ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garrulity

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garrulity-, *garrulity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garrulity(กะรู'ลิที) n. การพูดมาก,การพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง, Syn. talkativeness,wordiness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garrulity    (n) gˈərˈuːlɪtiː (g @1 r uu1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冗舌;饒舌[じょうぜつ, jouzetsu] (adj-na,n) garrulity; loquacity; talkativeness [Add to Longdo]
多言[たげん, tagen] (n,vs) talkativeness; verbosity; garrulity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 garrulity \gar*ru"li*ty\, n. [L. garrulitas: cf. F.
   garrulit['e].]
   Talkativeness; loquacity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garrulity
   n 1: the quality of being wordy and talkative [syn: {garrulity},
      {garrulousness}, {loquaciousness}, {loquacity},
      {talkativeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top