Search result for

*genetically*

JH AH0 N EH1 T IH0 K L IY0   
69 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: genetically, -genetically-
English-Thai: Longdo Dictionary
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetically-modified organismการตัดแต่งพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetically Modified plantพืชดัดแปลงพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetically Modified Organisms สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms - GMOs) คือ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อยีนที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติที่ดีตามต้องการ เช่น การดัดแปลงพันธุกรรมของพืชให้มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชหรือสามารถเจริญอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์ให้สามารถผลิตเอ็นไซม์ที่เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ถึงแม้เทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็เกิดคำถามถึงความปลอดภัยของการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้นจึงมีกฎหมายและคณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมากำกับดูแลตั้งแต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตลอดจนถึงการบริโภคสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและการเพาะปลูกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

กฎหมายทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย

- พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

- พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2544

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

- ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ

- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)

คณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง

- กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

- กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ

- คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของแต่ละสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - IBC)

แหล่งข้อมูล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. (2551). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และความปลอดภัยทางชีวภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Technical Biosafety Committee. (2010). Updated Status and Perspective of Thailand on Research and Development of Modern Biotechnology and Biosafety Regulation. 3 rd ed. Pathumthani : National Center for Genetic Engineering and Biotechnology.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Genetically modified foodsอาหารตัดแต่งพันธุ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the genetically superior, success is easier to attain but it is by no means guaranteed.การมียีนเด่นทำให้เรื่องง่ายขึ้นเยอะ Gattaca (1997)
It's called G-13. It's genetically engineered by the U.S. government.ชื่อ จี 13 ตัดต่อพันธุกรรมโดยรัฐบาลสหรัฐ American Beauty (1999)
People like Shelby and Austin are genetically programmed to find each other.คนแบบเชลบี้ และ ออสติน เหมือนถูกกำหนดไว้ด้วยยีนส์พันธุกรรม เพื่อดึงดูดเข้าหากันและกัน A Cinderella Story (2004)
The 'Ricans, we got genetically higher blood pressure, you know that?Ricans 'เรามีความดันโลหิตทางพันธุกรรมสูงคุณทราบว่า? English, Fitz or Percy (2005)
Unfortunately, ma'am, it has been scientifically proven that lack of intelligence is genetically inherited, hence contagious in a way.แผนกเราไม่อยากให้ผิดพลาดครับ การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเรื่องที่ เราต้องคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้าประเทศ หรือมีศักยภาพพอใช้ได้ Golden Door (2006)
International disputes were buffered by a breed of genetically engineered... humans cal/ed bioroids, who were designed never to feel anger or hatred.เหล่านานาชาติโต้เถียงถึงผลกระทบ จากการกำเนิดจากพันธุวิศกรรม... . ...มนุษย์ ซึ่งถูกเรียกว่าไบโอรอยด์ ผู้ถูกออกแบบเพื่อไม่ให้รู้สึกถึงความโกรธหรือเกลียดชัง Appleseed Ex Machina (2007)
We continue to create bioroids from the very same DNA as you humans... genetically deleting negative emotions.เรายังดำเนินการสร้างไบโอรอยด์ จากดีเอ็นเอที่เหมือนกันมากกับมนุษย์อย่างคุณ ...โดยตัดอารมณ์ทางลบออกจากพันธุกรรม Appleseed Ex Machina (2007)
