ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

free and easy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -free and easy-, *free and easy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
free and easy(idm) ง่ายๆ, See also: ทำตัวสบายๆ, ไม่มีกฎเกณฑ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โก้เก๋[kōkē] (adj) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy  FR: élégant ; distingué ; coquet
เท่[thē] (adj) EN: free and easy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洒脱[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ, / ] free and easy; unaffected, #13,046 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n, adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional [Add to Longdo]
自由闊達;自由豁達;自由濶達[じゆうかったつ, jiyuukattatsu] (n, adj-na) free and easy; open and natural; not fastidious [Add to Longdo]
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos [Add to Longdo]
無礼講[ぶれいこう, bureikou] (n, vs) putting aside rank; free and easy (party) [Add to Longdo]
洒々落々;洒洒落落[しゃしゃらくらく, shasharakuraku] (n, adj-na) free and easy; frank, easy, and openhearted; sophisticatedly refined [Add to Longdo]
磊々落々;磊磊落落[らいらいらくらく, rairairakuraku] (n, adj-na) openhearted; unaffected; free and easy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Free \Free\ (fr[=e]), a. [Compar. {Freer} (-[~e]r); superl.
   {Freest} (-[e^]st).] [OE. fre, freo, AS. fre['o], fr[imac];
   akin to D. vrij, OS. & OHG. fr[imac], G. frei, Icel.
   fr[imac], Sw. & Dan. fri, Goth. freis, and also to Skr. prija
   beloved, dear, fr. pr[imac] to love, Goth. frij[=o]n. Cf.
   {Affray}, {Belfry}, {Friday}, {Friend}, {Frith} inclosure.]
   1. Exempt from subjection to the will of others; not under
    restraint, control, or compulsion; able to follow one's
    own impulses, desires, or inclinations; determining one's
    own course of action; not dependent; at liberty.
    [1913 Webster]
 
       That which has the power, or not the power, to
       operate, is that alone which is or is not free.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Not under an arbitrary or despotic government; subject
    only to fixed laws regularly and fairly administered, and
    defended by them from encroachments upon natural or
    acquired rights; enjoying political liberty.
    [1913 Webster]
 
   3. Liberated, by arriving at a certain age, from the control
    of parents, guardian, or master.
    [1913 Webster]
 
   4. Not confined or imprisoned; released from arrest;
    liberated; at liberty to go.
    [1913 Webster]
 
       Set an unhappy prisoner free.     --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. Not subjected to the laws of physical necessity; capable
    of voluntary activity; endowed with moral liberty; -- said
    of the will.
    [1913 Webster]
 
       Not free, what proof could they have given sincere
       Of true allegiance, constant faith, or love.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Clear of offense or crime; guiltless; innocent.
    [1913 Webster]
 
       My hands are guilty, but my heart is free. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. Unconstrained by timidity or distrust; unreserved;
    ingenuous; frank; familiar; communicative.
    [1913 Webster]
 
       He was free only with a few.     --Milward.
    [1913 Webster]
 
   8. Unrestrained; immoderate; lavish; licentious; -- used in a
    bad sense.
    [1913 Webster]
 
       The critics have been very free in their censures.
                          --Felton.
    [1913 Webster]
 
       A man may live a free life as to wine or women.
                          --Shelley.
    [1913 Webster]
 
   9. Not close or parsimonious; liberal; open-handed; lavish;
    as, free with his money.
    [1913 Webster]
 
   10. Exempt; clear; released; liberated; not encumbered or
     troubled with; as, free from pain; free from a burden; --
     followed by from, or, rarely, by of.
     [1913 Webster]
 
        Princes declaring themselves free from the
        obligations of their treaties.    --Bp. Burnet.
     [1913 Webster]
 
   11. Characteristic of one acting without restraint; charming;
     easy.
     [1913 Webster]
 
   12. Ready; eager; acting without spurring or whipping;
     spirited; as, a free horse.
     [1913 Webster]
 
   13. Invested with a particular freedom or franchise; enjoying
     certain immunities or privileges; admitted to special
     rights; -- followed by of.
     [1913 Webster]
 
