ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hacked

HH AE1 K T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hacked-, *hacked*, hack, hacke
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two officers in Boston were hacked to death... amid jeering crowds in an attack last night.เจ้าหน้าที่สองนายในบอสตั้นต้องเสียชีวิต จากการเข้าปะทะเมื่อคืน In the Mouth of Madness (1994)
Coal was hacked hastily and those who survived the trenches died for the coal.ถ่านหินถูกขนอย่างรีบเร่ง สำหรับคนที่รอดจากการขุดหลุม ก็ตายเพราะหาถ่านหิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Twenty-three minutes ago, her brain was hacked into through a data line.เมื่อ 23นาทีก่อน, สมองของเธอถูกเจาะระบบ เพื่อเข้าไปในส่วนข้อมูลหลัก Ghost in the Shell (1995)
It's my suspicion that once he hacked into her ghost he'd use her to assassinate the key delegates.ѹɰҹ Ҥ"Ե"ͧ.. , ͺ˹ҡ÷ٵ... Ghost in the Shell (1995)
And this poor bastard's been hacked pretty badly.ดูท่าไอ้หมอนี่จะถูกแฮคไปจนไม่เหลืออะไร Ghost in the Shell (1995)
I don't want to end up hacked to pieces in a Dumpster somewhere.ฉันยังไม่อยากโดนฆ่าหั่นศพหรอกนะ American Beauty (1999)
We're being hacked into from the outside!เราถูกแฮคมาจากข้างนอก! Appleseed Ex Machina (2007)
That's the signal that hacked our network.เป็นสัญญาณที่มันแฮคเข้ามา Transformers (2007)
- Sir, I was just trying to say, they hacked your firewall in 10 seconds.พวกนั้นเจาะไฟร์วอลล์ของท่านได้ใน 10 วินาที Transformers (2007)
It hacked the national military air-guard frequency in less than a minute.มันเจาะผ่านระบบการป้องกันของกลาโหมได้ ในเวลาไม่ถึงนาที Transformers (2007)
Okay, whoever hacked into your military system downloaded a file, all right?มีคนแฮคเข้าไปในกลาโหม ดาวน์โหลดไฟล์ออกไป Transformers (2007)
Broke into an Umbrella facility and hacked into their computers, downloaded the satellite trajectories and stayed off the grid.การบุกเข้าไปในศูนย์ อัมเบลล่า ล้วงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ บันทึกเส้นทางโคจรดาวเทียม และอยู่ให้ห่างจากรั้วตะแกรง Resident Evil: Extinction (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hackedWe hacked a path through the forest.

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKED HH AE1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hacked (v) hˈækt (h a1 k t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hack \Hack\, v. t. [imp. & p. p. {Hacked} (h[a^]kt); p. pr. &
   vb. n. {Hacking}.] [OE. hakken, AS. haccian; akin to D.
   hakken, G. hacken, Dan. hakke, Sw. hacka, and perh. to E.
   hew. Cf. {Hew} to cut, {Haggle}.]
   1. To cut irregulary, without skill or definite purpose; to
    notch; to mangle by repeated strokes of a cutting
    instrument; as, to hack a post.
    [1913 Webster]
 
       My sword hacked like a handsaw.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To mangle in speaking. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Computers) To program (a computer) for pleasure or
    compulsively; especially, to try to defeat the security
    systems and gain unauthorized access to a computer.
    [PJC]
 
   4. To bear, physically or emotionally; as, he left the job
    because he couldn't hack the pressure. [Colloq.]
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top