ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fresco

F R EH1 S K OW0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fresco-, *fresco*
English-Thai: Longdo Dictionary
fresco(n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fresco[N] ภาพเขียนบนกำแพงหรือฝาผนังที่เขียนตอนปูนยังไม่แห้ง
frescos[N] ภาพเขียนบนกำแพงหรือฝาผนังที่เขียนตอนปูนยังไม่แห้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
fresco(n) การเขียนภาพบนผนังปูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fresco๑.กลวิธีวาดภาพปูนเปียก๒. ภาพปูนเปียก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Fresco said there was nothing he could do to save her.หมอเฟรสโก้บอกว่าเขาไม่สามารถช่วยเธอได้ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
the great fresco by Leonardo da Vinci.ภาพ วาดปูนเปียก งานชิ้นเอกของลีโอนาโด ดาวินชี่ The Da Vinci Code (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูนเปียก[N] fresco, Example: วัดเก่าแก่หลายวัดมีภาพปูนเปียกอยู่ภายในพระอุโบสถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลางแจ้ง[adj.] (klāngjaēng) EN: outdoor ; open-air ; in the open air ; outside ; alfresco   FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre
ภาพผนัง[n. exp.] (phāp phanang) EN: fresco ; mural painting ; wall painting   FR: fresque [f] ; peinture murale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRESCO    F R EH1 S K OW0
FRESCO'S    F R EH1 S K OW0 Z
FRESCOED    F R EH1 S K OW0 D
FRESCOES    F R EH1 S K OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fresco    (v) frˈɛskou (f r e1 s k ou)
frescos    (v) frˈɛskouz (f r e1 s k ou z)
frescoed    (v) frˈɛskoud (f r e1 s k ou d)
frescoes    (n) frˈɛskouz (f r e1 s k ou z)
frescoing    (v) frˈɛskouɪŋ (f r e1 s k ou i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fresko {n}; Freskomalerei {f} | Fresken {pl} | ein Fresko bemalendfresco | frescos | frescoing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトドア;アウトゥドア[, autodoa ; autoudoa] (n,adj-no) outdoor; al fresco [Add to Longdo]
フラスコ(P);フレスコ[, furasuko (P); furesuko] (n) (1) fresco (technique of blending wet plaster with water based paint) (ita [Add to Longdo]
フレスコ画[フレスコが, furesuko ga] (n) fresco; fresco painting [Add to Longdo]
屋外[おくがい, okugai] (n,adj-no) outdoors; alfresco; (P) [Add to Longdo]
壁画[へきが, hekiga] (n) fresco; mural; wall painting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fresco \Fres"co\, v. t. [imp. & p. p. {Frescoed}; p. pr. & vb.
   n. {Frescoing}.]
   To paint in fresco, as walls.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fresco \Fres"co\, n.; pl. {Frescoes} or {Frescos}. [It., fr.
   fresco fresh; of German origin. See {Fresh}, a.]
   1. A cool, refreshing state of the air; duskiness; coolness;
    shade. [R.] --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts)
    (a) The art of painting on freshly spread plaster, before
      it dries.
    (b) In modern parlance, incorrectly applied to painting on
      plaster in any manner.
    (c) A painting on plaster in either of senses
    a and
    b .
     [1913 Webster]
 
   {al fresco} in the open air; out of doors; outdoors; as, to
    dine al fresco.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fresco
   n 1: a mural done with watercolors on wet plaster
   2: a durable method of painting on a wall by using watercolors
     on wet plaster
   v 1: paint onto wet plaster on a wall

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 fresco
  1. fresh; recent
  2. cool

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 fresco
  1. fresh; recent
  2. cool

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 fresco
  1. fresh; recent(freŝa)
  2. cool(malvarmeta)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top