ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greaves

G R IY1 V Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greaves-, *greaves*, greave
CMU English Pronouncing Dictionary
GREAVES G R IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greaves (n) grˈiːvz (g r ii1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脛当て[すねあて, suneate] (n) greaves; shin guards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greaves \Greaves\ (gr[=e]vz), n. pl. [Cf. dial. Sw. grevar
   greaves, LG. greven, G. griebe, also AS. greofa pot. Cf.
   {Gravy.}]
   The sediment of melted tallow. It is made into cakes for
   dogs' food. In Scotland it is called {cracklings}. [Written
   also {graves}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jambes \Jambes\, Jambeux \Jam"beux\, n. pl. [From F. jambe a
   leg: cf. OF. jambiere. See {Jamb}, n.] (Ancient Armor)
   In the Middle Ages, armor for the legs below the knees,
   usually having front and back pieces; called also {greaves}.
   [Written also {giambeux}.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greaves
   n 1: the residue that remains after animal fat has been rendered
      [syn: {greaves}, {crackling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top