ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gable roof

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gable roof-, *gable roof*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gable roofหลังคาทรงจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอดจั่ว[N] gable end, See also: gable roof

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอดจั่ว[n. exp.] (yøt jūa) EN: gable end ; gable roof   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Giebeldach {n}gable roof [Am.]; saddleback roof [Br.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gable \Ga"ble\, n. [OE. gable, gabil, F. gable, fr. LL. gabalum
   front of a building, prob. of German or Scand. origin; cf.
   OHG. gibil, G. giebel gable, Icel. gafl, Goth. gibla
   pinnacle; perh. akin to Gr. ? head, and E. cephalic, or to G.
   gabel fork, AS. geafl, E. gaffle, L. gabalus a kind of
   gallows.] (Arch.)
   (a) The vertical triangular portion of the end of a building,
     from the level of the cornice or eaves to the ridge of
     the roof. Also, a similar end when not triangular in
     shape, as of a gambrel roof and the like. Hence:
   (b) The end wall of a building, as distinguished from the
     front or rear side.
   (c) A decorative member having the shape of a triangular
     gable, such as that above a Gothic arch in a doorway.
     [1913 Webster]
 
   {Bell gable}. See under {Bell}.
 
   {Gable roof}, a double sloping roof which forms a gable at
    each end.
 
   {Gable wall}. Same as {Gable}
   (b) .
 
   {Gable window}, a window in a gable.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gable roof
   n 1: a double sloping roof with a ridge and gables at each end
      [syn: {gable roof}, {saddle roof}, {saddleback},
      {saddleback roof}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top