ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loquacity

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loquacity-, *loquacity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loquacity[N] การพูดมาก, See also: การช่างพูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loquacity(โลควอส'ซิที) n. การพูดมาก,การช่างพูด, Syn. talkativeness,

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loquacity    (n) lˈəkwˈæsɪtiː (l @1 k w a1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冗舌;饒舌[じょうぜつ, jouzetsu] (adj-na,n) garrulity; loquacity; talkativeness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loquacity \Lo*quac"i*ty\, n. [L. loquacitas: cf. F.
   loquacit['e].]
   The habit or practice of talking continually or excessively;
   inclination to talk too much; talkativeness; garrulity.
   [1913 Webster]
 
      Too great loquacity and too great taciturnity by fits.
                          --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loquacity
   n 1: the quality of being wordy and talkative [syn: {garrulity},
      {garrulousness}, {loquaciousness}, {loquacity},
      {talkativeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top