ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hackney

HH AE1 K N IY0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hackney-, *hackney*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hackney[N] รถม้าให้เช่า, See also: รถให้เช่า
hackneyed[ADJ] ธรรมดา, See also: เก่าแก่, Syn. trite, unimaginative, Ant. fresh, imaginative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
hackney coachรถม้าให้เช่า,รถม้า4 ล้อ 6 ที่นั่งและใช้ม้า 2 ตัวลาก
hackneyed(แฮค'นีดฺ) adj. ธรรมดา,สามัญ,เก่าแก่, Syn. trite,stereotyped,flat,stale

English-Thai: Nontri Dictionary
hackney(n) รถรับจ้าง,รถม้าเช่า,รถแท๊กซี่
hackney(vt) ใช้เสมอ,ใช้กันบ่อยๆ
hackneyed(adj) ที่ใช้อยู่เสมอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One minute I'm in Hackney and the next I'm in the desert.ตอนแรกหนูอยู่ที่แฮ็กนีย์ ต่อมาหนูมาอยู่บนทะืเลทราย Episode #2.5 (2008)
Are you aware that the hackney carriage by which you arrived, Had a damaged wheel?สังเกตเห็นรึปล่าวว่าล้อรถม้าที่จ้างให้มาส่ง ชำรุดอยู่ข้างนึง Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
You will not be sketching eggs or any other hackneyed still lifes today.คุณจะไม่ได้วาดรูปไข่ไก่ และไม่ใช่ของใช้ปกติทั่วไป The Art of Making Art (2011)
That is just awkward, hackneyed syntax.นั่นเป็นที่น่าอึดอัดใจเพียงแค่ไวยากรณ์ที่ใช้อยู่เสมอ. The Family (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKNEY    HH AE1 K N IY0
HACKNEYED    HH AE1 K N IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hackney    (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hackney    (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hackneys    (n) hˈæknɪz (h a1 k n i z)
hackneyed    (j) hˈæknɪd (h a1 k n i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Droschke {f}; Pferdedroschke {f}hackney carriage; cab [Add to Longdo]
Lohnarbeiter {m} | Lohnarbeiter {pl}hackney | hackneys [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
ハクニー[, hakuni-] (n) hackney [Add to Longdo]
言い古した言葉;言古した言葉[いいふるしたことば, iifurushitakotoba] (n) hackneyed saying [Add to Longdo]
古臭い(P);古くさい[ふるくさい, furukusai] (adj-i) stale; old fashioned; hackneyed; trite; (P) [Add to Longdo]
常套語[じょうとうご, joutougo] (n) hackneyed expression [Add to Longdo]
常套表現[じょうとうひょうげん, joutouhyougen] (n) conventional (stock) phrase; hackneyed expression; platitude; cliche [Add to Longdo]
陳腐[ちんぷ, chinpu] (adj-na,n) stale; hackneyed; cliched; (P) [Add to Longdo]
聞き古した;聞き旧した[ききふるした, kikifurushita] (adj-f) trite; hackneyed [Add to Longdo]
平凡陳腐[へいぼんちんぷ, heibonchinpu] (n,adj-na) commonplace and stale; humdrum and hackneyed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hackney \Hack"ney\ (-n[y^]), n.; pl. {Hackneys} (-n[i^]z). [OE.
   hakeney, hakenay; cf. F. haguen['e]e a pacing horse, an
   ambling nag, OF. also haquen['e]e, Sp. hacanea, OSp. facanea,
   D. hakkenei, also OF. haque horse, Sp. haca, OSp. faca; perh.
   akin to E. hack to cut, and nag, and orig. meaning, a jolting
   horse. Cf. {Hack} a horse, {Nag}.]
   1. A horse for riding or driving; a nag; a pony. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A horse or pony kept for hire.
    [1913 Webster]
 
   3. A carriage kept for hire; a hack; a hackney coach.
    [1913 Webster]
 
   4. A hired drudge; a hireling; a prostitute.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hackney \Hack"ney\, a.
   Let out for hire; devoted to common use; hence, much used;
   trite; mean; as, hackney coaches; hackney authors. "Hackney
   tongue." --Roscommon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hackney \Hack"ney\, v. t. [imp. & p. p. {Hackneyed} (-n[i^]d);
   p. pr. & vb. n. {Hackneying}.]
   1. To devote to common or frequent use, as a horse or
    carriage; to wear out in common service; to make trite or
    commonplace; as, a hackneyed metaphor or quotation.
    [1913 Webster]
 
       Had I so lavish of my presence been,
       So common-hackneyed in the eyes of men. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry in a hackney coach. --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hackney
   n 1: a carriage for hire [syn: {hackney}, {hackney carriage},
      {hackney coach}]
   2: a compact breed of harness horse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top