Search result for

griming

(323 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -griming-, *griming*, grim
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา griming มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *griming*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grim[ADJ] ร้ายกาจ, See also: โหดเหี้ยม, เคร่งขรึม, ดุร้าย, Syn. strict, harsh
grime[N] รอยเปื้อน, See also: คราบสกปรก, สิ่งสกปรก, เศษผง, ฝุ่น, Syn. soot, dirt, coal-dust
grime[VT] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้สกปรก
grimy[ADJ] เต็มไปด้วยฝุ่น, See also: อย่างสกปรก, Syn. soiled, stained, smutty
grimace[N] หน้าตาบูดบึ้ง, Syn. sneer, smirk
grimace[VI] ทำหน้าบูดบึ้ง, Syn. frown, glower
grimily[ADV] เต็มไปด้วยฝุ่น, See also: อย่างสกปรก
pilgrim[N] ผู้เดินทาง, See also: นักเดินทาง, นักท่องเที่ยว, Syn. traveler, wanderer
griminess[N] สิ่งสกปรก, See also: ความสกปรก, ขี้ฝุ่น
pilgrimage[VI] จาริกแสวงบุญ, See also: เดินทางแสวงบุญ, ธุดงค์
pilgrimage[VI] เดินทาง, Syn. travel
pilgrimage[N] การเดินทางไกล, Syn. travel, trip
pilgrimage[N] การจาริกแสวงบุญ, See also: การเดินทางแสวงบุญ, Syn. travel, trip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrimony(แอก' กริโมนี) n. หญ้าพันธุ์มังกรจำพวก Agrimonia
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
grim(กรีม) adj. เคร่งขรึม,เข้มงวด,น่ากลัว,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: grimly adv. grimness n.
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl
grimalkin(กริแมล'คิน) n. แมว,แมวแก่ตัวเมีย
grime(ไกรม) n. สิ่งสกปรก,ฝุ่นบนผิวหน้า vt. ปกคลุมด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก, Syn. soot,dirt
grimes golden(ไกรมซ) n. แอปเปิ้ลสีเหลือง
grimy(ไกร'มี) adj. ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก., See also: grimily adv. griminess n.
megrim(มี'กริม) n. จิตใจที่เศร้า,ความหดหู่ใจ,การเอาแต่ใจ,การตามอำเภอใจ,อาการปวดศีรษะ ข้างเดียว
pilgrim(พิล'กริม) n. ผู้แสวงบุญ,ผู้จาริกแสวงบุญ,พระธุดงค์,คนธุดงค์,ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว
pilgrimage(พิล'กระมิจฺ) n. การเดินทางแสวงบุญ,การจาริกแสวงบุญ,การเดินทางไกล,วิถีทางชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
grimace(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง,ทำหน้าตาบูดเบี้ยว,แหกหูแหกตา
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grime(vt) ทำให้เบื้อน,ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
pilgrim(n) นักธุดงค์,นักแสวงบุญ,ผู้จาริก,ผู้เดินทาง
pilgrimage(n) การธุดงค์,การแสวงบุญ,การเดินทาง,การจาริก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist pilgrims and pilgrimagesผู้จาริกและการจาริกแสวงบุญของชาวพุทธ [TU Subject Heading]
Jaina pilgrims and pilgrimagesผู้จาริกและการจาริกแสวงบุญของชาวเชน [TU Subject Heading]
Muslim pilgrims and pilgrimagesผู้จาริกและการจาริกแสวงบุญของชาวมุสลิม [TU Subject Heading]
Pilgrims and pilgrimagesผู้จาริกและการจาริกแสวงบุญ [TU Subject Heading]
Facial Grimacesแสดงสีหน้า [การแพทย์]
Grimaceหน้าเบะ [การแพทย์]
Grimace Testการตรวจข้อเข่า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grim ideaความคิดที่เป็นลบ
grim reaper (n) มัจจุราช
pligrim (vi) ูธุดงค์ , แสวงบุญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will be Vaughn Tom Tucker, a gruff, spitting, punch-you-in-the-gut sailor man who's taking a little break on dry land, but just until my girlfriend, Cangela, gets out of lady jail.Ich werde Vaughn Tom Tucker sein, ein grimmiger, spuckender, Ich-hau-dir-in-die-Fresse Typ, welcher eine kleine Pause an Land macht, aber nur bis meine Freundin Cangela aus dem Frauenknast kommt. The Road Trip (2014)
