Search result for

given

(70 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -given-, *given*
Possible hiragana form: ぎう゛ぇん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
given[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ give
given name[N] ชื่อแรก, Syn. first name

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
given(กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้
given nameชื่อแรก, Syn. first name

English-Thai: Nontri Dictionary
forgiven(vt) pp ของ forgive
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe, but given the situation, it's the right thing to do.ก็อาจจะ แต่สถานการณ์ตอนนี้ มันเป็นสิ่งที่ฉันควรจะทำ Never Been Marcused (2008)
Even Cinderella was given the courtesy of a stealth getaway.ก็ยังมีมารยาทที่จะหนีออกไปอย่างลับๆ It's a Wonderful Lie (2008)
Do you understand how much I've given up for this?เธอเข้าในฉันไหม กี่ครั้งแล้วที่ฉันให้อภัยเธอกับเรื่องนี้? Bonfire of the Vanity (2008)
It's a gift that must be freely given.เป็นของขวัญที่ต้องถูกให้อย่างอิสระ There's No 'I' in Team (2008)
I've given up my entire life to get you to dialysis,ฉันถวายชีวิตให้คุณได้กรองเลือด There's No 'I' in Team (2008)
on any given day, she lives at an eight.วันปรกติ เธออยู่ระดับ8 Here Comes the Flood (2008)
And you have given herและคุณก็ให้เธอ Brave New World (2008)
I've given her five years of space.ผมให้เวลาเธอมาตั้งห้าปีแล้วนะ All by Myself (2008)
We've given him medication to keep his blood pressure up, but Betty's husband's not as stable as we'd like him to be.We've given him medication to keep his blood pressure up, but betty's husband's not as stable as we'd like him to be Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I think, given the extent of my investment in this family,ฉันคิดแล้ว มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สำหรับครอบครัวนะ City on Fire (2008)
Oh, I wish I'd never given up that.แม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นอีกจัง City on Fire (2008)
Especially given how generous I've been to your family.ถ้าเทียบกับน้ำใจที่ฉัน หยิบยื่นให้ครอบครัวเธอ What More Do I Need? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
given3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
givenA computer game was given me by my father.
givenA dance will be given on Friday.
givenA dinner will be given next Saturday.
givenAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
givenAfter he had given a lecture, he had an interview with some students.
givenA kiss will be given to the person who wants to laugh.
givenAllen was given a problem that was impossible to solve.
givenAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
givenA man can receive only what is given to him from heaven.
givenAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
givenAn important post was given Tom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากคัน[ADJ] loose-tongued, See also: given to gossiping, Syn. ปากตำแย, ปากบอน, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนปากคันเก็บความลับไม่ค่อยอยู่, Thai definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
อาณัติสัญญาณ[N] given signal, Syn. สัญญาณ, Example: บริเวณท่าอากาศยานจะมีผู้คอยส่งอาณัติสัญญาณให้แท็กซี่เข้าไปรับผู้โดยสาร, Thai definition: เครื่องกำหนดรู้กันโดยอาศัยเครื่องหมายมีรูป หรือเสียง
ชื่อตัว[N] given name, See also: first name, Syn. ชื่อจริง, Example: ชื่อแรกที่เห็นนั้นเป็นชื่อตัว ถัดมาเป็นนามสกุล, Thai definition: ชื่อที่ตั้งให้แก่เด็กตั้งแต่เกิด, ชื่อที่ปรากฏในทะเบียนสำมะโนครัว, ชื่อประจำบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อาณัติสัญญาณ[n.] (ānatsanyān) EN: given signal   FR: signal [m] ; signe [m]
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty   FR: bavard ; babillard
ชื่อแรก[n. exp.] (cheū raēk) EN: given name   
ชื่อตัว[n. exp.] (cheūtūa) EN: first name ; given name ; Christian name   FR: prénom [m]
ได้รับซองขาว[v. exp.] (dāirap søng khāo) EN: be given one's notice   
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon   FR: pardon [m] ; grâce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GIVEN    G IH1 V AH0 N
GIVENS    G IH1 V AH0 N Z
GIVENCHY    G IH0 V EH1 N CH IY0
GIVENS'S    G IH1 V AH0 N Z AH0 Z
GIVENNESS    G IH1 V AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
given    (v) (g i1 v n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgestellt vongiven by [Add to Longdo]
eingelenktgiven in [Add to Longdo]
ultimativ {adj}given as an ultimatum [Add to Longdo]
Vorausgesetzt, dass alles, was ich gesagt habe ...Given all I have said ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
こうなると[, kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this [Add to Longdo]
こっちゃ[, koccha] (exp) (1) (from ことでは) (as for (that)) thing; (given (that)) thing; matter; fact; (2) (ksb [Add to Longdo]
ので(P);んで[, node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) [Add to Longdo]
ジバンシー(P);ジバンシイ[, jibanshi-(P); jibanshii] (n) Givenchy; (P) [Add to Longdo]
ノーヒント[, no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奕詝[Yì zhǔ, ㄧˋ ㄓㄨˇ, ] given name of Qing Emperor Xianfeng 咸豐|咸丰 [Add to Longdo]
给定[gěi dìng, ㄍㄟˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] given; stated in advanced; an assumption [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, / ] given name of Mencius [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Give \Give\ (g[i^]v), v. t. [imp. {Gave} (g[=a]v); p. p. {Given}
   (g[i^]v"'n); p. pr. & vb. n. {Giving}.] [OE. given, yiven,
   yeven, AS. gifan, giefan; akin to D. geven, OS. ge[eth]an,
   OHG. geban, G. geben, Icel. gefa, Sw. gifva, Dan. give, Goth.
   giban. Cf. {Gift}, n.]
   1. To bestow without receiving a return; to confer without
    compensation; to impart, as a possession; to grant, as
    authority or permission; to yield up or allow.
    [1913 Webster]
 
