ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

galactic

G AH0 L AE1 K T IH0 K   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -galactic-, *galactic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galactic[ADJ] เกี่ยวกับกาแล็กซี่, See also: เกี่ยวกับทางช้างเผือก, Syn. cosmic, universal, extraterrestial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galactic(กะแลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาแล๊กซี่,เกี่ยวกับทางช้างเผือก,เร่งน้ำนม,ขับน้ำนม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I protect the galaxy from the threat of invasion... from the evil Emperor Zurg, sworn enemy of the Galactic Alliance.ฉันปกป้องกาแลกซี่เมื่อถูกคุกคาม... จากเจ้าปีศาจจักพรรดิ์ เซิร์ก ศัตรูของชาวกาแลกติก Toy Story (1995)
Greetings, Ziro. I am Senator Amidala of the Galactic Congress.สวัสดีซีโร่ ข้าคือวุฒิสมาชิกอมิดาลา แห่งสภาสูงกาแลกติก Star Wars: The Clone Wars (2008)
Killing a Galactic Senator, here on Coruscant?สังหารวุฒิสมาชิกสภากาแลกติก บนดาวคอรัสซัง Star Wars: The Clone Wars (2008)
I am Senator Amidala of the Galactic Congress.ข้าคือวุฒิสมาชิกอมิดาล่า แห่งสภาสูงกาแลกติก Star Wars: The Clone Wars (2008)
Heading towards you is a very important galactic senator.ที่กำลังตรงไปหาเจ้า คือวุฒิสมาชิกคนสำคัญ Destroy Malevolence (2008)
The fate of the entire universe hung in the balance, as the Supreme Galactic Councilที่ประชุมสภาของกาแลกซี่นี้ ได้มีการเปิดประชุมเพื่อที่จะตัดสินใจ Bedtime Stories (2008)
Apparently many people believe that the Mayan calendar predicts that there's supposed to be a galactic alignment...มีคนมากมายเชื่อว่าปฏิทินมายัน ทำนายว่าจะมีการเคลื่อนตำแหน่งของจักรวาล... 2012 (2009)
We are peacekeepers. We are Jedi from the galactic Republic.เราเป็นผู้พิทักษ์สันติภาพ พวกเราเป็นเจไดมาจากสาธารณรัฐกาแลกติก Jedi Crash (2009)
The Galactic Senate will not treat with with terroristsสภาสูงแห่งกาแล็กติก จะไม่มีวันตกลงกับผู้ก่อการร้าย Hostage Crisis (2009)
A different war is waged on the Galactic Senate.ยังมีสงครามอื่น ดำเนินอยู่ในสภากาแลกติก Senate Murders (2010)
Senator Burtoni, the Kaminoans might have bartered their creation of the clones into a seat in the Galactic Senate.วุฒิฯเบอโทนี ชาวคามิโนอาจจะต่อรองแลกเปลี่ยนการสร้าง ทหารโคลนกับที่นั่งในสภากาแลกติก Senate Murders (2010)
These galactic mobiles aren't the stars of McKinley.โมบายดาวพวกนี้ ไม่ใช่ดาวของแมคคินลี่ย์ Furt (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาแลกติก[adj.] (kālaēktik) EN: galactic   FR: galactique

CMU English Pronouncing Dictionary
GALACTIC G AH0 L AE1 K T IH0 K
GALACTICA G AH0 L AE1 K T IH2 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
galactic (j) gˈəlˈæktɪk (g @1 l a1 k t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
銀河系[ぎんがけい, gingakei] (n,adj-no) galaxy; galactic system [Add to Longdo]
銀河座標[ぎんがざひょう, gingazahyou] (n) galactic coordinates [Add to Longdo]
銀河赤道[ぎんがせきどう, gingasekidou] (n) galactic equator [Add to Longdo]
銀経[ぎんけい, ginkei] (n) galactic longitude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Galactic \Ga*lac"tic\, a. [Gr. ? milky, fr. ?, ?, milk. See
   {Galaxy}, and cf. {Lactic}.]
   1. Of or pertaining to milk; got from milk; as, galactic
    acid.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the galaxy or Milky Way.
    [1913 Webster]
 
   {Galactic circle} (Astron.), the great circle of the heavens,
    to which the course of the galaxy most nearly conforms.
    --Herschel.
 
   {Galactic poles}, the poles of the galactic circle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 galactic
   adj 1: of or relating to a galaxy (especially our galaxy the
       Milky Way); "the galactic plane"
   2: inconceivably large [syn: {astronomic}, {astronomical},
     {galactic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top