ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleaning

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleaning-, *gleaning*, glean
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเก็บตก[N] gleaning, See also: gathering, Example: การเก็บตกผลงานของผู้อื่นเพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น นับว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเก็บตก[n.] (kān keptok) EN: gleaning   FR: glanage [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gleaning    (v) glˈiːnɪŋ (g l ii1 n i ng)
gleanings    (n) glˈiːnɪŋz (g l ii1 n i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
拾遺[しゅうい, shuui] (n) gleaning; gleanings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glean \Glean\, v. t. [imp. & p. p. {Gleaned}; p. pr. & vb. n.
   {Gleaning}.] [OE. glenen, OF. glener, glaner, F. glaner, fr.
   LL. glenare; cf. W. glan clean, glanh?u to clean, purify, or
   AS. gelm, gilm, a hand?ul.]
   [1913 Webster]
   1. To gather after a reaper; to collect in scattered or
    fragmentary parcels, as the grain left by a reaper, or
    grapes left after the gathering.
    [1913 Webster]
 
       To glean the broken ears after the man
       That the main harvest reaps.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To gather from (a field or vineyard) what is left.
    [1913 Webster]
 
   3. To collect with patient and minute labor; to pick out; to
    obtain.
    [1913 Webster]
 
       Content to glean what we can from . . . experiments.
                          --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gleaning \Glean"ing\, n.
   The act of gathering after reapers; that which is collected
   by gleaning.
   [1913 Webster]
 
      Glenings of natural knowledge.      --Cook.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top