Search result for

gable

(60 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gable-, *gable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gable[N] หลังคาหน้าจั่ว, See also: หน้าจั่ว, Syn. gambrel
gable[VT] สร้างหลังคา, See also: สร้างหน้าจั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gable(เก'เบิล) n. ส่วนหน้าหรือข้างของบ้านหรืออาคารที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,กำแพงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,หลังคาที่ยื่นออกมาเป็นรูปหน้าจั่ว
indefatigable(อินดิแฟท' ทะจะเบิล) adj. ไม่รู้จัดเหน็ดเหนื่อย, ไม่ย่อท้อ., See also: indefatigability, indefatigableness n. indefatigably adv., Syn. dilligent, tireless, assiduous, diligent ###A. sluggish
litigable(ลิท'ทะกะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้,ให้ศาลตัดสินได้,เอาเรื่องได้
navigable(แนฟ'วะกะเบิล) adj. เดินเรือได้,นำร่องได้,นำวิถีได้,ขับ (เครื่องบิน) ได้., See also: navigability n. navigably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
gable(n) จั่วเรือน,หน้าจั่ว
indefatigable(adj) ไม่เหนื่อย,ไม่เมื่อยล้า,ไม่ย่อท้อ
navigable(adj) เดินเรือได้,นำร่องได้,นำวิถีได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gableหน้าจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gable roofหลังคาทรงจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Clark Gable!คลาร์กเกเบิล! The Godfather (1972)
Clark Gable, Rita Hayworth!คลาร์กเกเบิริต้า Hayworth! The Godfather (1972)
A lot like Clark Gable.หน้าเหมือน คล้าก เกเบิ้ล มากทีเดียว. Cinema Paradiso (1988)
-No, to Clark Gable.เปล่า .. ถึงคุณหน้าจั่ว คลาค. The Lake House (2006)
Hey. Just got a call out on a female vic in Coral Gables.เฮ้ เพิ่งรับโทรศัพท์ให้ออกไปตรวจ เหยื่อผู้หญิงในคารอล เกเบิ้ล Rio (2006)
clark gable, CIaudette CoIbert;คลาก เกเบิ้ล คลอเด็ต คอลเบอร์ท Changeling (2008)
He heard you were a stank-ass ho that'd go down on Clark Gable to play an extra on the plantation.เขาได้ยินเกี่ยวกับก้นเหม็นๆของเธอ ที่มันลงไปอยู่บนตัวคล็าก เกเบิล ในการแสดงรอบพิเศษในสวน นั่นแหละที่เขาได้ยิน Dead Like Me: Life After Death (2009)
The Biograph is playing a gangster picture starring Clark Gable, Manhattan Melodrama.ที่ไบโอกราฟฉายหนังแก็งค์เตอร์ หนังของคลาก แกเบอร์เรื่องแมนฮัตตัน ไบโอรามา Public Enemies (2009)
You live over in The Gables, right?คุณอาศัยอยู่แถว เกเบิ้ล ใช่มั้ยคะ Lost Boys (2009)
- Yeah, so The Gables, that's what, like, uh, 60 minutes from the hotel where Frank was staying?แล้ว เกเบิ้ลนี่มันก็ เอ่อ.. ประมาณ 60 นาที ห่างจากโรงแรมที่แฟรงค์ พัก ใช่มั้ยคะ Lost Boys (2009)
And everyone at coral gables who saw what happened,ทุกคนที่โครอล เกเบิล ที่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น To Keep Us Safe (2010)
Until then, there's still the assassination attempt against you at Coral Gables, where we do have a promising lead.จนกระทั่งตอนนี้ ยังคงมีความพยายามลอบสังหาร ที่โครอล เกเบิ้ล ที่ที่เรามีการชี้นำตามสัญญา For the Good of Our Country (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าจั่ว[N] gable, Syn. จั่ว, Example: บ้านหลังนี้มีช่องระบายควันไฟบนหน้าจั่ว ซึ่งทำเป็นรูปพระอาทิตย์มีรัศมี, Count unit: จั่ว, แผง, Thai definition: เครื่องบนแห่งเรือนที่ยึดด้านสกัดหลังคา สำหรับกั้นลมและแดดฝน มีรูปเป็นสามเหลี่ยม
ป้านลม[N] gable, See also: shaped board, ornamental gable-end of Thai houses, Syn. ปั้นลม, Example: วัดถ้ำเขาวงใช้หลังคาที่นำมาจากลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไม้แผ่นที่พาดบนหัวแป ใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตี
ปั้นลม[N] gable end, See also: gable-end of Thai houses, Syn. ป้านลม, Example: บ้านทรงไทยหลังนี้มีปั้นลมประดับตรงชายคา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไม้แผ่นที่พาดบนหัวแป ใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตีเครื่องมุง
ยอดจั่ว[N] gable end, See also: gable roof
จั่ว[N] gable, See also: triangular end of a roof, Syn. หน้าจั่ว, Example: เสาใหญ่ที่รับจั่วและหน้าบันนี้มีอยู่สี่เสา, Count unit: จั่ว, แผง, Thai definition: เครื่องบนแห่งเรือนที่ยึดด้านสกัดหลังคา สำหรับกันลมและกันแดด มีรูปเป็นสามเหลี่ยม
ช่อฟ้า[N] gable apex, Example: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานยกช่อฟ้าพระอุโบสถของวัดแห่งนี้, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
จตุรมุข[n.] (jaturamuk) EN: building with four gable ends ; tetrahedron   FR: tétraèdre [m]
จั่ว[n.] (jūa) EN: gable   FR: pignon [m] ; fronton [m]
หน้าจั่ว[n.] (nājūa) EN: gable (of a house)   FR: pignon (d'une maison)
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working   FR: persévérant ; industrieux
พื้นที่ชลประทาน[n. exp.] (pheūnthī chonprathān ) EN: irrigable area   
ยอดจั่ว[n. exp.] (yøt jūa) EN: gable end ; gable roof   