       For generous lords had rather give than pay.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield possesion of; to deliver over, as property, in
    exchange for something; to pay; as, we give the value of
    what we buy.
    [1913 Webster]
 
       What shall a man give in exchange for his soul ?
                          --Matt. xvi.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   3. To yield; to furnish; to produce; to emit; as, flint and
    steel give sparks.
    [1913 Webster]
 
   4. To communicate or announce, as advice, tidings, etc.; to
    pronounce; to render or utter, as an opinion, a judgment,
    a sentence, a shout, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To grant power or license to; to permit; to allow; to
    license; to commission.
    [1913 Webster]
 
       It is given me once again to behold my friend.
                          --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       Then give thy friend to shed the sacred wine.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. To exhibit as a product or result; to produce; to show;
    as, the number of men, divided by the number of ships,
    gives four hundred to each ship.
    [1913 Webster]
 
   7. To devote; to apply; used reflexively, to devote or apply
    one's self; as, the soldiers give themselves to plunder;
    also in this sense used very frequently in the past
    participle; as, the people are given to luxury and
    pleasure; the youth is given to study.
    [1913 Webster]
 
   8. (Logic & Math.) To set forth as a known quantity or a
    known relation, or as a premise from which to reason; --
    used principally in the passive form given.
    [1913 Webster]
 
   9. To allow or admit by way of supposition.
    [1913 Webster]
 
       I give not heaven for lost.      --Mlton.
    [1913 Webster]
 
   10. To attribute; to assign; to adjudge.
     [1913 Webster]
 
        I don't wonder at people's giving him to me as a
        lover.                --Sheridan.
     [1913 Webster]
 
   11. To excite or cause to exist, as a sensation; as, to give
     offense; to give pleasure or pain.
     [1913 Webster]
 
   12. To pledge; as, to give one's word.
     [1913 Webster]
 
   13. To cause; to make; -- with the infinitive; as, to give
     one to understand, to know, etc.
     [1913 Webster]
 
        But there the duke was given to understand
        That in a gondola were seen together
        Lorenzo and his amorous Jessica.   --Shak.
     [1913 Webster]
 
   14. To afford a view of; as, his window gave the park.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To give away}, to make over to another; to transfer.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever we employ in charitable uses during our
       lives, is given away from ourselves. --Atterbury.
 
   {To give back}, to return; to restore. --Atterbury.
 
   {To give the bag}, to cheat. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I fear our ears have given us the bag. --J. Webster.
 
   {To give birth to}.
     (a) To bear or bring forth, as a child.
     (b) To originate; to give existence to, as an enterprise,
       idea.
 
   {To give chase}, to pursue.
 
   {To give ear to}. See under {Ear}.
 
   {To give forth}, to give out; to publish; to tell. --Hayward.
 
   {To give ground}. See under {Ground}, n.
 
