ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gallbladder

G AO1 L B L AE2 D ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gallbladder-, *gallbladder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gallbladder[N] ถุงน้ำดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gallbladder; cholecyst; vesica felleaถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gallbladderถุงน้ำดี [TU Subject Heading]
Gallbladderถุงน้ำดี [การแพทย์]
Gallbladder Bedแอ่งถุงน้ำดี [การแพทย์]
Gallbladder Channel of Footเส้นถุงน้ำดีของเท้า [การแพทย์]
Gallbladder diseasesโรคถุงน้ำดี [TU Subject Heading]
Gallbladder Diseasesถุงน้ำดี, โรค [การแพทย์]
Gallbladder Neoplasmsถุงน้ำดี, เนื้องอก [การแพทย์]
Gallbladder, Fossa forแอ่งสำหรับถุงน้ำดี [การแพทย์]
Gallbladder, Intrahepaticถุงน้ำดีชนิดฝังในเนื้อตับ [การแพทย์]
Gallbladder, Porcelainหินปูนที่เกาะผนังถุงน้ำดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the chief only took out the gallbladder.แค่เอา กระเพาะปัสสาวะออก New History (2009)
And my mother had that gallbladder operation,แถมแม่ฉันยัง ต้องผ่าตัดถุงน้ำดีอีก The Ballad of Booth (2010)
- Gallbladder...-ถุงน้ำดี Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Now, there was a heart, kidney, liver, gallbladders, and a lot of blood being transported when he got hit.ตอนนี้ มีหัวใจ ไต ตับ ถุงน้ำดี แล้วก็เลือด จากการขนส่งเมื่อเขาถูกชน Organ Grinder (2012)
You know how some humans use exotic animal parts, like bear gallbladders and rhino horns for, like, you know, medicinal remedies and aphrodisiacs and stuff...ใช้อวัยวะของสัตว์ อย่างเช่น ดีหมี และนอแรด สำหรับ แบบว่า เป็นยารักษาโรค และยาปลุกเซ็กส์และอื่นๆ... Organ Grinder (2012)
If you're partial to mixing, I find the gallbladder flavor goes very well with a white tea.ถ้าคุณเป็นประเภทชอบผสม ผมว่ารสชาติถุงน้ำดี เข้ากันได้ดีกับชาขาวนะ Organ Grinder (2012)
Human gallbladder.ถุงน้ำดีของมนุษย์ Organ Grinder (2012)
Pure human gallbladder, dried and ground.มันคือถุงน้ำดีมนุษย์ แห้งและบดละเอียด Organ Grinder (2012)
Hearts, gallbladders, kidneys.หัวใจ ถุงน้ำดี ไต Organ Grinder (2012)
Bear gallbladder, rhino horn.ดีหมี นอแรด Organ Grinder (2012)
I'm not gonna hurt you. Do you know anything about Gallenblase? Human gallbladder.และฉันก็จะไม่ทำร้ายเธอด้วย คุณรู้อะไร เกี่ยวกับถุงน้ำดีคนมั้ย Island of Dreams (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี[N] gallbladder, Example: ดีเป็นอวัยวะสำคัญในการย่อยอาหาร, Thai definition: อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร ว่า น้ำดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดี[n.] (dī) EN: gallbladder ; bile ; gall   FR: bile [f] ; fiel [m]
ถุงน้ำดี[n.] (thung nāmdī) EN: gallbladder   FR: vésicule biliaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLBLADDER    G AO1 L B L AE2 D ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
六腑;六府[ろっぷ, roppu] (n) (See 三焦) the six internal organs (large intestine, small intestine, gallbladder, stomach, san jiao, urinary bladder) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gallbladder
   n 1: a muscular sac attached to the liver that stores bile
      (secreted by the liver) until it is needed for digestion
      [syn: {gallbladder}, {gall bladder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top