So you're Ben Grimm. Where's Reed?Sie sind also Ben Grimm. Fantastic Four (2015)
It's an honor to meet you Mr. Grimm.Es ist uns eine große Ehre, Mr. Grimm. Fantastic Four (2015)
Grimace?Grimace. - Nein. Sisters (2015)
Ah, look at the fierce one.Sieh dir den grimmigen Kerl an. Knight of Cups (2015)
The fierceness in his eyes.Den Grimmigen. Die Glut in seinen Augen. Knight of Cups (2015)
Charlie Grimille.Charlie Grimille. The Gallows (2015)
Tragedy struck BHS last night when Charlie Grimille died in what is now being called a freak accident.Gestern ereignete sich in der Beatrice High School eine Tragödie. Der Schüler Charlie Grimille starb durch einen tragischen Unfall. The Gallows (2015)
Grimille died playing a role that he was never meant to play.Grimille starb, als er eine Rolle spielte, für die er nicht vorgesehen war. The Gallows (2015)
Charlie Grimille was the understudy.Charlie Grimille war die Zweitbesetzung. The Gallows (2015)
Charlie Grimille?Charlie Grimille? The Gallows (2015)
- Bruno Grimshitz.Bruno Grimschitz. Woman in Gold (2015)
- Grimshitz?- Grimschitz? Woman in Gold (2015)
That's what happens when you have to deal all day with a lot of grim shits.So ist das, wenn man sich den ganzen Tag mit Grimschissen herumärgern muss. Woman in Gold (2015)
- Crazy face.Grimasse! The Longest Ride (2015)
They also say that it's a ferocious irritant of the urinary tract.Es wird aber auch gesagt, dass er einen grimmigen Reiz auf den Harntrakt auslöst. Episode #1.2 (2015)
Yes, I've always heard Italian women are rather fierce.Ich habe gehört, Italienerinnen seien ziemlich grimmig. Chapter Three: The Education of a Magician (2015)
You should've seen the ferocity with which she defended him.Du hättest die grimmige Wildheit sehen sollen, mit der sie ihn vor mir verteidigt hat. Sanctuary (2015)
Dr. Grimes, you examined Mr. Manning the day he reported the sexual abuse? Alleged abuse.Dr. Grimes, Sie haben Mr. Manning untersucht, am Tag, als er die sexuelle Misshandlung meldete. Mama's Here Now (2015)
Unhappy Rozál kept pulling a face.Die unglückliche Rozál schnitt ständig Grimassen. Mom and Other Loonies in the Family (2015)
Rick Grimes.- Rick Grimes. Remember (2015)
We're going to talk about one of our constables, Rick Grimes.Wir reden jetzt über einen unserer Sheriffs, Rick Grimes. Conquer (2015)
Rick Grimes save my life over an over.Rick Grimes hat mir das Leben gerettet. Immer und immer wieder. Conquer (2015)
My father respecte Rick Grimes.Mein Vater respektierte Rick Grimes. Conquer (2015)
Ambassador Grimes is making calls in Moscow, but nobody's engaging, other than to say they plan on fully prosecuting him.Botschafter Grimes telefoniert in Moskau herum, aber niemand sagt etwas, außer, dass geplant ist, ihn mit der ganzen Härte des Gesetzes anzuklagen. Chapter 30 (2015)
Grimes in position.Grimes in Position. CQB (2015)
I'm your new partner, Deena Pilgrim.Ich bin Ihre neue Partnerin, Deena PilgrimPilot (2015)
Yeah, you're Waldo Pilgrim's daughter.Ja. Sie sind Waldo Pilgrims Tochter. Stimmt's? Pilot (2015)
Tell me, did you inspire the witches of Grimm lore, enslaving a young girl in a hut on the edge of a dark forest?Hast du etwa den Gebrüdern Grimm als Inspiration gedient? Ein junges Mädchen, versklavt in einer Hütte am Rand eines finsteren Waldes. City Beneath the Sea (2015)
