ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

girasol

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -girasol-, *girasol*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
girasoln. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย
girasolen. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
菊芋[きくいも;キクイモ, kikuimo ; kikuimo] (n) (uk) Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus); topinambur; girasol; girasole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Girasole \Gir"a*sole\ Girasol \Gir"a*sol\, n. [It. girasole, or
   F. girasol, fr. L. gyrare to turn around + sol sun.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) See {Heliotrope}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Min.) A variety of opal which is usually milk white,
    bluish white, or sky blue; but in a bright light it
    reflects a reddish color.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opal \O"pal\, n. [L. opalus: cf. Gr. ?, Skr. upala a rock,
   stone, precious stone: cf. F. opale.] (Min.)
   A mineral consisting, like quartz, of silica, but inferior to
   quartz in hardness and specific gravity.
   [1913 Webster]
 
   Note: The {precious opal} presents a peculiar play of colors
      of delicate tints, and is highly esteemed as a gem. One
      kind, with a varied play of color in a reddish ground,
      is called the {harlequin opal}. The {fire opal} has
      colors like the red and yellow of flame. {Common opal}
      has a milky appearance. {Menilite} is a brown impure
      variety, occurring in concretions at Menilmontant, near
      Paris. Other varieties are {cacholong}, {girasol},
      {hyalite}, and {geyserite}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 girasol
   n 1: an opal with flaming orange and yellow and red colors [syn:
      {fire opal}, {girasol}]
   2: tall perennial with hairy stems and leaves; widely cultivated
     for its large irregular edible tubers [syn: {Jerusalem
     artichoke}, {girasol}, {Jerusalem artichoke sunflower},
     {Helianthus tuberosus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top