneyed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
ハクニー[, hakuni-] (n) hackney [Add to Longdo]
言い古した言葉;言古した言葉[いいふるしたことば, iifurushitakotoba] (n) hackneyed saying [Add to Longdo]
古臭い(P);古くさい[ふるくさい, furukusai] (adj-i) stale; old fashioned; hackneyed; trite; (P) [Add to Longdo]
常套語[じょうとうご, joutougo] (n) hackneyed expression [Add to Longdo]
常套表現[じょうとうひょうげん, joutouhyougen] (n) conventional (stock) phrase; hackneyed expression; platitude; cliche [Add to Longdo]
陳腐[ちんぷ, chinpu] (adj-na,n) stale; hackneyed; cliched; (P) [Add to Longdo]
聞き古した;聞き旧した[ききふるした, kikifurushita] (adj-f) trite; hackneyed [Add to Longdo]
平凡陳腐[へいぼんちんぷ, heibonchinpu] (n,adj-na) commonplace and stale; humdrum and hackneyed [Add to Longdo]
紋切り型(P);紋切型[もんきりがた, monkirigata] (adj-na,n,adj-no) fixed formula; stereotyped phrase; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
有り触れた(P);有りふれた;あり触れた[ありふれた, arifureta] (adj-f) (uk) unsurprising; trite; commonplace; mundane; hackneyed; garden variety (of); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hackney \Hack"ney\ (-n[y^]), n.; pl. {Hackneys} (-n[i^]z). [OE.
   hakeney, hakenay; cf. F. haguen['e]e a pacing horse, an
   ambling nag, OF. also haquen['e]e, Sp. hacanea, OSp. facanea,
   D. hakkenei, also OF. haque horse, Sp. haca, OSp. faca; perh.
   akin to E. hack to cut, and nag, and orig. meaning, a jolting
   horse. Cf. {Hack} a horse, {Nag}.]
   1. A horse for riding or driving; a nag; a pony. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A horse or pony kept for hire.
    [1913 Webster]
 
   3. A carriage kept for hire; a hack; a hackney coach.
    [1913 Webster]
 
   4. A hired drudge; a hireling; a prostitute.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top