Well, you've been standing there making scary faces and mumbling for the last five minutes.Seit fünf Minuten ziehst du Grimassen und murmelst irgendetwas vor dich hin. Brian's Song (2015)
Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you."Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit." Chapter 35 (2015)
Previously on Grimm...Zuvor bei Grimm... Ihr müsst mir ein paar Fragen beantworten. Wesenrein (2015)
And I'm a Grimm.Und ich bin ein Grimm. Genau wie meine Mom. Wesenrein (2015)
"Grimm," so what, you mean like those German brothers?"Grimm," du meinst, wie diese deutschen Brüder? Wesenrein (2015)
Theresa is a Grimm too.Theresa ist auch ein Grimm. Wesenrein (2015)
So then I'm a Grimm too, and Hank.Also bin ich auch ein Grimm. Und Hank. Wesenrein (2015)
♪ ♪Grimm S04E09 "Wesenrein" Übersetzt von Grizzly, Hanna27 hooky81 Korrigiert von Shay-Zee Wesenrein (2015)
I already told your Grimm friend I got no beef with you.Ich hab Ihrem Grimmfreund schon gesagt, ich habe kein Problem mit Ihnen. Monroe... wo ist er? Wesenrein (2015)
I thought you weren't a Grimm no more.Ich dachte, Sie wären kein Grimm mehr. Wesenrein (2015)
I would rather be killed by a Grimm than cross the grand master.Ich würde lieber von einem Grimm getötet, als den Großmeister zu verärgern. Wesenrein (2015)
Now, you're a Klaustreich, Nick's a Grimm.Also, Sie sind ein Klaustreich, Nick ist ein Grimm. Wesenrein (2015)
Monroe is missing, and Nick is out there playing cop when he needs to be a Grimm.Monroe wird vermisst, und Nick spielt da draußen Cop, obwohl er ein Grimm sein sollte. Wesenrein (2015)
A Grimm?Ein Grimm? Wesenrein (2015)
Previously on Grimm...Zuvor bei Grimm... Tribunal (2015)
♪ ♪Grimm S04E10 "Tribunal" Übersetzt von Grizzly, Hanna27 hooky81 Korrigiert von Shay-Zee Tribunal (2015)
You are also charged for violating the law of Grimace Freunschafteweisen, the befriending of a Grimm.Du wirst ebenfalls dafür angeklagt, dass Gesetz der Grimm-Freundschafteweisen verletzt zu haben, die Freundschaft mit einem Grimm. Tribunal (2015)
One only I can see, because I'm a Grimm.Eine kann nur ich sehen, weil ich ein Grimm bin. Tribunal (2015)
I will now present the evidence supporting the charges of Agnes Fleischelblut and Grimace Freunschafteweisen against the defendant.Ich werde Ihnen jetzt die Beweise präsentieren, die die Anklagen von Agnes Fleischelblut und Grimace Freundschafteweisen gegen den Angeklagten bekräftigen. Tribunal (2015)
An eye-witness at the wedding further stated that a Grimm was present, and I will shortly call forth that witness.Ein Augenzeuge bei der Hochzeit hat darüber hinaus ausgesagt, dass ein Grimm anwesend war, und ich werde diesen Zeugen in Kürze aufrufen. Tribunal (2015)
Oh, you're a Grimm again?Oh, Sie sind wieder ein Grimm? Tribunal (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grimWhat's the matter, dad? Why are you grimacing like that?
grimThe party of pilgrims started for Shikoku.
grimMarcia looked grim when I told her the story.
grimThe outlook is grim.
grimIn this line of work, if you make a grim face the customers won't come.
grimThat evening tea was partaken of in a grim silence.
grimThe students grimaced at the teacher.
grimThe firemen's face was grim when he came out of the burning house.
grimPleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.
grimIt's a grim world.
