Search result for

forked

(30 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forked-, *forked*, fork, forke
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forked(ฟอร์คดฺ) adj. เป็นง่าม,เป็นกิ่งก้าน,คดเคี้ยว,ไม่จริงใจ,คลุมเครือ,กำกวม., See also: forkedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forked(adj) เป็นง่าม,มีส้อม,คดเคี้ยว,เป็นกิ่งก้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forked; furcateเป็นง่าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forkedเป็นง่าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell that to the wad of bills he just forked over to the cashier.ให้พนักงานเก็บเงิน,เป็นค่าปิดปาก ให้แคชเชียร์ All In (2013)
Because their words had forked No lightning theyแม้เงาคมเคียว เงื่อมฟัน จงอย่าพลั่น Interstellar (2014)
- His tongue is forked and he lies like a rug!- ลิ้นเป็นแฉกแล้วยังโกหกได้ลื่นอีก The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
- Easterner speaks with forked tongue.คนเอเชียด้วยเท้าเลี่ยน พูดคุยกับลิ้นสองแฉก Help! (1965)
Look, we take out the port commissioner... he's going to give us back the 200K that we just forked over.ฟังนะ เราเอาตัว อธิบดีท่าเรือออกมา... เขาจะต้องให้เงิน 200K ตอบแทนพวกเรา Hell Followed (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หางปลา[N] kind of shovel (for digging earth), See also: forked spade, Syn. พลั่วหางปลา, Example: คนงานใช้พลั่วหางปลาตักเศษหิน, Count unit: ด้าม, Thai definition: พลั่วชนิดหนึ่ง สำหรับขุดดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ไม้จำปา[n.] (māijampā) EN: pole ; forked pole for gathering fruits   
แพร่ง[n.] (phraeng) EN: side road ; branch road ; byroad ; forked road ; crossroad ; junction   FR: embranchement [m] ; fourche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORKED    F AO1 R K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forked    (v) (f oo1 k t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプリットタン[, supurittotan] (n) tongue splitting; forked tongue [Add to Longdo]
一本道[いっぽんみち, ipponmichi] (n) direct unforked road; straight path [Add to Longdo]
岐路[きろ, kiro] (n) forked road; crossroads; (P) [Add to Longdo]
五叉路;5叉路[ごさろ, gosaro] (n) five-forked road; five-road junction [Add to Longdo]
叉木;股木;又木(iK)[またぎ, matagi] (n) forked tree; forked branch [Add to Longdo]
三つ股[みつまた, mitsumata] (n) forked stick [Add to Longdo]
三股[さんまた, sanmata] (n) forked stick [Add to Longdo]
三叉路;三差路[さんさろ, sansaro] (n) three-forked road; junction of three roads [Add to Longdo]
小羊歯;小歯朶[こしだ;コシダ, koshida ; koshida] (n) (uk) old world forked fern; Dicranopteris linearis [Add to Longdo]
追分[おいわけ, oiwake] (n) forked road [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fork \Fork\, v. i. [imp. & p. p. {Forked}; p. pr. & vb. n.
   {Forking}.]
   1. To shoot into blades, as corn.
    [1913 Webster]
 
       The corn beginneth to fork.      --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide into two or more branches; as, a road, a tree,
    or a stream forks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forked \Forked\, a.
   1. Formed into a forklike shape; having a fork; dividing into
    two or more prongs or branches; furcated; bifurcated;
    zigzag; as, the forked lighting.
    [1913 Webster]
 
       A serpent seen, with forked tongue.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a double meaning; ambiguous; equivocal.
    [1913 Webster]
 
   {Cross forked} (Her.), a cross, the ends of whose arms are
    divided into two sharp points; -- called also {cross
    double fitch['e]}. A {cross forked of three points} is a
    cross, each of whose arms terminates in three sharp
    points.
 
   {Forked counsel}, advice pointing more than one way;
    ambiguous advice. [Obs.] --B. Jonson. -- {Fork"ed*ly},
    adv. -- {Fork"ed*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forked
   adj 1: resembling a fork; divided or separated into two
       branches; "the biramous appendages of an arthropod";
       "long branched hairs on its legson which pollen
       collects"; "a forked river"; "a forked tail"; "forked
       lightning"; "horseradish grown in poor soil may develop
       prongy roots" [syn: {bifurcate}, {biramous}, {branched},
       {forked}, {fork-like}, {forficate}, {pronged}, {prongy}]
   2: having two meanings with intent to deceive; "a sly double
     meaning"; "spoke with forked tongue" [syn: {double},
     {forked}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 forked
  adj.,vi.
 
   1. [common after 1997, esp. in the Linux community] An open-source software
   project is said to have forked or be forked when the project group fissions
   into two or more parts pursuing separate lines of development (or, less
   commonly, when a third party unconnected to the project group begins its
   own line of development). Forking is considered a {Bad Thing} ? not merely
   because it implies a lot of wasted effort in the future, but because forks
   tend to be accompanied by a great deal of strife and acrimony between the
   successor groups over issues of legitimacy, succession, and design
   direction. There is serious social pressure against forking. As a result,
   major forks (such as the Gnu-Emacs/XEmacs split, the fissionings of the
   386BSD group into three daughter projects, and the short-lived GCC/EGCS
   split) are rare enough that they are remembered individually in hacker
   folklore.
 
   2. [Unix; uncommon; prob.: influenced by a mainstream expletive] Terminally
   slow, or dead. Originated when one system was slowed to a snail's pace by
   an inadvertent {fork bomb}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top