ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

girasole

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -girasole-, *girasole*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา girasole มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *girasole*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
girasolen. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish you all the best. Fernando Girasole."Mit den besten wünschen, Fernando Girasole." Bread and Tulips (2000)

Japanese-English: EDICT Dictionary
菊芋[きくいも;キクイモ, kikuimo ; kikuimo] (n) (uk) Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus); topinambur; girasol; girasole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Girasole \Gir"a*sole\ Girasol \Gir"a*sol\, n. [It. girasole, or
   F. girasol, fr. L. gyrare to turn around + sol sun.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) See {Heliotrope}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Min.) A variety of opal which is usually milk white,
    bluish white, or sky blue; but in a bright light it
    reflects a reddish color.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heliotrope \He"li*o*trope\, n. [F. h['e]liotrope, L.
   heliotropium, Gr. ?; ? the sun + ? to turn, ? turn. See
   {Heliacal}, {Trope}.]
   1. (Anc. Astron.) An instrument or machine for showing when
    the sun arrived at the tropics and equinoctial line.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A plant of the genus {Heliotropium}; -- called also
    {turnsole} and {girasole}. {Heliotropium Peruvianum} is
    the commonly cultivated species with fragrant flowers.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geodesy & Signal Service) An instrument for making
    signals to an observer at a distance, by means of the
    sun's rays thrown from a mirror.
    [1913 Webster]
 
   4. (Min.) See {Bloodstone}
    (a) .
      [1913 Webster]
 
   {Heliotrope purple}, a grayish purple color.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top