ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ganef

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ganef-, *ganef*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ganef มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ganef*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ganef(กา'นีฟ) n. ขโมย,คนเลว,คนขี้โกง, Syn. ganev,ganof,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pratt, your "alter cocker" in 3 is kvetching about his kishke.Pratt, dein "alter Ganeff" in der 3 "kvetcht" wegen seiner "Kishka". In a Different Light (2007)
You're my little ganef.Du bist mein kleiner GanefA Secret (2007)
What's ganef mean?Was ist ein GanefA Secret (2007)
There's a Russian, Boris Iganev.Der Russe Boris Iganeff. Ich arbeitete noch nie mit ihm. State Affairs (2009)
Iganev promised to call me back with the flight plan.Iganeff ruft mich an. Er gibt mir die Flugdaten für heute Abend. State Affairs (2009)
Iganev.Iganeff! State Affairs (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼鏡梟[めがねふくろう;メガネフクロウ, meganefukurou ; meganefukurou] (n) (uk) spectacled owl (Pulsatrix perspicillata) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 goniff \gon"iff\, n. [From Yiddish, prob. fr. Heb. gann[=a]bh
   thief.]
   A pickpocket or thief. [Also spelled {ganef}, {gonif}, and
   {gonoph}.] [Eng. Slang]
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gonoph \Gon"oph\, n. [From Yiddish, prob. fr. Heb. gann[=a]bh
   thief.]
   A pickpocket or thief. [Also spelled {ganef}, {gonif}, and
   {goniff}.] [Eng. Slang] --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ganef
   n 1: (Yiddish) a thief or dishonest person or scoundrel (often
      used as a general term of abuse) [syn: {gonif}, {goniff},
      {ganef}, {ganof}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top