genetically, humans and cows are separated by only a couple lines of dna.ถ้าเทียบพันธูกรรม คนกับวัว มีดีเอ็นเอต่างกันไม่มาก Pilot (2008)
All of our animals are genetically engineered and each of them has...สัตว์ ทุก ๆ ตัว ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และมากกว่านั้นสัตว์เหล่านี้... . Superhero Movie (2008)
Some of our genetically- engineered animals are a little sensitive to light.สัตว์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมบางตัว จะมีความบอบบางต่อแสงมาก Superhero Movie (2008)
And here we've injected the DNA from all three species into seven new genetically-enhanced super dragonflies.และเราได้ฉีดดีเอ็นเอสามสายพันธุ์ ให้กับเจ้าเจ็ดตัวนี้ ด้วยสุดยอดพันธุกรรมใหม่ สุดยอดแมลงปอ Superhero Movie (2008)
We're calling it GORT, Genetically Organized Robotic Technology.เราเรียกมันว่า GORT Genetically Organized Robotic Technology The Day the Earth Stood Still (2008)
A possible treatment using stem cells from a genetically compatible donor.วิธีรักษาคือการใช้สเต็มเซลล์ จากผู้ร่วมสายเลือดใกล้เคียงกัน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
From a genetically compatible donor.จากผู้บริจาคที่มีพันธุกรรมที่ตรงกัน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Of all the primates, bonobo monkeys are the closest relatives to human beings both genetically and socially.ในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลิงโบโนโบ.. ..มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ..ทั้งพันธุกรรมและด้านสังคม The Ugly Truth (2009)
Dr. Kinberg is genetically similar to some evidence that I grabbed from the people who abducted me.ด็อกเตอร์ คินเบิรก์ มีสารพันธุกรรมคล้ายกับ หลักฐานที่ฉันเก็บมาได้จากคนที่ลักพาตัวฉัน Bound (2009)
However,the females,with limited eggs, were more selective in their attempts to find genetically superior males.อย่างไรก็ดี สำหรับเพศหญิงที่มีไข่จำกัดนั้น นั้นถูกเลือกจากความพยายาม ยีนเพศผู้ที่มีความเยี่ยมยอด The No-Brainer (2009)
Bixton was growing genetically engineered corn on his land.บอกว่าบิกซ์ตันตัดต่อยีนข้าวโพด ในที่ดินของเขา Bad Seed (2009)
the genetically perfect offspring of penelope garcia and derek morgan wouldn't fetch top dollar.ความสมบูรณ์ทางพันธุกรรม ของลูกหลาน จากเพเนโลปี้ กราเซีย กับเดเร็ค มอร์แกน ไม่ใช่การขายที่ได้ราคาสูง Cradle to Grave (2009)
We're specially bred, genetically altered,เธอลองผุกโบว์ให้ฉันสิ, ฉันจะกัดนิ้วเธอ. G-Force (2009)
No. I am a genetically engineered super spy.ตอนนี้ใครกันแน่ที่ตกลงต้องเศร้า G-Force (2009)
The truth is, you're not genetically engineered.เอาล่ะ เราต้องไปแล้ว เและเรารู้ภารกิจ G-Force (2009)
I may not be genetically engineered, but I'm no house pet, either.เราจะลงลึกแค่ไหน? ตามเขาไป ! ภายใต้รถเทรลเลอร์! G-Force (2009)
That's been genetically engineered to protect the FLDSMDFR.ที่ปรับโครงสร้างทางพันธุกรรมเพื่อปกป้อง เครื่อง ฟลินสะเมอ ดะเฟ่อ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
A genetically altered tomato was combined with a chemically altered ranch-flavor dessert topping at a snack food plantยีนของมะเขือเทศทำปฎิกิริยากับหญ้าที่อยู่ด้านบน Monsters vs. Aliens (2009)
We're genetically identical. Science says we'd stay in one place.เรามีพันธุกรรมเหมือนกันนะ วิทยาาสตร์บอกให้เราอยู่ที่ๆเดียวกัน The Social Network (2010)
Maybe this toxin isn't transmitted genetically.บางทีเจ้าสารพิษนี่ ไม่ได้เจาะจงจากพันธุกรรมนะ The Bishop Revival (2010)
The fight or flight instinct is coded genetically.การต่อสู้หรือว่าสู้โดยสัญชาตญาณมันเป็นกรรมพันธุ์ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
My only friends would be my genetically engineered monkey butler.เพื่อนคนเดียวของฉันจะเป็น เจ้าลิงพ่อบ้านดัดแปลงพันธุกรรม The Boyfriend Complexity (2010)
Genetically, you're exact replicas, you and the other Olivia.โดยกลไกทางพันธุกรรม คุณทั้งสองคน มีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกัน Amber 31422 (2010)
1% is actually quite significant genetically.1% มีความสำคัญมากทางพันธุกรรม To Keep Us Safe (2010)
Genetically engineered to open every month.การดัดแปลงพันธุกรรมทำให้ มันออกดอกทุกเดือน I Know Who You Are (2010)
Stop this nonsense! It's some kind of genetically modified deviltry.เลิกไร้สาระได้แล้ว ไอ้นี่มันเป็นไอ้ตัวร้ายกลายพันธุ์ Trollhunter (2010)