grimPoliticians from many countries made pilgrimages to the White House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขย่าขวัญ[ADJ] horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว
สักการะ[V] worship, See also: pay homage to, make a pilgrimage to, offer sacrifices, Syn. สักการ, Example: เราข้ามถนนพระจันทร์เพื่อแวะไปสักการะอนุสาวรีย์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท, Thai definition: บูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สกปรก[ADJ] dirty, See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul, Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้, Thai definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ
สกปรก[V] be dirty, See also: be filthy, be messy, be unclean, be grimy, be soiled, be muddy, be grubby, be foul, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: ห้องของเขาสกปรกมากจนไม่อยากจะเหยียบเข้าไป
ปลิ้นตา[V] make grimace, See also: make a wry face, Syn. แหกตา, Example: ผู้ใหญ่พวกนี้ชอบทำท่าทางเลียนแบบทารกปัญญาอ่อน แลบลิ้น ปลิ้นตา ส่ายหน้า, Thai definition: กลับเปลือกตาข้างในออกมาข้างนอก
พระธุดงค์[N] monk on pilgrimage, Example: วันหนึ่งมีพระธุดงค์ 2 รูป ผ่านมาบิณฑบาตที่หน้าบ้านเพื่อขอบิณฑบาตกลด, Count unit: รูป, Thai definition: พระที่ปฏิบัติธรรมในป่าเพื่อกำจัดกิเลส
แสยะ[V] sneer, See also: grimace, Example: ชายฉกรรจ์แสยะยิ้มหยันเยาะ ความกลัวที่มีต่อผู้เฒ่าหมดลง, Thai definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือ เกลียดกลัว
แสวงบุญ[V] pilgrimage, See also: pilgrim, Example: ชาวฮินดูจะจารึกแสวงบุญ ไปบูชาพระศิวะ พระนารายณ์ตรงสุดแผ่นดินของอินเดียที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, Thai definition: จาริกไปบำเพ็ญกิจศาสนา
หน้าเหี้ยม[ADJ] looking grim, See also: Unrelenting, rigid, Example: เฒ่าหน้าเหี้ยมยังคงยืนเงียบกริบ, Thai definition: หน้าตาแข็งกระด้าง
บูดเบี้ยว[ADJ] twisted, See also: distorted, grimacing, contorted, Syn. เบ้, เบี้ยวบูด, Example: เขาแหงนหน้าบูดเบี้ยวขึ้นมาช้าๆ และส่งเสียงขู่ปนเสียงหอบแรงๆ ไม่หยุดปาก, Thai definition: ที่นิ่วหน้าแสดงอาการเจ็บปวดหรือไม่พอใจ
รอยเปื้อน[N] stain, See also: grime, blot, spot
คร่ำเครอะ[ADJ] filthy, See also: dirty, rusty, foul, grimy, Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน
จาริก[N] pilgrim, See also: traveler, wayfarer, Syn. จารึก, Example: ทุกวันนี้วิชิตทำตัวเป็นจาริกเที่ยวแสวงบุญไปในที่ต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ท่องเที่ยวไปหรือสั่งสอนเพื่อแสวงบุญเป็นต้น
จาริก[V] make a pilgrimage, See also: wander, travel, Syn. แสวงบุญ, Example: พระธุดงค์จาริกไปตามป่าเขาเพื่อแสวงหาความวิเวก, Thai definition: ท่องเที่ยวไป
ธุดงค์[N] pilgrimage, See also: travel, wayfaring, trip, Thai definition: องค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส, ชื่อวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของภิกษุ มี 13 อย่าง เช่น การอยู่ในป่า การอยู่โคนไม้, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธุดงควัตร[N] ascetic practices, See also: regular practices of a pilgrim, austerity practices, Syn. ธุดงค์, Thai definition: กิจอันภิกษุผู้ถือธุดงค์ควรทำ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธุดงคสมาทาน[N] pilgrimage keeping, See also: observation of pilgrim, Syn. การถือธุดงค์, Example: หลวงพ่อทำธุดงคสมทานทุกปี, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธุลี[N] dust, See also: powder, dirt, particle, lint, ashes, cinders, grime, Syn. ละออง, ฝุ่น, ฝุ่นละออง, เถ้า, ขี้เถ้า, ผง, Thai definition: ฝุ่นละอองซึ่งมีขนาดเล็กมาก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
สกปรก[ADJ] filthy, See also: dirty, rusty, foul, grimy, Syn. คร่ำเครอะ, เปรอะเปื้อน