        He therefore makes all birds, of every sect,
        Free of his farm.          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   14. Thrown open, or made accessible, to all; to be enjoyed
     without limitations; unrestricted; not obstructed,
     engrossed, or appropriated; open; -- said of a thing to
     be possessed or enjoyed; as, a free school.
     [1913 Webster]
 
        Why, sir, I pray, are not the streets as free
        For me as for you?          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. Not gained by importunity or purchase; gratuitous;
     spontaneous; as, free admission; a free gift.
     [1913 Webster]
 
   16. Not arbitrary or despotic; assuring liberty; defending
     individual rights against encroachment by any person or
     class; instituted by a free people; -- said of a
     government, institutions, etc.
     [1913 Webster]
 
   17. (O. Eng. Law) Certain or honorable; the opposite of
     {base}; as, free service; free socage. --Burrill.
     [1913 Webster]
 
   18. (Law) Privileged or individual; the opposite of common;
     as, a free fishery; a free warren. --Burrill.
     [1913 Webster]
 
   19. Not united or combined with anything else; separated;
     dissevered; unattached; at liberty to escape; as, free
     carbonic acid gas; free cells.
     [1913 Webster]
 
   {Free agency}, the capacity or power of choosing or acting
    freely, or without necessity or constraint upon the will.
    
 
   {Free bench} (Eng. Law), a widow's right in the copyhold
    lands of her husband, corresponding to dower in freeholds.
    
 
   {Free board} (Naut.), a vessel's side between water line and
    gunwale.
 
   {Free bond} (Chem.), an unsaturated or unemployed unit, or
    bond, of affinity or valence, of an atom or radical.
 
   {Free-borough men} (O.Eng. Law). See {Friborg}.
 
   {Free chapel} (Eccles.), a chapel not subject to the
    jurisdiction of the ordinary, having been founded by the
    king or by a subject specially authorized. [Eng.]
    --Bouvier.
 
   {Free charge} (Elec.), a charge of electricity in the free or
    statical condition; free electricity.
 
   {Free church}.
     (a) A church whose sittings are for all and without
       charge.
     (b) An ecclesiastical body that left the Church of
       Scotland, in 1843, to be free from control by the
       government in spiritual matters.
 
   {Free city}, or {Free town}, a city or town independent in
    its government and franchises, as formerly those of the
    Hanseatic league.
 
   {Free cost}, freedom from charges or expenses. --South.
 
   {Free and easy}, unconventional; unrestrained; regardless of
    formalities. [Colloq.] "Sal and her free and easy ways."
    --W. Black.
 
   {Free goods}, goods admitted into a country free of duty.
 
   {Free labor}, the labor of freemen, as distinguished from
    that of slaves.
 
   {Free port}. (Com.)
     (a) A port where goods may be received and shipped free
       of custom duty.
     (b) A port where goods of all kinds are received from
       ships of all nations at equal rates of duty.
 
   {Free public house}, in England, a tavern not belonging to a
    brewer, so that the landlord is free to brew his own beer
    or purchase where he chooses. --Simmonds.
 
   {Free school}.
     (a) A school to which pupils are admitted without
       discrimination and on an equal footing.
     (b) A school supported by general taxation, by
       endowmants, etc., where pupils pay nothing for
       tuition; a public school.
 
   {Free services} (O.Eng. Law), such feudal services as were
    not unbecoming the character of a soldier or a freemen to
    perform; as, to serve under his lord in war, to pay a sum
    of money, etc. --Burrill.
 
   {Free ships}, ships of neutral nations, which in time of war
    are free from capture even though carrying enemy's goods.
    
 
   {Free socage} (O.Eng. Law), a feudal tenure held by certain
    services which, though honorable, were not military.
    --Abbott.
 
   {Free States}, those of the United States before the Civil
    War, in which slavery had ceased to exist, or had never
    existed.
 
   {Free stuff} (Carp.), timber free from knots; clear stuff.
 
   {Free thought}, that which is thought independently of the
    authority of others.
 
   {Free trade}, commerce unrestricted by duties or tariff
    regulations.
 
   {Free trader}, one who believes in free trade.
 
   {To make free with}, to take liberties with; to help one's
    self to. [Colloq.]
 
   {To sail free} (Naut.), to sail with the yards not braced in
    as sharp as when sailing closehauled, or close to the
    wind.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top