A. The green in his eyes indicate that the ALZ-112 was passed genetically from mother to son and, B. That in the absence of damaged cells that need to be replacing the drug in his system has radically boosted healthy brain functioning.1 ตาสีเขียว ในตัวยา ALZ-112 ถ่ายทอดกันได้ผ่านยีนต์จากแม่สู่ลูก และ 2.หากเซ็นสมองให้เสียหายและต้องการให้ซ่อมแซม Rise of the Planet of the Apes (2011)
Environmental groups are sure it's the start of an ecological apocalypse caused by pollution and genetically modified plants and hormones.Environmental groups are sure it's the start of an ecological apocalypse caused by pollution and genetically modified plants and hormones. Perfect Sense (2011)
We're genetically engineered to stop aging at 25.เราดัดแปลงพันธุกรรม ที่จะหยุดความชราเราไว้ที่อายุ 25 In Time (2011)
Fact. Incest is only taboo because of the potential for genetically-morbid offspring.อันที่จริง มีเซ็กส์ในครอบครัวมันเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะทำให้ลูกหลานเป็นโรคทางพันธุกรรม Me and the Devil (2011)
But I'm not genetically programmed for housework.สดใสเหมือนเพิ่งไปหาหมอฟันมา แต่ฉันไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานบ้าน Scream a Little Dream (2011)
I'm genetically inclined to love you unconditionally.การรักเธอแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นกรรมพันธุ์ There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
As you know, the sleepers are genetically different from us by a little less than 1%...อย่างที่คุณทราบ พวกผู้หลับใหลแตกต่างจากพวกเราทางพันธุกรรม น้อยกว่า 1%/Nเราแยกพวกเขาได้ You Bury Other Things Too (2011)
To this genetically engineered crop.เป็นพืชที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม The Hot Potato Job (2011)
It's like a genetically engineered plague.เหมือนโรคระบาดที่ปรับแต่งพันธุกรรม The Penelope Papers (2011)
Are genetically engineered wasps.แทร็กเกอร์แจ็กเกอร์เป็นตัวต่อที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม The Hunger Games (2012)
It doesn't make sense. He couldn't screen for that genetically.ไม่มีเหตุผลเลย เขาคัดเลือกมันจากยีนไม่ได้ God Complex (2012)
Amazing. We've managed to perfect the apple-- a genetically modified version that never goes brown.น่าอัศจรรย์ เราสามารถปรับปรุงแอปเปิ้ล Bad Code (2012)
He is a genetically-altered... killing machine...เขาถูกปรับเปลี่ยนพันธุกรรม .. เครื่องจักรฆ่าคน ... All In (2012)
What it looks like we've got here is a single organism that is composed of two or more genetically distinct cells.อะไรก็ตามที่เราได้จากที่นี่ มันคืออินทรียภาพเดี่ยว ซึ่งประกอบด้วยเซลล์พันธุกรรมที่แยกจากกัน สองชนิดหรือมากกว่า Big Feet (2012)
It helps to be genetically immune to every poison known to man, as I am.It helps to be genetically immune as I am. The Wolverine (2013)
The Breach genetically reads the Kaiju like a barcode at the supermarket and then lets them pass.รอยแยกจะอ่านรหัสของพวกไคจู เหมือนบาร์โค้ดในซูเปอร์มาเก็ต แล้วจึงปล่อยให้ผ่านได้ Pacific Rim (2013)
Genetically. But I've never set foot in a synagogue.ทางพันธุกรรมน่ะNแต่ฉันไม่เคยเข้าโบสถ์ยิวเลย #6 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geneticallyIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.

CMU English Pronouncing Dictionary
GENETICALLY JH AH0 N EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genetically (a) ʤˈɪnˈɛtɪkliː (jh i1 n e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genfood {n}; genetisch veränderte Nahrunggenetically modified food [Add to Longdo]
genetisch {adv}genetically [Add to Longdo]
gentechnisch {adj}genetic; genetically [Add to Longdo]
gentechnisch manipuliertgenetically manipulated [Add to Longdo]
gentechnisch verändertgenetically changed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
遺伝子組み換え作物[いでんしくみかえさくもつ, idenshikumikaesakumotsu] (n) genetically-modified crop; genetically-engineered crop; transgenic crop; GM crop [Add to Longdo]
血縁関係[けつえんかんけい, ketsuenkankei] (n,adj-no) blood relationship; blood relations; being genetically related [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  genetically \ge*net"ic*al*ly\, adv.
     In a genetical manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top