แสยะปาก[V] grimace, See also: grimace with the mouth, Syn. แบะปาก, Example: เขาชอบแสยะปาก เมื่อรู้สึกไม่พอใจ, Thai definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือเกลียดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาริก[n.] (jārik) EN: pilgrim   FR: pèlerin [m]
จาริก[v.] (jārik) EN: make a pilgrimage   FR: faire un pèlerinage
การถือธุดงค์[n. exp.] (kān theū thudong) EN: pilgrimage keeping   
เลื้อย[v.] (leūay) EN: climb ; clim up   FR: grimper
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
ไม้รอเลื้อย[n.] (māi rōleūay) EN: scandent ; climbing plant   FR: plante grimpante [f]
หน้าเหี้ยม[adj.] (nā hīem) EN: looking grim   
นกเปลือกไม้[n.] (nok pleūak māi) EN: Brown-throated Treecreeper   FR: Grimpereau discolore [m] ; Grimpereau à gorge brune [m] ; Grimpereau varié [m]
ป่าย[v.] (pāi) EN: climb ; clamber   FR: grimper ; gravir
พืชไม้เลื้อย[n. exp.] (pheūt māi leūay) EN: climbing plant ; climber   FR: plante grimpante [f]
ปีน[v.] (pīn) EN: climb ; scale ; clamber   FR: grimper ; escalader ; gravir
ปีนป่าย[v.] (pīnpāi) EN: climb ; clamber   FR: grimper ; escalader
ปีนต้นไม้[v. exp.] (pīn ton māi) EN: climb up a tree   FR: grimper aux arbres
รอยเปื้อน[n. exp.] (røi peūoen) EN: stain ; grime ; blot ; spot   FR: tache [f] ; souillure [f]
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices   FR: vénérer ; adorer
แสวงบุญ[n.] (sawaēngbun) EN: pilgrimage ; pilgrim   FR: pélérinage [m]
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully   FR: forcer un sourire
แสยะปาก[v. exp.] (sayae pāk) EN: grimace ; grimace with the mouth   FR: grimacer
ไต่[v.] (tai) EN: climb ; crawl ; creep ; scale ; clamber   FR: grimper ; escalader ; gravir ; ramper
ไต่เขา[v. exp.] (tai khao) EN: hike ; climb ; climb up a mountain   FR: grimper ; escalader
เถา[n.] (thao) EN: climber ; vine ; liana   FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIM    G R IH1 M
GRIMA    G R IY1 M AH0
GRIMY    G R AY1 M IY0
GRIME    G R AY1 M
GRIMM    G R IH1 M
GRIMME    G R IH1 M
GRIMES    G R AY1 M Z
GRIMLY    G R IH1 M L IY0
GRIMM'S    G R IH1 M Z
GRIMMER    G R IH1 M ER0
PILGRIM    P IH1 L G R AH0 M
AHLGRIM    AA1 L G R IH2 M
GRIMLEY    G R IH1 M L IY0
GRIMACE    G R IH1 M AH0 S
GRIMACED    G R IH1 M AH0 S T
GRIMWOOD    G R IH1 M W UH2 D
GRIMSTAD    G R IH1 M S T AH0 D
GRIMSLEY    G R IH1 M Z L IY0
GRIMSHAW    G R IH1 M SH AO2
GRIMNESS    G R IH1 M N AH0 S
GRIMMETT    G R IH1 M IH2 T
GRIMALDO    G R IY0 M AA1 L D OW0
GRIMALDI    G R IY0 M AA1 L D IY0
GRIMACES    G R IH1 M AH0 S AH0 Z
GRIMMEST    G R IH1 M AH0 S T
PILGRIMS    P IH1 L G R AH0 M Z
GRIMACING    G R IH1 M AH0 S IH0 NG
PILGRIM'S    P IH1 L G R AH0 M Z
PILGRIMAGE    P IH1 L G R AH0 M AH0 JH
PILGRIMAGES    P IH1 L G R AH0 M IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grim    (j) (g r i1 m)
grime    (v) (g r ai1 m)
grimy    (j) (g r ai1 m ii)
grimed    (v) (g r ai1 m d)
grimes    (v) (g r ai1 m z)
grimly    (a) (g r i1 m l ii)
megrim    (n) (m ii1 g r i m)
Grimsby    (n) (g r i1 m z b ii)
grimace    (v) (g r i1 m ei1 s)
grimier    (j) (g r ai1 m i@ r)
griming    (v) (g r ai1 m i ng)
grimmer    (j) (g r i1 m @ r)
megrims    (n) (m ii1 g r i m z)
pilgrim    (n) (p i1 l g r i m)
Grimesby    (n) (g r i1 m s b ii)
begrimed    (j) (b i1 g r ai1 m d)
grimaced    (v) (g r i1 m ei1 s t)
grimaces    (v) (g r i1 m ei1 s i z)
grimiest    (j) (g r ai1 m i i s t)
grimmest    (j) (g r i1 m i s t)
grimness    (n) (g r i1 m n @ s)
pilgrims    (n) (p i1 l g r i m z)
grimacing    (v) (g r i1 m ei1 s i ng)
pilgrimage    (n) (p i1 l g r i m i jh)
Grimethorpe    (n) (g r ai1 m th oo p)