CMU English Pronouncing Dictionary
GABLE    G EY1 B AH0 L
GABLER    G EY1 B AH0 L ER0
GABLES    G EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gable    (n) (g ei1 b l)
gabled    (j) (g ei1 b l d)
gables    (n) (g ei1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gabel {f} | Gabeln {pl}gable | gables [Add to Longdo]
Giebel {m} | Giebel {pl}gable | gables [Add to Longdo]
Giebelseite {f}; Giebelwand {f}gable end [Add to Longdo]
Giebeldach {n}gable roof [Am.]; saddleback roof [Br.] [Add to Longdo]
Stirnseite {f}gable end; end wall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲーブルウインドー[, ge-buruuindo-] (n) gable window [Add to Longdo]
ドラッガブル[, doraggaburu] (adj-f) {comp} draggable [Add to Longdo]
妻入り;妻入(io)[つまいり, tsumairi] (n) (See 平入り) Japanese traditional architectural style where the main entrance is on one or both of the gabled sides [Add to Longdo]
四脚門[しきゃくもん;よつあしもん, shikyakumon ; yotsuashimon] (n) style of temple gate featuring four supporting pillars and a gabled roof [Add to Longdo]
充電池[じゅうでんち, juudenchi] (n) rechargable battery [Add to Longdo]
真屋;両下[まや;りょうか(両下), maya ; ryouka ( ryou shita )] (n) (arch) (See 切妻造り) (house with a) gabled roof [Add to Longdo]
切り妻屋根[きりづまやね, kiridumayane] (n) a gabled roof [Add to Longdo]
切妻;切り妻(io)[きりづま;きりずま(ik), kiriduma ; kirizuma (ik)] (n) (1) gable; (2) (abbr) (See 切妻造り,切妻屋根) gabled roof; building with a gabled roof; gabled roof construction [Add to Longdo]
切妻屋根[きりづまやね, kiridumayane] (n) gabled roof [Add to Longdo]
切妻造り;切妻造[きりづまづくり, kiridumadukuri] (n) gabled roof; building with a gabled roof; gabled roof construction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gable \Ga"ble\, n.
   A cable. [Archaic] --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gable \Ga"ble\, n. [OE. gable, gabil, F. gable, fr. LL. gabalum
   front of a building, prob. of German or Scand. origin; cf.
   OHG. gibil, G. giebel gable, Icel. gafl, Goth. gibla
   pinnacle; perh. akin to Gr. ? head, and E. cephalic, or to G.
   gabel fork, AS. geafl, E. gaffle, L. gabalus a kind of
   gallows.] (Arch.)
   (a) The vertical triangular portion of the end of a building,
     from the level of the cornice or eaves to the ridge of
     the roof. Also, a similar end when not triangular in
     shape, as of a gambrel roof and the like. Hence:
   (b) The end wall of a building, as distinguished from the
     front or rear side.
   (c) A decorative member having the shape of a triangular
     gable, such as that above a Gothic arch in a doorway.
     [1913 Webster]
 
   {Bell gable}. See under {Bell}.
 
   {Gable roof}, a double sloping roof which forms a gable at
    each end.
 
   {Gable wall}. Same as {Gable}
   (b) .
 
   {Gable window}, a window in a gable.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gable
   n 1: the vertical triangular wall between the sloping ends of
      gable roof [syn: {gable}, {gable end}, {gable wall}]
   2: United States film actor (1901-1960) [syn: {Gable}, {Clark
     Gable}, {William Clark Gable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top