   {To give the hand}, to pledge friendship or faith.
 
   {To give the hand of}, to espouse; to bestow in marriage.
 
   {To give the head}. See under {Head}, n.
 
   {To give in}.
     (a) To abate; to deduct.
     (b) To declare; to make known; to announce; to tender;
       as, to give in one's adhesion to a party.
 
   {To give the lie to} (a person), to tell (him) that he lies.
    
 
   {To give line}. See under {Line}.
 
   {To give off}, to emit, as steam, vapor, odor, etc.
 
   {To give one's self away}, to make an inconsiderate surrender
    of one's cause, an unintentional disclosure of one's
    purposes, or the like. [Colloq.]
 
   {To give out}.
     (a) To utter publicly; to report; to announce or declare.
       [1913 Webster]
 
          One that gives out himself Prince Florizel.
                          --Shak.
       [1913 Webster]
 
          Give out you are of Epidamnum.  --Shak.
     (b) To send out; to emit; to distribute; as, a substance
       gives out steam or odors.
 
   {To give over}.
     (a) To yield completely; to quit; to abandon.
     (b) To despair of.
     (c) To addict, resign, or apply (one's self).
       [1913 Webster]
 
          The Babylonians had given themselves over to
          all manner of vice.       --Grew.
 
   {To give place}, to withdraw; to yield one's claim.
 
   {To give points}.
     (a) In games of skill, to equalize chances by conceding a
       certain advantage; to allow a handicap.
     (b) To give useful suggestions. [Colloq.]
 
   {To give rein}. See under {Rein}, n.
 
   {To give the sack}. Same as {To give the bag}.
 
   {To give and take}.
     (a) To average gains and losses.
     (b) To exchange freely, as blows, sarcasms, etc.
 
   {To give time}
     (Law), to accord extension or forbearance to a debtor.
        --Abbott.
 
   {To give the time of day}, to salute one with the compliment
    appropriate to the hour, as "good morning." "good
    evening", etc.
 
   {To give tongue}, in hunter's phrase, to bark; -- said of
    dogs.
 
   {To give up}.
     (a) To abandon; to surrender. "Don't give up the ship."
       [1913 Webster]
 
          He has . . . given up
          For certain drops of salt, your city Rome.
                          --Shak.
     (b) To make public; to reveal.
       [1913 Webster]
 
          I'll not state them
          By giving up their characters.  --Beau. & Fl.
     (c) (Used also reflexively.)
 
   {To give up the ghost}. See under {Ghost}.
 
   {To give one's self up}, to abandon hope; to despair; to
    surrender one's self.
 
   {To give way}.
     (a) To withdraw; to give place.
     (b) To yield to force or pressure; as, the scaffolding
       gave way.
     (c) (Naut.) To begin to row; or to row with increased
       energy.
     (d) (Stock Exchange). To depreciate or decline in value;
       as, railroad securities gave way two per cent.
 
   {To give way together}, to row in time; to keep stroke.
 
   Syn: To {Give}, {Confer}, {Grant}.
 
   Usage: To give is the generic word, embracing all the rest.
      To confer was originally used of persons in power, who
      gave permanent grants or privileges; as, to confer the
      order of knighthood; and hence it still denotes the
      giving of something which might have been withheld;
      as, to confer a favor. To grant is to give in answer
      to a petition or request, or to one who is in some way
      dependent or inferior.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Given \Giv"en\,
   p. p. & a. from {Give}, v.
   [1913 Webster]
 
   1. (Math. & Logic) Granted; assumed; supposed to be known;
    set forth as a known quantity, relation, or premise.
    [1913 Webster]
 
   2. Disposed; inclined; -- used with an adv.; as, virtuously
    given. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Stated; fixed; as, in a given time.
    [1913 Webster]
 
   {Given name}, the Christian name, or name given by one's
    parents or guardians, as distinguished from the {surname},
    which is inherited. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 given
   adj 1: acknowledged as a supposition; "given the engine's
       condition, it is a wonder that it started" [syn: {given},
       {granted}]
   2: (usually followed by `to') naturally disposed toward; "he is
     apt to ignore matters he considers unimportant"; "I am not
     minded to answer any questions" [syn: {apt(p)},
     {disposed(p)}, {given(p)}, {minded(p)}, {tending(p)}]
   n 1: an assumption that is taken for granted [syn: {given},
      {presumption}, {precondition}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 given
   certain; sure
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top