pilgrimages    (n) (p i1 l g r i m i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faxe {f}; Grimasse {f} | Faxen {pl}; Grimassen {pl}grimace | grimaces [Add to Longdo]
Fratze {f} | Fratzen {pl}grimace | grimaces [Add to Longdo]
Grimasse {f}grimace [Add to Longdo]
Grimasse schneidento grimace; to pull a face [Add to Longdo]
Grimassen schneidendgrimacing [Add to Longdo]
Grimm {m}fury; fierceness [Add to Longdo]
Grimmdarm {m} [anat.]colon [Add to Longdo]
Grimmigkeit {f}grimness [Add to Longdo]
Pilger {m}; Wallfahrer {m} | Pilger {pl}; Wallfahrer {pl}pilgrim | pilgrims [Add to Longdo]
Pilgerfahrt {f}pilgrimage [Add to Longdo]
Pilgerflasche {f}costrel; pilgrimbottle [Add to Longdo]
Pilgerschaft {f}pilgrimage [Add to Longdo]
Pilgerzeichen {n}pilgrims badge [Add to Longdo]
Schmutz {m}grime; grimes [Add to Longdo]
Schmutzigkeit {f}griminess [Add to Longdo]
Sensenmann {m}; Schnitter {m} (der Tod)the grim Reaper [Add to Longdo]
Wallfahrtskirche {f}pilgrimage church [Add to Longdo]
Wallfahrtsort {m}place of pilgrimage [Add to Longdo]
beschmutzen | beschmutzend | beschmutzt | beschmutzt | beschmutzteto begrime; to grime | begriming; griming | begrimed; grimed | begrimes; grimes | begrimed; grimed [Add to Longdo]
düster; trübe; trostlos; bitter {adj}grim [Add to Longdo]
sich elend fühlen; sich mies fühlento feel grim [Add to Longdo]
ergrimmen | ergrimmend | ergrimmt | ergrimmteto become angry | becoming angry | becomes angry | became angry [Add to Longdo]
grauenvoll; grauenhaft {adj}grim [Add to Longdo]
grimmig; ernst; verbissen {adj} | grimmiger | am grimmigstengrim | grimmer | grimmest [Add to Longdo]
grimmig {adv}grimly [Add to Longdo]
grimmig; wütend {adj}fierce [Add to Longdo]
grimmig; wütend {adj} | grimmiger | am grimmigstenfurious | more furious | most furious [Add to Longdo]
grimmig; mürrisch {adj}po-faced [Br.] [Add to Longdo]
meckernto grimp [Add to Longdo]
pilgern | pilgerteto go on a pilgrimage | went on a pilgrimage [Add to Longdo]
pilgerndpilgrimaging [Add to Longdo]
gepilgertpilgrimaged [Add to Longdo]
schmutzig {adj} | schmutziger | am schmutzigstengrimy | grimier | grimiest [Add to Longdo]
schnitt Grimassengrimaced [Add to Longdo]
Grimwoodpieper {m} [ornith.]Grimwood's Longclaw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さんや袋[さんやぶくろ, sanyabukuro] (n) pilgrim's carry-all bag [Add to Longdo]
イカチー[, ikachi-] (adj-f) (sl) (See 厳い) grim; stern [Add to Longdo]
グリムの法則[グリムのほうそく, gurimu nohousoku] (n) Grimm's law [Add to Longdo]
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells [Add to Longdo]
ピルグリムファーザーズ[, pirugurimufa-za-zu] (n) Pilgrim Fathers [Add to Longdo]
伊勢参り[いせまいり, isemairi] (n) Ise pilgrimage [Add to Longdo]
雲水行脚[うんすいあんぎゃ, unsuiangya] (n) itinerant monk being on pilgrimages to many lands [Add to Longdo]
詠歌[えいか, eika] (n) poem; song; (Buddh.) pilgrim's song [Add to Longdo]
顔をしかめる;顔を顰める[かおをしかめる, kaowoshikameru] (exp,v1) to grimace; to frown [Add to Longdo]
笈;負[おい, oi] (n) wooden box carried on one's back to store items for a pilgrimage [Add to Longdo]
笈摺[おいずり;おいずる, oizuri ; oizuru] (n) thin, sleeveless overgarment worn by pilgrims [Add to Longdo]
金剛杖[こんごうづえ;こんごうじょう, kongoudue ; kongoujou] (n) pilgrim's staff [Add to Longdo]
金水引[きんみずひき, kinmizuhiki] (n) (1) gold-leaf-coated twisted paper; (2) (uk) Agrimonia pilosa var. japonica (variety of hairy agrimony) [Add to Longdo]
詣で[もうで, moude] (suf) pilgrimage; visit [Add to Longdo]
詣でる[もうでる, mouderu] (v1) to make a pilgrimage [Add to Longdo]
険しい(P);嶮しい[けわしい, kewashii] (adj-i) (1) precipitous; rugged; inaccessible; impregnable; steep; (2) grim; severe; stern; (P) [Add to Longdo]
険しい顔[けわしいかお, kewashiikao] (n) grim face [Add to Longdo]
険しい顔つき[けわしいかおつき, kewashiikaotsuki] (n) grim look [Add to Longdo]
険しい表情[けわしいひょうじょう, kewashiihyoujou] (n) stern expression; severe expression; grim expression [Add to Longdo]
険しい目[けわしいめ, kewashiime] (n) grim stare; stern look [Add to Longdo]
厳い;厳つい[いかつい, ikatsui] (adj-i) grim; stern [Add to Longdo]
御蔭参り;お蔭参り[おかげまいり, okagemairi] (n) (See 伊勢参り) pilgrimage to Ise [Add to Longdo]
[く, ku] (n) dirt; filth; grime; (P) [Add to Longdo]
垢すり;垢擦り[あかすり, akasuri] (n,vs) scrubbing; getting grime off [Add to Longdo]
垢染みる[あかじみる, akajimiru] (v1,vi) to become grimy or dirty [Add to Longdo]
垢膩[こうじ;くに, kouji ; kuni] (n) (arch) dirt and grease; filth; grime [Add to Longdo]
行脚[あんぎゃ, angya] (n,vs) pilgrimage; walking tour; tour; (P) [Add to Longdo]
行脚僧[あんぎゃそう, angyasou] (n) {Buddh} itinerant monk; monk on a pilgrimage [Add to Longdo]
行者[ぎょうじゃ, gyouja] (n) ascetic; pilgrim; devotee [Add to Longdo]
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region) [Add to Longdo]
参詣[さんけい, sankei] (n,vs) temple or shrine visit; pilgrimage; homage [Add to Longdo]
参拝者[さんぱいしゃ, sanpaisha] (n) worshiper; pilgrim [Add to Longdo]
四国巡礼;四国順礼[しこくじゅんれい, shikokujunrei] (n) (See 四国八十八箇所) Shikoku pilgrimage (to the 88 temples); Shikoku pilgrim [Add to Longdo]
四国遍路[しこくへんろ, shikokuhenro] (n) (See 四国巡礼) Shikoku pilgrimage (to the 88 temples); Shikoku pilgrim [Add to Longdo]
手杖[しゅじょう;ちゅうじょう, shujou ; chuujou] (n) staff (esp. one used by a monk, i.e. as a walking stick during a pilgrimage) [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
渋い顔をする[しぶいかおをする, shibuikaowosuru] (exp,vs-i) to frown (on); to be grim-faced; to look sullen [Add to Longdo]
渋面[じゅうめん(P);しぶづら;しぶつら, juumen (P); shibudura ; shibutsura] (n,adj-no) grimace; sullen face; (P) [Add to Longdo]
宿坊[しゅくぼう, shukubou] (n) visitor's or pilgrims' lodgings in a temple; priest's quarters [Add to Longdo]
巡り;廻り[めぐり, meguri] (n) (1) circumference; girth; (2) tour; pilgrimage; (3) circulation (e.g. of blood) [Add to Longdo]
巡拝[じゅんぱい, junpai] (n,vs) circuit pilgrimage [Add to Longdo]
巡礼(P);順礼[じゅんれい, junrei] (n,vs) pilgrimage; pilgrim; (P) [Add to Longdo]
巡礼者[じゅんれいしゃ, junreisha] (n) pilgrim [Add to Longdo]
神将[じんしょう;しんしょう, jinshou ; shinshou] (n) {Buddh} (See 十二神将) divine generals who protect pilgrims, etc. [Add to Longdo]
聖地巡礼[せいちじゅんれい, seichijunrei] (n) pilgrimage [Add to Longdo]
西国[さいごく;さいこく, saigoku ; saikoku] (n) (1) (abbr) the western part of Japan (esp. Kyushu, but ranging as far east as Kinki); (2) western nations (esp. India or Europe); (3) (See 西国三十三所) 33 temples in the Kinki area containing a statue of Avalokitesvara; (4) (See 西国巡礼) a pilgrimage of these temples [Add to Longdo]
西国巡礼[さいごくじゅんれい;さいこくじゅんれい, saigokujunrei ; saikokujunrei] (n) (See 西国三十三所) pilgrimage of the Saigoku-Sanjuusansho (33 temples in the Kinki region) [Add to Longdo]
千社札[せんじゃふだ, senjafuda] (n) slips of paper posted on shrine pillars by pilgrims [Add to Longdo]
前途多難[ぜんとたなん, zentotanan] (n,adj-na) having many difficulties in store; grim prospects [Add to Longdo]
善根宿[ぜんこんやど, zenkonyado] (n) free lodging (for pilgrims, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, / ] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality [Add to Longdo]
做鬼脸[zuò guǐ liǎn, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, / ] to pull a face; to grimace; to scowl [Add to Longdo]
八廓[Bā kuò, ㄅㄚ ㄎㄨㄛˋ, ] (N) Barkhor (pilgrim circuit around Jokhang temple in Lhasa, Tibet) [Add to Longdo]
冷笑[lěng xiào, ㄌㄥˇ ㄒㄧㄠˋ, ] to sneer; to laugh grimly; grin of dissatisfaction (bitterness, helplessness, indignation etc); bitter, grim, sarcastic or angry smile [Add to Longdo]
冷酷[lěng kù, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ, ] grim; unfeeling; callous [Add to Longdo]
冷面[lěng miàn, ㄌㄥˇ ㄇㄧㄢˋ, ] grim; stern; harsh [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful [Add to Longdo]
[zī, , ] variant of 齜|龇, projecting teeth; to grimace; to bare one's teeth [Add to Longdo]
呲牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, ] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs [Add to Longdo]
哈吉[hǎ jí, ㄏㄚˇ ㄐㄧˊ, ] hadji (one who has made the pilgrimage to Mecca) [Add to Longdo]
严峻[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, / ] grim; severe; rigorous [Add to Longdo]
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, / ] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition) [Add to Longdo]
天路历程[tiān lù lì chéng, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] lit. the course of the road to heaven; Pilgrim's Progress, 1678 novel by John Bunyan (first Chinese translation 1851) [Add to Longdo]
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, / ] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces [Add to Longdo]
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] grotesque visage; grimace [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] variant of 淒|凄, dismal; grim; lamentable; mournful [Add to Longdo]
朝拜圣山[cháo bài shèng shān, ㄔㄠˊ ㄅㄞˋ ㄕㄥˋ ㄕㄢ, / ] a pilgrimage to a holy mountain [Add to Longdo]
朝圣[cháo shèng, ㄔㄠˊ ㄕㄥˋ, / ] to make a pilgrimage; a pilgrimage to a holy mountain [Add to Longdo]
朝圣者[cháo shèng zhě, ㄔㄠˊ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] pilgrim [Add to Longdo]
朝觐[cháo jǐn, ㄔㄠˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] to give audience (of emperor); retainers' duty to pay respect to sovereign; Hajj (muslim's duty of pilgrimage to Mecca) [Add to Longdo]
格里姆斯塔[Gé lǐ mǔ sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄇㄨˇ ㄙ ㄊㄚˇ, ] Grimstad (city in Agder, Norway) [Add to Longdo]
正色[zhèng sè, ㄓㄥˋ ㄙㄜˋ, ] stern; grim; resolute; firm; unflinching; fundamental colors [Add to Longdo]
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, ] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人) [Add to Longdo]
约翰・本仁[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Ben3 ren2, / ] John Bunyan (1628-1688), English puritan writer, author of Pilgrim's Progress 天路歷程|天路历程 [Add to Longdo]
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西 / 西] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey [Add to Longdo]
风雨如晦[fēng yǔ rú huì, ㄈㄥ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] lit. wind and rain darken the sky (成语 saw); fig. the situation looks grim [Add to Longdo]
香会[xiāng huì, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ, / ] a company of pilgrims [Add to Longdo]
香火不绝[xiāng huǒ bù jué, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] an unending stream of pilgrims [Add to Longdo]
鬼脸[guǐ liǎn, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, / ] wry face; to grimace; to pull a face; comic face; face mask; devil mask [Add to Longdo]
龇牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, / ] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
奮迅[ふんじん, funjin] heftig, hitzig, grimmig [Add to Longdo]
渋面[じゅうめん, juumen] schiefes_Gesicht, Grimasse [Add to Longdo]
渋面[じゅうめん, juumen] schiefes_Gesicht, Grimasse [Add to Longdo]
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top